Adı                   : Yasin
Soyadı              : Taş
E posta            : 
y.tas@harran.edu.tr
Telefon            : 0414 318 1594
Bölüm              : Tarih

Anabilim Dalı : Yeniçağ Tarihi 
Ünvanı             : Doç. Dr.         
Adres:             : Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanbey Kampüsü Haliliye 63200 Şanlıurfa

Öğrenim Bilgileri  
   

Doktora        : Marmara Üniversitesi, 2013.
Tez Adı         : 
Kadı Sicillerine Göre XIX. Asrın İkinci Yarısında Urfa’da Sosyal Hayat (Danışman: Prof. Dr. Ziya KAZICI).
Y. Lisans      : Marmara Üniversitesi, 2005.
Tez Adı         : 
Zeydiyye’de İmâmet Düşüncesi; Doğuşu ve Gelişmesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZ).
Lisans          : Marmara Üniversitesi 2002.
Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi: Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2016-)
Yardımcı Doçent Doktor: Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (2013-2016)
Araştırma Görevlisi: Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011-2013)

Öğretmen:  Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2011)
A. Bilimsel Kitaplar

1. Taş, Yasin (2019). Osmanlı Döneminde Urfa'da Sosyal Hayat, İstanbul: Hiperlink.   

2. Taş, Yasin (2020). Osmanlı Dönemi İzmir Medrese ve Kütüphaneleri, İstanbul: Hiperlink.

B. Kitap İçi Bölümler

1. Taş, Yasin (2018). "Osmanlı Dönemi Urfa Vakıflarında Suistimaller ve Görevden Almalar", Osmanlı Urfası II, Ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa, s. 455-471.


2. Taş, Yasin (2019). "XIX. Yüzyılda Harran Bölgesinde Eşkıyalık ve Şemmer Aşireti'nin 1890 Yılı Eşkıyalık Olayı", Harran ve Çevresi: Tarih, Ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa: Şurkav, s. 317-324.


3. Taş, Yasin (2019). "Osmanlı Topraklarında Eşkıyalık Teaddileri ya da Irak-Suriye Bölgesi Arap Aşiretlerinin Ekonomik Kaynakları: Gazve ve Huva", Tarih Yolunda Bir Ömür: İsmail Çelik'e Armağan, Ed. Burak Kocaoğlu, Ankara: Berikan, s. 839-  856.

4. Taş, Yasin (2020).  “Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine; Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camii”, Geçmişten Günümüze Farklı Yönleriyle Tarih Araştırmaları, Ed. Ayşe Erkmen, Ankara: İksad Pubishing House, s. 115-  145.  

5. Taş, Yasin (2020). “Erzincan Vakfiyeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, Ed. Hasan Selim Kıroğlu, Ankara: Gece Kitaplığı, s. 295-314.

6. Taş, Yasin (2020). "
Hurufat Defterlerine Göre Erzincan Kazasında Vakıf Hizmetleri", Erzincan IV, Editör: İbrahim Caner Türk, Muhammed Köse, Erzincan: Erzincan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, s. 600-619.
C. Makaleler

1. Taş, Yasin (2010), “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Urfa’nın Tarihi ve Sosyo Kültürel Hayatı”, GAP Gezgini Dergisi
Sayı 4, s. 33-36.

2. Taş, Yasin (2013), "19. Yüzyılda Urfa’da Bir Tarikat Şeyhi: Erbilli el-Hâc Abdülkâdir Efendi (Ö. 1898)”, Turkish Studies, Volume 8/11, s. 313-328.

3. Taş, Yasin (2014), "Urfa Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVIII, s. 453-472. 

4. Taş, Yasin (2014), "Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’ndaki Vakıf Faaliyetleri (1884-1889)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 1 (3), s. 242-254.


5. Taş, Yasin (2015), "Osmanlı’nın Son Yüzyılında Urfa’da Kadın Vakıfları”, History Studies, Volume 7, Issue 1, s. 191-211.

6. Taş, Yasin (2015), "215 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (2), s. 2 41-294.


7. Taş, Yasin (2015), "211 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (4), s. 41-71.

8. Taş, Yasin (2016), "Mahkeme Kayıtları Işığında Osmanlı’da Komşuluk Hukuku:19. Yüzyılda Urfa Örneği”, ŞURKAV Dergisi, Sayı 25, s. 3-9.
    
9. Taş, Yasin (2017), "Son Dönem Osmanlı'da Göç ve İskân sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mültecil
er", Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 4 (4), s. 100-115.
  
10. Taş, Yasin (2019), "XVIII. Yüzyılda İzmir'de Hayırsever Bir Kadın: Mehmed Paşa Kızı Ayşe Hanım ve Vakfı", Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, V/1, s. 33-64.

11. Taş, Yasin (2021), "Tanzimat Döneminde Rumkale Kazası'nda Aşk, Töre ve İhtida Üçgeninde Bir Kız Kaçırma Hadisesi", History Studies, Volume 13, Issue 3, s. 987-1007.

D. Sempozyum Bildirileri

1. Taş, Yasin (2016). “Suruç Kazası Kürkçüzâde Ahmed Bîcân Efendi Câmii ve 1304/1887 Tarihli Vakfiyesi”, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri (25-27 Mart 2016 Şanlıurfa), Ankara, Cilt II, s. 162-171.


2. Taş, Yasin (2016). “Son Dönem Osmanlı’da Göç ve İskân Sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, (13-14 Mayıs Adıyaman).

3. Taş, Yasin (2017). "Şeriyye Sicillerine Göre Urfa Kazası Ermenileri ve Sosyal Hayatları", II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu -Osmanlı Belge ve Kaynaklarında- , Ed. Kasım Şulul vd., Şanlıurfa , s. 617-632.

4. Taş, Yasin (2018). "Tanzimat Döneminde Urfa'da Aile ve sorunları", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.

5. Taş, Yasin (2018). "Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine: Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camisi", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.

6. Taş, Yasin (2019). "Hurufat Defterlerine Göre Erzincan Kazasında Vakıf Hizmetleri", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1347-1366.

7. Taş, Yasin (2019). "Erzincan Vakfiyeleri ve Değerlendirmesi", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1333-1345.

8. Taş, Yasin (2019). "Erzincan Kazası Vakıflarına Dair Yeni Bir Kaynak: Erzincan Evkaf Defteri", 6. Uluslararası Biimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 Şanlıurfa), Ed. Zehra Doğan, Ankara 2019, ss. 123-135.

 
Verdiği Dersler

Lisans

Osmanlıca Metinler
Osmanlı Diplomatikası I- II
Osmanlı Bibliyoğrafyası
Osmanlı Sosyal Tarihi
Osmanlı Epigrafisi


Yüksek Lisans
Osmanlı Arşiv Belgelerini Okuma I- II
Osmanlı Sosyal Hayatı I-II

Doktora
Osmanlı Arşiv Vesikalarını Araştırma ve İnceleme I-II