brosur_aml

HEDEFLER

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı ile, tıp hizmetlerinin önemli bir kolu olan cerrahi işlemlerde ihtiyaç duyulan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


AMAÇLAR

Ameliyathane Teknikeri; Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık mensubudur.

Bu program, ülkemizde yaygın olarak bulunan ameliyathanelere donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bünyesinde kurulmuş bir programdır.

Bu programın amacı, donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip ameliyathane teknikerleri yetiştirmektedir.


MİSYONUMUZ

Mikroorganizmalar ve enfeksiyon hastalıkları konularında bilgi sahibi olan, hastanelerin ameliyathanelerinin ve kullanılan gereçlerin sterilizasyonunu sağlayarak ameliyathaneleri ameliyata hazır duruma getirecek sağlık teknikeri yetiştirmektir.

 

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI

Ameliyathane Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm cerrahi sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda ameliyathane teknikeri olarak istihdam edilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Ameliyathane Hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Ameliyathane Hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ameliyathane Hizmetleri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

aml3

BOLOGNA

 

BOLOGNA

BAĞLANTILAR Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi
Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi