Amaç

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı; temel biyoloji ve biyokimya birikimine sahip, moleküler biyoloji ve genetik altyapısıyla donatılmış, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca programda sunulacak olan seçmeli dersler biyoteknoloji, kanser moleküler biyolojisi, gen tedavisi gibi alanlarda lisanüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere güçlü bir alt yapı sağlayacaktır. Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinlerarası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır.

Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yükseköğretim Kurulunun 07. 09. 2011 tarihli kararı ile Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan bir bölümdür. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü gerekli akademik kadrosu tamamlandığında 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans ve lisans-üstü seviyede eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayacaktır.

Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji, biyoloji biliminin konusu olan olayları moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Temel olarak hücreleri oluşturan sistemleri, sistemler arası etkileşimleri ve bu etkileşimlerde rol oynayan molekülleri araştırır.

Moleküler Biyoloji, kalıtım ve organizmalar arasındaki çeşitliliği konu alan genetik bilimiyle örtüşür. Dolayısıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik süreçlere moleküler açıdan yaklaşarak yaşamın temelini oluşturan konuları, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alarak açıklamaya çalışır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda ön plana çıkmış ve bu alana büyük kaynakların aktarılmasıyla genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi hayat kalitemizi yükseltmeye yönelik uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır.

Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesinin tamamlanması ile hızlı gelişen enformatik teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimize teorik bilgilerini pekiştirme ve uygulama olanağı vermek üzere tam donanımlı öğrenci laboratuarları bulunmaktadır.

İş İmkanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları moleküler genetik tekniklerinin çeşitli amaçlar için uygulandığı resmi ve özel kurumlara ait laboratuvarlarda, araştırma enstitülerinde, genetik tanı merkezlerinde, sağlık, eczacılık, gıda, tarım ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge birimlerinde uzman moleküler biyolog veya teknik danışman olarak çalışabilmektedirler. Bu bağlamda bu tür uygulamalı alanlarda ülkemizde ve yurt dışındaki kurumlarda akademisyen veya uzman moleküler biyolog olarak görev alacak güncel bilgiler ve teknikler ile donanmış moleküler biyologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları: • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel kariyer • Biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, gıda vb. sektörlerde araştırma-geliştirme • Sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman • İlaç sektöründe ürün sorumlusu • Biyonanoteknoloji, doku mühendisliği, genom ve proteom alanlarında araştırmacı • Eğitim ve pazarlama konusunda uzman eleman olarak iş bulabilmektedirler.

Lisans programının ilk iki yılı ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve genel biyoloji ve hücre biyolojisi gibi temel derslerden oluşur. Son iki yılda ise genetik, biyokimya, fizyoloji, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji gibi daha özelleşmiş alan dersleri ile onlarla ilgili laboratuar dersleri bulunur. Ayrıca ders programı bölümden ve diğer bölümlerden seçmeli ders alınmasına olanak vermektedir.

Bölümün Araştırma İmkanları

Bölümümüz, Devlet Planlama Teşkilatından kazanmış olduğu destek ile, kanser hastalığının genetiksel ve ekspresyon bakımından taranması ve erken tanısı, apoptozis, nörobiyoloji, Fosil DNA dizileme, bitkilerde akrabalık tanımlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve proteomik alanlarında Avrupalı bilim insanlarının katılımı ile çalıştaylar, seminer dizileri düzenlemektedir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Yusuf Kurt  E-Posta : ykurt@harran.edu.tr

BOLOGNA