1. İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı  : Yeniçağ Tarihi                                
Adres:             : Fen Edebiyat Fakültesi Osmanbey Kampüsü, 63200 Şanlıurfa
Telefon            : 0414 3181594
Email              : y.tas@harran.edu.tr
 
2. Eğitim Bilgileri  
   

Üniversite      : Marmara Üniversitesi, 2002.
Y. Lisans       : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Doktora         : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
Yabancı Dil    : İngilizce ve Arapça.
 
3. Tezler

    A. Yüksek Lisans Tezi

    Taş, Yasin, Zeydiyye’de İmâmet Düşüncesi; Doğuşu ve Gelişmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZ)

    B. Doktora Tezi

    Taş, Yasin, Kadı Sicillerine Göre XIX. Asrın İkinci Yarısında Urfa’da Sosyal Hayat, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013. (Danışman: Prof. Dr. Ziya KAZICI)

4. Yayınlar

    A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    1. Taş, Yasin, “19. Yüzyılda Urfa’da Bir Tarikat Şeyhi: Erbilli el-Hâc Abdülkâdir Efendi (Ö. 1898)”, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall Ankara 2013, ss. 313-328.

    2. Taş, Yasin, “Urfa Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVIII, Haziran 2014, ss. 453-472. 

    3. Taş, Yasin, “Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’ndaki Vakıf Faaliyetleri (1884-1889)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 1 (3), October 2014, ss 242-254.

    4. Taş, Yasin, “Osmanlı’nın Son Yüzyılında Urfa’da Kadın Vakıfları”, History Studies, Volume 7, Issue 1, March 2015, ss. 191-211.

    5. Taş, Yasin, “215 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (2), April 2015, ss.2 41-294.


    6. Taş, Yasin, “211 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (4), October 2015, ss. 41-71.

    B. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    1. Taş, Yasin, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Urfa’nın Tarihi ve Sosyo Kültürel Hayatı”, GAP Gezgini Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2010, Şanlıurfa, ss. 33-36.

    2. Taş, Yasin, “Mahkeme Kayıtları Işığında Osmanlı’da Komşuluk Hukuku:19. Yüzyılda Urfa Örneği”, ŞURKAV Dergisi, Mayıs 2016, Sayı 25, , ss.3-9.

    C. Uluslararası Sempozyum ve Toplantılarda Sunulan Bildiriler

    1. Taş, Yasin, “Suruç Kazası Kürkçüzâde Ahmed Bîcân Efendi Câmii ve 1304/1887 Tarihli Vakfiyesi”, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri (25-27 Mart 2016 Şanlıurfa), Ankara 2016, Cilt II, ss. 162-171.

    2. Taş, Yasin, “Son Dönem Osmanlı’da Göç ve İskân Sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, (13-14 Mayıs 2016 Adıyaman).