YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

* Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek

 

* Üniversitenin insan gücü ve kariyer planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak

 

* Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

 

* Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak

 

* İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak

 

* Her yıl Maliye Bakanlığı'nca tahsis edilen geçici işçilere ait vize işlemlerini yürütmek

 

* Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek

 

* Daire Başkanlığı'na ait birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek

 

* Bağlı birimlerin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek

 

* Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari

  tedbirler konusunda Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak

 

* Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlemesini sağlamak

 

* Daire Başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek

 

* Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek

 

* Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak

 

* Daire Başkanlığı personelinin sicil raporlarını düzenlemek

 

* Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreterlik Makamına önerilerde bulunmak

 

* Şube Müdürlerince verilen yıllık izinleri onaylamak

 

* Daire Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek

 

* Amirlerin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

 

* Personel Daire Başkanı, görev alanına giren konulardan dolayı Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur