Ünvanı, Adı ve Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Göksal SEZEN
Ana Bilim Dalı : Hidrobiyoloji
 
 
Tel : +90 414 3183557 /3565
Fax: +90 414 3183541
E-mail: sezen@harran.edu.tr
   


Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Fakültesi  Kültürteknik Bölümü Çukurova Üniversitesi 1982-1988
Y. Lisans Biyoloji Harran Üniversitesi 1994-1997
Doktora Biyoloji Ankara Üniversitesi 2001-2008
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
 
Şanlıurfa İli Tarım Alanlarında Kullanılan Trifluralin Etki Maddeli Herbisitlerin Topraktaki Degradasyonunun Biyometri Şişeleri ve Nükleer Teknikler Kullanılarak Araştırılması.
Danışman: Prof. Dr. M. Yaşar ÜNLÜ
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :
 
Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Su Kalitesi Özellikleri.
Danışman: Prof. Dr. E. Olcay OBALI
 
Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Zir. Müh. Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü 1992-1994
Ar. Gör. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1994-2001
Ar. Gör. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı 2001-2008
Dr. Ar. Gör. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2008-2009
Ydr. Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2009-
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
 
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Sporlu Bitki Sistematiği 3 0
Sporlu Bitki Sistematiği Lab 0 2
Hidrobiyoloji 3 0
Bahar Dönemi

Algoloji


2


0
Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0
Çevre Biyolojisi 2 0
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I 2 0
Diyatome Biyolojisi ve Sistematiği 2 2
Fitoplankton Ekolojisi 2 2
Göl İyileştirme Yöntemi 2 2
İleri Limnoloji 3 0
     
Bahar Dönemi Sucul Ekoloji ve Toksikoloji II 2 0
Chlorophyta Biyolojisi ve Sistematiği 2 2
Bentik Alg Ekolojisi 2 2
Mikroalg Kültür Teknikleri 3 0
Akarsu Biyolojisi ve Ekolojisi 3 0
     
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
 
1. Şanlıurfa İli Sucul Bölgelerde Yaşayan Monogononta Sınıfına Ait Rotifer Faunasının Mevsimsel Olarak İncelenmesi -2014 (Tamamlandı)
2. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Zooplanktonları -2014 (Tamamlandı)
3. Siirt, Batman ve Diyarbakır İlleri’nde Bulunan Bazı Akarsularda Zooplankton Faunası ve Alg Florasının Mevsimsel Olarak İncelenmesi -2015 (Tamamlandı)
4. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Bentik Algleri (Devam Ediyor)
5. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Fitoplanktonik Algleri (Devam Ediyor)
6. Şanlıurfa İli Sucul Bölgelerde Yaşayan Diyatom (Bacillariophyta) Florasının Mevsimsel Olarak İncelenmesi (Devam Ediyor)
7. Hacıhıdır Baraj Gölü (Siverek) Alg Florası (2015 Devam Ediyor)
8. Hacıhıdır Baraj Gölü (Siverek) Zooplanton Faunası (2015 Devam Ediyor )
9. 
 
Projelerde Yaptığı Görevler :
 
1. Şanlıurfa İli tarım alanlarında kullanılan trifuralin etki maddeli herbisitlerin topraktaki degradasyonun biyometri şişeleri ve nükleer teknikler kullanılarak araştırılması Harran Ünv. Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No: 3 (Yardımcı Araştırıcı 1997 Tamamlandı)
2. Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası, Harran Ünv. Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No: 248, (Yardımcı Araştırıcı 2002 Tamamlandı)
3. Atatürk Baraj Gölünde Yaşayan Mastacembelus simack'ın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması TBAG-AY 105T022 (Yardımcı Araştırıcı 2007 Tamamlandı)
4. Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Algleri ve Su Kalitesi  Özellikleri, Ankara Üniversitesi Bilimsel İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP),  2005K120140, (Yardımcı Araştırıcı 2008 Tamamlandı)
5. Yamula Baraj Gölü Fitoplankton, Zooplankton Ve Su Kalitesi Üzerine Araştırma Erciyes Ünv. Araştırma Fonu FBA 06-18, (Yardımcı Araştırıcı 2009 Tamamlandı).
6. Siirt, Batman ve Diyarbakır İlleri’nde Bulunan Bazı Akarsularda Zooplankton Faunası ve Alg Florasının Mevsimsel Olarak İncelenmesi (Proje Yürütücüsü 2012-2015 Tamamlandı.)
7. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Zooplanktonları (Proje Yürütücüsü 2012-2014 Tamamlandı.)
8. Şanlıurfa İli Sucul Bölgelerde Yaşayan Monogononta Sınıfına Ait Rotifer Faunasının Mevsimsel Olarak İncelenmesi (Proje Yürütücüsü 2013-2014 Tamamlandı.)
9. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Bentik Algleri (Proje Yürütücüsü 2012- Devam Ediyor)
10. Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Arası Bölgenin Fitoplanktonik Algleri (Proje Yürütücüsü 2012- 2012- Devam Ediyor)
11. Van, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt ve Şırnak İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (Limnolog, 2015, Devam Ediyor)
 
İlgi Duyduğu Alanlar:
 
