1. İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı  : Yeniçağ Tarihi                                
Adres:             : Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanbey Kampüsü, Haliliye 63200 Şanlıurfa
Telefon            : 0414 318 1594
Email              : y.tas@harran.edu.tr

 
2. Eğitim Bilgileri  
   

Üniversite      : Marmara Üniversitesi, 2002.
Y. Lisans       : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Doktora         : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
Yabancı Dil    : İngilizce ve Arapça.

 
3. Tezler

    3.1. Yüksek Lisans Tezi

Taş, Yasin, Zeydiyye’de İmâmet Düşüncesi; Doğuşu ve Gelişmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ÖZ)

    3.2. Doktora Tezi

Taş, Yasin, Kadı Sicillerine Göre XIX. Asrın İkinci Yarısında Urfa’da Sosyal Hayat, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013. (Danışman: Prof. Dr. Ziya KAZICI)

4. Yayınlar


     4.1. Yayınlanmış Kitaplar


Taş, Yasin, Osmanlı Döneminde Urfa'da Sosyal Hayat, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2019.
   
Taş, Yasin, Osmanlı Dönemi İzmir Medrese ve Kütüphaneleri, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2020.


    4.2. Kitap Bölümleri

Taş, Yasin, "Yerel Bir Kaynak Olarak Urfa Şeriyye Sicilleri", Harran ve Urfa'da Geçmiş Zaman İzleri, Ed. Ayfer Tahancı, Berikan Yayınları, Ankara 2017, ss. 61-88.
    
Taş, Yasin, "Osmanlı Dönemi Urfa Vakıflarında Suistimaller ve Görevden Almalar", Osmanlı Urfası II, Ed. Abdullah Ekinci, Şanlıurfa 2018, s. 455-471.


Taş, Yasin, "XIX. Yüzyılda Harran Bölgesinde Eşkıyalık ve Şemmer Aşireti'nin 1890 Yılı Eşkıyalık Olayı", Harran ve Çevresi: Tarih, Ed. Abdullah Ekinci, Şurkav Yayınları, Şanlıurfa 2019, ss. 317-324.


Taş, Yasin, "Osmanlı Topraklarında Eşkıyalık Teaddileri ya da Irak-Suriye Bölgesi Arap Aşiretlerinin Ekonomik Kaynakları: Gazve ve Huva", Tarih Yolunda Bir Ömür: İsmail Çelik'e Armağan, Ed. Burak Kocaoğlu, Berikan Yayınları, Ankara 2019, ss. 839-  856.

Taş, Yasin,  “Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine; Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camii”, Geçmişten Günümüze Farklı Yönleriyle Tarih Araştırmaları, Ed. Ayşe Erkmen, İksad Pubishing House, Ankara 2020, ss. 115-  145.  

Taş, Yasin, “Erzincan Vakfiyeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, Ed. Hasan Selim Kıroğlu, Gece Kitaplığı, Ankara 2020, ss. 295-314.


    4.3. Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taş, Yasin, “19. Yüzyılda Urfa’da Bir Tarikat Şeyhi: Erbilli el-Hâc Abdülkâdir Efendi (Ö. 1898)”, Turkish Studies, Volume 8/11 Fall Ankara 2013, ss. 313-328.

Taş, Yasin, “Urfa Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVIII, Haziran 2014, ss. 453-472. 

Taş, Yasin, “Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’ndaki Vakıf Faaliyetleri (1884-1889)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 1 (3), October 2014, ss 242-254.

Taş, Yasin, “Osmanlı’nın Son Yüzyılında Urfa’da Kadın Vakıfları”, History Studies, Volume 7, Issue 1, March 2015, ss. 191-211.

Taş, Yasin, “215 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (2), April 2015, ss.2 41-294.


Taş, Yasin, “211 Numaralı Urfa Şer‘iyye Sicil Defteri ve Konu Fihristi H. 1320-1324 (1902-1906)”, Route Educational and Social Science Journal (RESS), Volume 2 (4), October 2015, ss. 41-71.
    
Taş, Yasin, "Son Dönem Osmanlı'da Göç ve İskân sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler", 
Route Educational and Social Science Journal (RESS), 
Volume 4 (4), October 2017, ss. 100-115.
  
Taş, Yasin, "XVIII. Yüzyılda İzmir'de Hayırsever Bir Kadın: Mehmed Paşa Kızı Ayşe Hanım ve Vakfı", Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, V/1, 2019, ss. 33-64.


    4.4. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taş, Yasin, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Göre Urfa’nın Tarihi ve Sosyo Kültürel Hayatı”, GAP Gezgini Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2010, Şanlıurfa, ss. 33-36.

Taş, Yasin, “Mahkeme Kayıtları Işığında Osmanlı’da Komşuluk Hukuku:19. Yüzyılda Urfa Örneği”, ŞURKAV Dergisi, Mayıs 2016, Sayı 25, , ss. 3-9.

    4.5. Uluslararası Sempozyum-Toplantılarda Sunulan ve Tam Metin Basılan Bildiriler

Taş, Yasin, “Suruç Kazası Kürkçüzâde Ahmed Bîcân Efendi Câmii ve 1304/1887 Tarihli Vakfiyesi”, İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri (25-27 Mart 2016 Şanlıurfa), Ankara 2016, Cilt II, ss. 162-171.


Taş, Yasin, “Son Dönem Osmanlı’da Göç ve İskân Sorunlarına Yaklaşım Bağlamında Suriyeli Mülteciler”, I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, (13-14 Mayıs 2016 Adıyaman).
 
Taş, Yasin, "Şeriyye Sicillerine Göre Urfa Kazası Ermenileri ve Sosyal Hayatları", II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu -Osmanlı Belge ve Kaynaklarında- , Ed. Kasım Şulul vd., Şanlıurfa 2017, ss. 617-632.

Taş, Yasin, "Hurufat Defterlerine Göre Erzincan Kazasında Vakıf Hizmetleri", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1347-1366.


Taş, Yasin, "Erzincan Vakfiyeleri ve Değerlendirmesi", Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu 26-28 Eylül 2019 Bildiriler, Ed. Kemal Taşçı vd., Erzincan 2019, ss. 1333-1345.

Taş, Yasin, "Erzincan Kazası Vakıflarına Dair Yeni Bir Kaynak: Erzincan Evkaf Defteri", 6. Uluslararası Biimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 Şanlıurfa), Ed. Zehra Doğan, Ankara 2019, ss. 123-135.

    4.6. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler


Taş, Yasin, "Tanzimat Döneminde Urfa'da Aile ve sorunları", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.

Taş, Yasin, "Osmanlı Köyünden Cumhuriyet İlçesine: Bozova ve Bir Osmanlı Eseri Kırmızıpınar Camisi", III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.