Akademik Faaliyetleri

Öğretim üyelerinin konularıyla ilgili kitap, makale v.b. yayınlar yapması,

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası toplantılara katılması ve bildiri sunması,

Öğrencilerin, bölüm hocalarının uygun göreceği konuda Bitirme Tez çalışması yapması,

Öğrencilerin, öğrenci sempozyumlarına katılımının sağlanması,

Öğretim üyelerinin arkeolojik kazılar yapması ve kazılara katılması,