ABDULVAHAP YILDIZ
DOÇENT


E-Posta Adresi : avahap@harran.edu.tr

Öğrenim Bilgisi

Doktora

1995-2000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI
Tez adı: Meybudi ve Keşfu`l-Esrar adlı tefsirinde tasavvufi kültür (2000) Tez
Danışmanı:(PROF. DR. İBRAHİM DÜZEN)Yüksek Lisans 

1992-1994
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Şer'iye Siciline Göre 1135/1722-1213/1798) Yıllarında Amid (Diyarbakır) sancağında
Sosyal ve Ekonomik Durum (1994) Tez Danışmanı:(Doç.Dr.Osman Çetin)

Lisans
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
1980-1984


Lisans

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ


Görevler:

YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ
1994 TARİHİ ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans:

1.KÜÇÜKOĞLU MUSTAFA ITRI, (2015). Üsküdar Mahkemesi 510 numaralı Şer'iyye Sicilinin transkripsiyon
ve değerlendirmesi: 1782-1783 (H. 1196-1197), Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih
Anabilim Dalı
2.DEVECİ SERAP, (2015). Ortaçağ'da Besni'nin sîyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel durumu, Harran
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
3.İNCE FARUK, (2013). Abbasî Halifesi Ebu'l-Abbas Abullah es-Seffah ve Dönemi, Harran Üniversitesi-
Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
4.UYGUR TÜRKER, (2011). Büyük Selçuklular döneminde Horasan'da fikri hayat, Harran Üniversitesi-
Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
5.TOKUŞ ÖMER, (2006). Hamdaniler (siyasi, içtimai, ilmi ve kültürel hayat), Harran Üniversitesi->Sosyal
Bilimler Enstitüsü->Diğer
6.ÖZERVARLI KAMİRAN, (2004). Artuklular'da ilim ve kültürel hayat, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :


1.YILDIZ ABDULVAHAP (2016). Tasavvuf Kültüründe Duâ Algısının İnsan Üzerindeki Müsbet Etkileri.
Yanlış Algılar ve Doğru Aslâm, 547-556. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3227196)

2.YILDIZ ABDULVAHAP (2016). Mevlânâ Hâlid-i BağdadÎ'nin (1193-1242/1779-1827). İslam Tarihi
ve Medeniyetinde Şanlıurfa (25-27 mart 2016), 2, 19-32. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3226584)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:


1.Ahmed-i Câmî Nâmekî (Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Düşüncesi) (2013)., YILDIZ ABDULVAHAP,
Semerkand Yayınları : 203, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 237, ISBN:978-605-5207-14-4,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 39030)
2.Meybudi'nin Tefsirinde Tasavvuf (Doktora Tezi) (2012)., YILDIZ ABDULVAHAP, Sır Yayıncılık,
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-975-6720-41-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
331717)

2.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. YILDIZ ABDULVAHAP (2016). Hz.Eyyûb'ün (a.s) Hastalıklar Karşısındaki Sabrı ve Manevî
Hastalıklarımız. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(36), 128-142. (Kontrol No:
3224622)

2. YILDIZ ABDULVAHAP (2012). Osmanlılar'da Yazı Çeşitleri. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi(28) (Kontrol No: 334287)

3. YILDIZ ABDULVAHAP (2011). İmam Gazali'ye Göre Ömer İbn Abdulaziz. Nüsha Şarkiyat
Araştırmaları Dergisi(33), 157-173. (Kontrol No: 333923)

4. YILDIZ ABDULVAHAP (2009). Keramet ve İstidrac. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
41-64. (Kontrol No: 333506)

5. YILDIZ ABDULVAHAP (2007). Mevlana'nın Mesnevisinde Hz. Ali'nin Şahsiyeti. Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi(18), 127-139. (Kontrol No: 332847)

6. YILDIZ ABDULVAHAP (2007). Sultan Sencer ile Almed-i Cam Nameki Arasındaki İlişkiler. Nüsha,
Şarkiyat Araştırmaları Dergisi(24), 137-149. (Kontrol No: 333319)

7. YILDIZ Abdulvahap, EKİNCİ Abdullah (2004). ''Ahmet Cam Nameki ile İlgili Şiir ve Menkıbelerde
Sultan Sencer'in Şahsiyeti''. Türk Dünyası Araştırmaları (152) (Kontrol No: 332590)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. YILDIZ ABDULVAHAP (2007). Gazali'de Hz. Peygamber Sevgisi. (Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi I.
Kutlu Doğum Sempozyumu 21-22 Nisan 2007 Şanlıurfa), 315-323. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:334816)

Üniversite Dışı Deneyim
1985-1994 Kütüphaneci İl Halk Kütüphanesi, Kütüphaneci