Ünvanı, Adı ve soyadı        :Doç.Dr. Cenap Cevheri
Ana Bilim Dalı                    : Genel Biyoloji         
Fotoğraf Tel :04143183566
Fax:
E-mail: ccevheri@harran.edu.tr
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Ege 1989
Y. Lisans Ziraat Ege 1998
Doktora Ziraat Ege 2004
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
 
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör.  Fen Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 1994-1998
Dr.Arş.Gör.    Fen Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi 2004-2007
Ydr. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2007-2015
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2015
Prof. Dr.    
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Laboratuar Temel Bilgisi 1 2
Ekonomik Tıbbi Bitkiler 2 0
Bahar Dönemi Fitocoğrafya 2 0
Botanik Bahçeleri ve Arboretum  2 0
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Üreme biyolojisi (Y.lisans) 2 0
Bahar Dönemi Genetik kaynakları (Y.lisans) 2 0
Tıbbi ve zehirli bitkiler (Y.lisans) 2 0
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Çolak, G. “Şanlıurfa’da Doğal Olarak Bulunan Amaranthus Türlerinin Yem Değerliliklerinin Belirlenmesi”  Harran Üniv. Fen Bilimleri Enst.  (2011-2013)
2. Satış,  S. “Halofit Yem Bitkilerinin Yem Değerliliği” Harran Üniv. Fen Bilimleri Enst. (2010-devam)
3. Yıldırım, F. “Fiğ (Vicia sativa) Bitkilerinin  Gelişimine Farklı  Mikorizal İnokulasyonun Etkisinin Belirlenmesi “  Harran Üniv. Fen Bilimleri Enst. (2013-2014)
4. Özmen A. “Triticale (Triticale) Bitkilerinin  Gelişimine Farklı  Mikorizal İnokulasyonun Etkisinin Belirlenmesi “  Harran Üniv. Fen Bilimleri Enst. (2013-2014)
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1.
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Küçük, Ç., Cevheri, C., Avcı, M.  “Farklı Çayır Mera Bitkilerinin Gelişme Aşamalarında  Rizosfer Toprak örneklerinin Mikrobiyolojik Özellikleri HÜBAK,  Araştırmacı, 2012-2013.
2. Cevheri, C., Çolak, G.Şanlıurfa’da Doğal Olarak Bulunan Amaranthus Türlerinin Yem Değerliliklerinin Belirlenmesi”  HÜBAK,  Proje Yürütücüsü  (2011-2013)
3. Cevheri, C., Satış,  S. “Halofit Yem Bitkilerinin Yem Değerliliği” Harran Üniv. HÜBAK Proje No:12049,  Proje Yürütücüsü  (2012-devam)
4. Cevheri, C., Küçük, Ç., Okkaoğlu, H., Ekiz, Ö. “Fiğ ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Mikoriza ve Rhizobium sp.’nin Etkisinin Belirlenmesi”. HÜBAK,  Proje Yürütücüsü 2012-.
5. Küçük, Ç., Cevheri, C.Şanlıurfa, Harran Ovasında Tuzlu Topraklarda Halofitik Yem Bitkilerinin Dağılımı Ve Rizosfer Topraklarının Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri HÜBAK Proje Araştırmacı, 2011-2012.
6. Cevheri C., Atamov, V., Çetin, E., Aslan, M. “Şanlıurfa İli Doğal Mer’a Alanlarındaki Bazı Yem Bitkilerinin Yem DeğerliliğiHÜBAK  , Proje Yürütücüsü,  2008-2011.
 
7. Atamov, V., Çetin, E., Aslan, M., Cevheri, C. “Ilısu Baraj Alanının (Hasankeyf)  Florası ve Korunması”  HÜBAK, Araştırmacı, 2008.
 
8. Atamov, V., Cevheri, C., Parmaksız, A. “Fatik Dağları (Şanlıurfa) Doğal Mer’alarının Floristik, Fitososyolojik Ve Fitoekolojik Özellikleri” HÜBAK, Araştırmacı 2004-2005. 
 