1. Limnoloji
2. Alg Sistematiği
3. Ekotoksikoloji
4. Zooplankton
5. Çevre Kirliliği
 
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
 
  1. International Journal of Phytoremediation
 
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
 
1. Bitlis Eren Univ J Sci Technol
2. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4. 
 
İdari Görevler :
1. Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
2. Biyoloji Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
1. Limnoloji Derneği
 
Ödüller :
 
ESERLER
 
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1. Tiryaki, O., Yücel, Ü. and Sezen G. 2004. Biodegradation of Trifluralin in Harran Soil. Journal Of Environmental Science and Health, Part B—Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, B39(5-6), 747-756 p.
2. Aksoy, A., Duman, F. and Sezen, G. 2005. Heavy Metal Accumulation and Distribution in Narrow-Leaved Cattail (Typha angustifolia) and Common Reed (Phragmites australis). Journal of Freshwater Ecology, 20(4),783-785.
3. Kaya, M., Altındağ, A. and Sezen, G. 2008. The Genus Sinantherina Bory de St. Vincent, 1826, A New Record for the Turkish Rotifer Fauna. Turk J Zool, 32, 71-74.
4. Duman F., Çiçek M., Sezen G.,  2007. Seasonal Changes Of Metal Accumulation And Distribution In Common Club-Rush (Schoenoplectus Lacustris) And Common Reed (Phragmites Australis), Ecotoxicology, vol.16, pp.457-463
5. Kaya, M., Tozak, KO., Baran, T., Sezen, G. and Sargın, I, 2013. Natural porous and nano fiber chitin structure from Gammarus argaeus (Gammaridae; Crustacea), "EXCLI Journal ", 12, s.503-510
6. Kaya M, Sargin I, Tozak K.O, Baran T, Erdogan S, Sezen G., 2013. Chitin extraction and characterization from Daphnia magna resting eggs. Int J Biol Macromol, 61C:459-464.
7. Kaya, M., , Baran, T., Mentes, A., Asaroglu, M., Sezen, G., Tozak, K.Ö., 2014. Extraction and characterization of α-chitin and chitosan from six different aquatic İnvertebrates. Food Biophysics, 9,145-157.
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1. Duman, F., Obalı, O. Aksoy, A. ve Sezen, G. 2007. Abant Gölü Suyunda Bazı Ağır Metallerin Mevsimsel Konsantrasyon Değişiminin Karşılaştırmalı Analizi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1), 131-138.
2. Duman, F., Sezen G. and Tug G.N. 2007. Seasonal Changes of Some Heavy Metal Concentrations in Sapanca Lake Water, Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(3), 25-28.
3. Kaya, M., Altındağ, A. and Sezen, G., Seasonal Variation of Cladocera Fauna of Sultan Marshes and Its Environment (Central Anatolia, Türkiye), "Süleyman Demirel University Journal of Science ", 7, (2012), s.86-91
4. Sezen, G., Topaç, A., Çelik, S., 2014. Soil Bdelloid Rotifers in Aksaray (Central Anatolia, Türkiye). SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9(1):1-5
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
  1. Fatih DUMAN, Hakan COLAK, Fatih Dogan KOCA and Goksal SEZEN (2015). Biosynthesis of CdS quantum dots by leaf extract of water minth (Mentha aquatica L.), 27th European Conference on Biomaterials, 30 August - 3 September 2015, Kraków, POLAND
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
1. Duman, F., Sezen, G. ve Ahıska, S. 2004. Sarımsaklı-Karasu (Kayseri)’da Yetişen Typha angustifolia Bitkisi ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Tayini. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004, Sapanca.
2. Akan, H., Kaya, Ö.F., Eker, İ., Cevheri, C., Sezen, G. 2004. Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi, 5. Seksiyon Sözlü, Poster ve Serbest Bildiri Özetleri, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi, Adana
3. Duman, F., Aksoy, A. ve Sezen, G. 2004. Typha angustifoli Bitkisinin Ağır Metal Kirlenmesinin Biyomonitörü Olarak İncelenmesi. Ulusal Su Günleri Toplantısı II 6-8 Ekim 2004, İnciraltı İzmir.
4. Altındağ, A., Kaya, M., Aydın, D., Sezen, G. ve Duman, F. 2007. Türkiye’den Kaydedilen Bazı Rotifer Türleri. Ulusal Su Günleri, 16-18 Mayıs 2007, Antalya.
5. Sezen, G., Duman, F., Obalı, O., Kaya, M. 2009. Sarımsaklı Baraj Gölü (Kayseri) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi. ULUSAL SU GÜNLERİ Sempozyumu,  29 Eylül-1 Ekim 2009, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
6. Kaya, M., Duman, F., Altındağ, A., Sezen G. 2010. Orta Anadolu’da Bulunan (Soysallı ve Ovaçiftlik) İki Sulak Alanın Rotiferlerinin Tür Zenginliği, Dağılımı ve Habitat Seçimi Üzerine Bir Çalışma. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
7. SEZEN, Göksal.,  ÇELİK,  Hasan ve TUNAHAN, Mehmet. 2015.  Atatürk Baraj Gölü Set ile Tünel Girişi Bölgesinin Algleri. Biyoçeşitlilik Sempozyumu  22-23 Mayıs 2015 Şanlıurfa
8.