ADI SOYADI                                              MAİL ADRESİ                                          DAHİLİ TELEFON
 
Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya                         ofkaya@harran.edu.tr                             0414 318 3461
                                                                 phytosociologist@gmail.com                          Lab: 1164
                                                                 
newbotanist@yahoo.com