9. Akan, H., Cevheri, C., Sezen, G., Eker, İ. “Kaşmer Dağı Florası” HÜBAK, Araştırmacı,  2003-2004.
 
İlgi Duyduğu Alanlar: Yem bitkileri, Çayır  mera ekolojisi
 
Ulusal Dergilerde Hakemlik: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 
İdari Görevler :
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010- )
Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2013)
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2012)
 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Farabi Koordinatörü (2010-2013 )
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : TMOBB  Genel Kurul Üyeliği (2012-2014)
TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurul Üyeliği (2006-13)
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Üyeliği (2004- )
Çayır Mera Derneği Üyeliği (2004-  )
GAP Seracılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-  )    
Ödüller :
 
ESERLER
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1.  Cevheri, C., Küçük, Ç., Avcı , M., Atamov, V. “Element Content, Botanical Composition and Nutritional Characteristics of Natural Forage of Şanlıurfa, Turkey” Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 11(3&4):790-794  (2013).
 
2. Geren, H., Avcioglu, R., Can, E., Cevheri, A.C., Simić, A,Research results on forage crop alternatives for arable lands in Mediterranean conditions of Aegean region”  The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, Special Issue Vol:1, pp:57-62, Izmir/TURKEY. ISSN:1018-8851. (2013)
 
3. Küçük, Ç., Cevheri, C., “Nodulasyon study of Natural Forage legume in Semiarid Region Turkey“ Pakistan Journal of Biological Sciences. ISSN 1028-8880 / DOI:10.3923/Pjbs. 17(4): 535-539 (2014).
 
4. Cevheri, C. “Maize Growth Promotion of Bacteria  Isolates  From Semi-Arid Region of Turkey’’. Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 10 (2):1269-1272,  (2012).

5. Küçük, Ç., Cevheri, C. “Tolerance of rhizobia isolated from Trifolium species in Southeast region, Şanliurfa, Turkey’’. African Journal of Agricultural Research, 12: 1462- 1467 (2012).

6. Cevheri, C., Küçük, Ç. “Trichoderma harzianum ve Fusarium moniliforme  Antagonizminde Amaranthus Ekstraktlarının Antifungal Etkisi’’, Kafkas Univ Vet. Fak Dergisi, 18: 161-165 (2012).

7. Cevheri, C., KüçüK, Ç., Tekgül, T.Y. “Effect of  Bacillus sp. on growth and nutrient  uptake  of maize  in semi-arid region of Turkey’’. Current Opinion in Biotechnology. Vol. 22(1): 568-569 (2011).
 
8. Cevheri, C., Küçük, Ç., Çetin E. “Fungicide, antibiotic, heavy metal resistance and salt  tolerance  of root nodule isolates isolated from Vicia palaestina’’, Afr. Journal of Biotechnology, 10(13): 2423-2429 (2011)
 
9. Salman, A.,  Avcıoğlu, R., Öztarhan, H., Cevheri, A.C.,  Okkaoğlu, H. “Performance of Different Cool Season Turf Grasses and Some Mixtures Under Mediterranean Environmental Condition’’, International Journal of Agrıculture and Biology. 13: 529-534 (2011)
 
10. Cevheri, C., KüçüK, Ç.“Effect of Bacillus sp. on P uptake in Vicia sativa, Vicia ervilia, Medicago sativa grown in greenhouse Condiditions” Options méditerranéennes Series A: Mediterranean Seminars 2012- Number 102; p 337-341.
 
11.  Küçük, Ç., Cevheri, C. Evaluation of  Rhizobium isolates from Melilotus Officinalis nodules at various stress conditions Options méditerranéennes Series A: Mediterranean Seminars 2012- Number 102; p 361-365
 
12. Atamov, V.,  Aslan, M., Çetin, E., Cevheri, C. “The Dynamics of the Structure of Phytomass of Şanlıurfa’s (Turkey) Steppe Vegetation’’, Journal of Biological Sciences. 7(3): 486-495, (2007).
 
13. Atamov, V., Aslan, M., Cevheri, C., Çetin, E. “Contribution to the Flora Fatik Mountain (Şanlıurfa- Turkey) ’’,  Asian Journal of Plant Sciences. 6(1):1-11, (2007).
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Yılmaz, M., Avcıoğlu, R., Salman, A., Cevheri, C. “Ülkemiz Yeşil Alan Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5(2): 60-63, 2012. ISSN:1308-0040, E-ISSN:2146-0312
2. Cevheri, C.“Çaylarbaşı (Şanlıurfa)’nın Çayır Vejetasyonu Üzerine Floristik Bir Araştırma” Harran Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi    2011,   15(4),
3. Cevheri, C., Çetin, E. “Genetik Resources of Fodder Plants in Şanlıurfa“ OT Sistematik Botanik Dergisi,17, 1, 191-198, 2010. ISSN 1300-2953
 
4. Cevheri, C., Polat TŞanlıurfa’da Yem Bitkileri Tarımının Dünü, Bugünü ve YarınıHarran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Agriculture) Cilt 13(1); 63-76. 2009. ISSN:1300-6819
 
5. Akan, H., Kaya Ö.F., Eker, İ., Cevheri, C. The of Flora Kaşmer Dağı (Şanlıurfa, Turkey)” Turk J. Bot., 29, 291-310 (2005).
 
6. Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B., Demiroğlu, G., Yılmaz, M., Cevheri, A.C“ Effects of Different Sowing Dates on the Yields and Guality Characteristics of Some Maize Cultivars Grown as Second Crop for Silage” (İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi) The Journal of Agricultural Faculty of Ege University, 40(3), 57-64 (2003)
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Cevheri, C., Küçük, Ç. Anızlı Toprakların Bakla (Vicia faba L.) Bitkisinde Azot Fiksasyonuna Etkisinin Belirlenmesi. Ekoloji 2013 Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2013 Tekirdağ, Bildiri Özetleri Kitabı, s.196
2. Cevheri, C., Küçük, Ç. Baklagil Yem Bitkileri ile ilgili Kök Nodül Bakterileri=Farklılık, Ekoloji, Azot Fiksasyonu, Biyoteknoloji.  XI. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa. Bildiriler Kitabı Çayır Mera Yem bitkileri 3.cilt s.1583-1587, (2011)
 
3. Küçük, Ç., Cevheri, C., Çetin, E. Şanlıurfa’daki Doğal Baklagillerin Rhizobium Potansiyellerinin Belirlenmesi. I. Ali Numan Kıraç Tarım kongresi ve Fuarı, Bildiriler kitabı 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, s. 445-452, (2011) 
4. Bengisi, G., Yavuzer, Ü., Cevheri, C., Öztürkmen, A.R., Coşkun, M. Organik Tarımın GAP Bölgesi’nde Uygulanabilirliği, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010 ANKARA, s. 229-235, (2010) 
5. Cevheri, C., Bengisu, G., Polat, T., Öztürkmen, A.R., Yavuzer, Ü. GAP Bölgesi Yembitkileri Politikasında Son Yıllardaki Değişimler. 22-24, Eylül 2010, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA,  s. 765-772 (2010)
6. Cevheri, C., Cevheri, C.İ., Cemil Büyükkılıç, M. Türkiye’de Yem Bitkilerinin Pazarlama Projeksiyonları. Türkiye VIII Tarla Bitkileri Kongresi  19-22 Ekim, 2009, HATAY cilt 2: s. 873-877, (2009) (Tam Metin)
 
7. Cevheri, C., Bengisu, G., Öztürkmen, A.R., Polat, T. Şanlıurfa’da Mayınlı  Arazilerin Organik Tarım Alanı Olarak Yem Bitkileri Üretimine Katkısı. 1. GAP Organik Tarım Kongresi 17-30 Kasım 2009,  ŞANLIURFA,  s. 988-999, (2009)  
8. Öztürkmen, A.R., Bengisu, G., Cevheri, C.  Mayınlı Alanları Harcamayın, 1.GAP Organik  Tarım Kongresi 17-30 Kasım 2009  ŞANLIURFA,  s.975-978 (2009)
9. Atamov, V., Çetin, E., Aslan, M., Cevheri, C.,  Yavuz, M. Akçakale (Şanlıurfa/ Türkiye) Suriye Sınırları Arasındaki Tuzlu Alanların Bitki Örtüsü,  19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008 Trabzon,  s.172  (2008)
 
10. Cevheri, C. Şanlıurfa Doğal Meralarının Biyoçeşitliliği 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008 Trabzon, s. 345 (2008)
11. Cevheri, A.C. Hilvan (Şanlıurfa)’da Yem Bitkileri Tarımının Dünü, Bugünü ve Yarını, GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu,  24-25 Mayıs 2008, Kapalı Spor Salonu Hilvan/ŞANLIURFA s.132-154, (2008)
 
