Google Scholar
Orcid
Yöksis
Web of Science

İletişim Bilgileri

E-posta         
  : 
y.tas@harran.edu.tr
Telefon            : 0414 318 1594
Adres              : Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanbey Kampüsü Haliliye 63200 Şanlıurfa
Öğrenim Bilgileri  
   

Doktora        : Marmara Üniversitesi, 2013.
Tez Adı         : 
Kadı Sicillerine Göre XIX. Asrın İkinci Yarısında Urfa’da Sosyal Hayat (Danışman: Prof. Dr. Ziya KAZICI).
Y. Lisans      : Marmara Üniversitesi, 2005.
Tez Adı         : 
Zeydiyye’de İmâmet Düşüncesi; Doğuşu ve Gelişmesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZ).
Lisans          : Marmara Üniversitesi 2002.
Akademik Görevler

Doçent Doktor                    : Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2020-....)
Doktor Öğretim Üyesi        : Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2016-2020)
Yardımcı Doçent Doktor    : Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2013-2016)
Araştırma Görevlisi            : Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011-2013)

Öğretmen                            : Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2011)
İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı   : Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2019-....)
Anabilim Dalı Başkanı        : Harran Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı (2022-....)

A.  Makaleler

A.1. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Taş, Yasin (2021). Arşiv Belgelerine Göre Eski Halfeti Ulu (Merkez) Camii ve Banisi Latifzâde Mehmed Efendi", Vakıflar Dergisi, Sayı 56, s. 91-106.

Taş, Yasin (2021). "Rumkale Kazası Zaviyeleri", Artuklu İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 6 (2), s. 118-137.

Taş, Yasin (2021). "Tanzimat Döneminde Rumkale Kazası'nda Aşk, Töre ve İhtida Üçgeninde Bir Kız Kaçırma Hadisesi", 
History Studies, Volume 13, Issue 3, s. 987-1007.

Taş, Yasin (2019). "XVIII. Yüzyılda İzmir'de Hayırsever Bir Kadın: Mehmed Paşa Kızı Ayşe Hanım ve Vakfı", Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, V/1, s. 33-64.

Taş, Yasin (2017). "Son Dönem Osmanlı'da Göç ve İskân sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler", Route Educational and Social Science Journal (RESS)Volume 4 (4), s. 100-115.

Taş, Yasin (2015). "Osmanlı’nın Son Yüzyılında Urfa’da Kadın Vakıfları”, History Studies, Volume 7, Issue 1, s. 191-211.

Taş, Yasin (2015). "211 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS)Volume 2 (4), s. 41-71.

Taş, Yasin (2015). "215 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (2), s. 2 41-294.

Taş, Yasin (2014). "Urfa Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVIII, s. 453-472.

Taş, Yasin (2014). "Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’ndaki Vakıf Faaliyetleri (1884-1889)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 1 (3), s. 242-254.

Taş, Yasin (2013). "19. Yüzyılda Urfa’da Bir Tarikat Şeyhi: Erbilli el-Hâc Abdülkâdir Efendi (Ö. 1898)”, Turkish Studies, Volume 8/11, s. 313-328.

A.2. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Taş, Yasin (2016). "Mahkeme Kayıtları Işığında Osmanlı’da Komşuluk Hukuku:19. Yüzyılda Urfa Örneği”, ŞURKAV Dergisi, Sayı 25, s. 3-9.

Taş, Yasin (2010). “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Urfa’nın Tarihi ve Sosyo Kültürel Hayatı”, GAP Gezgini DergisiSayı 4, s. 33-36.  
B. Bilimsel Kitaplar ve Kitap Bölümleri

B.1. Kitaplar


Taş, Yasin (2020). Osmanlı Dönemi İzmir Medrese ve Kütüphaneleri, İstanbul: Hiperyayın.

Taş, Yasin (2019). Osmanlı Döneminde Urfa'da Sosyal Hayat, İstanbul: Hiperyayın.     

B.2.  Kitap Bölümleri 

Taş, Yasin (2022). "Hurufat Defterlerine Göre Siverek Kazası", Mezopotamya ve Anadolu'nun Kavşağında bir Kent: Siverek (Tarih-Toplum-Kültür), Ed. İbrahim Özcoşar vd., Konya: Çizgi Kitabevi, s. 83-104.

Taş, Yasin (2022). "Osmanlı Dönemi Halfeti Bölgesi Köy Camileri", Ortaçağ'dan Günümüze Rumkale ve Halfeti, Ed. Yasin Taş, Konya: Çizgi Kitabevi, s. 235-252.

Taş, Yasin (2020). "Hurufat Defterlerine Göre Erzincan Kazasında Vakıf Hizmetleri", Erzincan IVEditör: İbrahim Caner Türk, Muhammed Köse, Erzincan: Erzincan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, s. 600-619.

Taş, Yasin (2020). “Erzincan Vakfiyeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, Ed. Hasan Selim Kıroğlu, Ankara: Gece Kitaplığı, s. 295-314.

Taş, Yasin (2020).  “Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine; Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camii”, Geçmişten Günümüze Farklı Yönleriyle Tarih Araştırmaları, Ed. Ayşe Erkmen, Ankara: İksad Pubishing House, s. 115-  145.  

Taş, Yasin (2019). "Osmanlı Topraklarında Eşkıyalık Teaddileri ya da Irak-Suriye Bölgesi Arap Aşiretlerinin Ekonomik Kaynakları: Gazve ve Huva", Tarih Yolunda Bir Ömür: İsmail Çelik'e Armağan, Ed. Burak Kocaoğlu, Ankara: Berikan, s. 839-  856.

Taş, Yasin (2019). "XIX. Yüzyılda Harran Bölgesinde Eşkıyalık ve Şemmer Aşireti'nin 1890 Yılı Eşkıyalık Olayı", Harran ve Çevresi: Tarih, Ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa: Şurkav, s. 317-324.

Taş, Yasin (2018). "Osmanlı Dönemi Urfa Vakıflarında Suistimaller ve Görevden Almalar", Osmanlı Urfası II, Ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa, s. 455-471.  
C. Editörlükler

Ortaçağ'dan Günümüze Rumkale ve Halfeti, (2022), Ed. Yasin Taş, Konya: Çizgi Kitabevi.

Route Educational Social Science Journal (2016),  Ed. Hacı Duran, Ed. Yard. Fatih Kana- Yasin Taş, Yıl 3, Sayı 1.
 
Route Educational Social Science Journal (2016), 
Ed. Hacı Duran, Ed. Yard. Fatih Kana- Yasin Taş, Yıl 3, Sayı 2.
D. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum Bildirileri

D.1. Tam Metin Basılan Bildiriler


Taş, Yasin (2021). "Vakfiye Kayıtlarına Göre Osmanlı Döneminde Yalova ve Çevresinde Vakıf Faaliyetleri",  Yalova Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Ed. Harun Ceylan-Tuğrul Aktaş, Yalova Üniversitesi Yayınları, ss. 330-342.

Taş, Yasin (2019). "Erzincan Kazası Vakıflarına Dair Yeni Bir Kaynak: Erzincan Evkaf Defteri", 6. Uluslararası Biimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 Şanlıurfa), Ed. Zehra Doğan, Ankara 2019, ss. 123-135.

Taş, Yasin (2019). "Erzincan Vakfiyeleri ve Değerlendirmesi", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1333-1345.

Taş, Yasin (2019). "Hurufat Defterlerine Göre Erzincan Kazasında Vakıf Hizmetleri", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1347-1366.

Taş, Yasin (2017). "Şeriyye Sicillerine Göre Urfa Kazası Ermenileri ve Sosyal Hayatları", II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu -Osmanlı Belge ve Kaynaklarında- , Ed. Kasım Şulul vd., Şanlıurfa , s. 617-632.

Taş, Yasin (2016). “Suruç Kazası Kürkçüzâde Ahmed Bîcân Efendi Câmii ve 1304/1887 Tarihli Vakfiyesi”, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri (25-27 Mart 2016 Şanlıurfa), Ankara, Cilt II, s. 162-171. 

D.2. Özet Metin Basılan Bildiriler

Taş, Yasin (2018). "Tanzimat Döneminde Urfa'da Aile ve sorunları", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.

Taş, Yasin (2018). "Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine: Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camisi", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.


Taş, Yasin (2016). “Son Dönem Osmanlı’da Göç ve İskân Sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, (13-14 Mayıs Adıyaman).
E. Tamamlanan Projeler ve Görevleri

Taş, Yasin (Proje Yürütücüsü), Ortaçağ’dan Günümüze Rumkale ve Halfeti, Arge Projesi, Halfeti Belediyesi, Şanlıurfa 2021.

Taş, Yasin (Proje Yürütücüsü), 226/1 Numaralı Urfa Şeriyye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H. 1299-1300/ M. 1882-1883), BAP Yüksek Lisans Projesi, HÜBAK, Proje No 21035, Şanlıurfa 2021.

Taş, Yasin (Proje Yürütücüsü), Hurufat Defterlerine Göre Birgi Kazası (1691-1835),  BAP Yüksek Lisans Projesi, 
HÜBAK, Proje No 20147, Şanlıurfa 2021.

Taş, Yasin (Proje Yürütücüsü), 216/2 Numaralı Urfa Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H. 1315-1317/1897-1899),
 BAP Yüksek Lisans Projesi, HÜBAK, Proje No 19029, Şanlıurfa 2020.

Taş, Yasin (Araştırmacı), II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyeti’nde Şanlıurfa Sempozyumu “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa”, Arge Projesi,  Yürütücü: Kasım Şulul, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa 2017.

F. Yönetilen Lisansüstü Tezler

Ayşe Balkaya, 226/1 Numaralı Urfa Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2021.

Merve Kılıç, Hurufat Defterlerine Göre Birgi Kazası (1691-1835), Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2021.

Mehmet Öztürk, 216/2 Numaralı Urfa Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2020.

G. Verdiği Dersler

Lisans

Osmanlıca Metinler
Osmanlı Paleoğrafyası

Osmanlı Diplomatikası I- II
Osmanlı Bibliyoğrafyası
Osmanlı Sosyal Tarihi
Osmanlı Epigrafisi


Yüksek Lisans
Osmanlı Arşiv Belgelerini Okuma I- II
Osmanlı Sosyal Hayatı I-II

Doktora
Osmanlı Arşiv Vesikalarını Araştırma ve İnceleme I-II
Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihinin Kaynakları 
Osmanlı Kurumlar Tarihi