12. Cevheri, C., Atamov, V., Çetin, E., Aslan, M. Şanlıurfa Doğal Mer’alarının Yabancı Otları, VII. Ulusal Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007 Erzurum, s.207-210
 
13. Cevheri, C., Atamov V., Çetin, E., Aslan, M., Yavuz, M. “Şanlıurfa Doğal mer’alarının Ekolojik Tipleri Üzerinde Bir Ön Araştırma” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi 26-30 Haziran 2006  kuşadası/ İZMİR (Bildiri Kitabı )  s.11, (2006)
 
14. Atamov, V., Cevheri, C., Aslan, M., Çetin, E. “Şanlıurfa İl Sınırları  İçersindeki Doğal Bitki Örtüsünde Ağaç ve Çalı Türleri” Ladin Sempozyumu 20-22 Ekim 2005,TRABZON (Bildiri Kitabı I.cilt), s. 75-82, (2005)
 
15. V.Atamov, C. Cevheri, M. Aslan, M. Yavuz, A. Parmaksız. “Şanlıurfa’nın Doğal Mer’a Florası, Bitki Birlikleri ve Ekolojik Durumu” Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, ANTALYA s.917-922 (2005)
 
16. Atamov, V., Cevheri., A.C., Parmaksiz A., “Şanlıurfa Doğal Mer’a Yembitkileri” XVII Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004 ADANA,  s. 120, (2004)
 
17. Geren, H., Avcıoğlu, R., Cevheri, A.C., Değirmenci, R.., Erekul O. “ İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Morfolojik Özelliklere Etkisi.” Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, DİYARBAKIR, s. 484-488, (2003)
 
18. Soya, H.,Geren, H., Demiroğlu G., Cevheri, C. “ Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Laboratuar Standartları Üzerinde Araştırmalar.” Türkiye I. Tohumculuk kongresi,  2002, İZMIR, s. 221-225, (2002) (Tam Metin)
 
19. Sabancı, İ., Polat, F., Avcıoğlu, R., Cevheri, A.C.  “ Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafelerin Ak Üçgül (Trifolium repens) ve İngiliz Çimi (Lolium perenne)’nde Tohum Verimi ve Bazı Verim Komponentlerine Etkileri Üzerine Araştırmalar” Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, ADANA, (Bildiri kitabı) 3.cilt, s.234, (1999)
 
20. Cevheri, C., Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H.,GAP Bölgesi Mer’alarının Islahında Yeni Yaklaşımlar” GAP 1.Tarım Kongresi, 26-28.05.1999 ŞANLIURFA, (Bildiri kitabı  2.cilt) s.759-766 (1999)
 
21. Avcıoğlu, R., Demiroğlu G., Salman A., Cevheri, C. “GAP Bölgesinde Yeşil Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, I.Tarım Kongresi, (Bildiri kitabı 2.cilt) ŞANLIURFA, sayfa 659-666, (1999)
22. Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Cevheri, C., “ Ege Bölgesi’nde Çayır Mer’aların Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi” 7-11. 09.1998 AYDIN, (Bildiri kitabı 2.Cilt) s.235-241, (1998)
 
23. Geren, H., Kır, B., Erekul, O., Cevheri, C. “Silaj Yapımı ve Kalitesinin Belirleme Yöntemleri” Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11. 09.1998 AYDIN, (Bildiri kitabı 2.Cilt) s.272-279, (1998) (Tam Metin)
 
24. Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Cevheri,  A.C. “Bazı Buğdaygillerin Bornova Iklim Koşullarında Çim Alan Performansları Üzerinde Araştırmalar” Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, SAMSUN, s.509-513, (1997) (Tam Metin)
 
25. Cevheri, A.C., Geren,  H., Avcıoğlu, R., Kır, B. “Akdeniz İklimine Adapte Olabilecek Bazı Yonca Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar” Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, SAMSUN, s.684-686, (1997) (Tam Metin)
 
26. Erekul, O., Avcıoğlu, R., Cevheri, A.C.  “Çim Alanlarda Görülen Sararmanın Üstten Tohumlama ile Giderilmesi Tekniği Üzerinde Bir Araştırma” Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, SAMSUN, s.705-707, (1997) (Tam Metin)
30. Yavuzer, Ü., Bengisu, G., Cevheri, C. GAP Bölgesi’nde Hayvansal Üretimde Mevcut Durum ve Geliştirme Çalışmaları. 22-24 Eylül 2010, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA,  s.  1008-1012 (2010)