1. Adı-Soyadı: Nuri ÇEVİKEL
2. Doğum Tarihi: 15. 4. 1969
3. Unvanı: Prof. Dr.

İletişim Bilgileri:

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanbey Kampüsü, 63200,
Şanlıurfa. Tel.: 0414 3183613, E-mail: nuricevikel@hotmail.com


4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
 
Lisans Tarih ODTÜ 1992
(Bölüm Birincisi)
Yüksek Lisans Tarih Hacettepe
Üniversitesi
1994
Doktora Tarih Hacettepe
Üniversitesi
1999

5. Akademik Unvanlar:
Görev Alanı Üniversite Görev Dönemi
Yardımcı Doçent Tarih Doğu Akdeniz
Üniversitesi
1999
Doçent Tarih T.C.
Üniversitelerarası
Kurul
2000
Profesör Tarih Harran Üniversitesi 2008-

6.1. Yapmış Olduğu Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Çevikel, Nuri.
“Osmanlı İdaresi Altında Kıbrıs’ın Siyasi, Sosyal ve İktisadi Tarihi”. Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1994. Tez
Danışmanı: Yrd. Doç. D. Mehmet Öz.


Çevikel, Nuri. “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs'ın Siyasi, İdari, Toplumsal ve Ekonomik
Şartları”
. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi,
1999. Tez Danışmanı: Doç. D. Mehmet Öz.


6.2. Yaptırmış Olduğu Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

M. Cihan Özdemir. “Osmanlı Salnâmeleri’ne Göre Diyarbakır (1869-1905)”. Harran Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011.
Tez Danışman: Prof. Dr.
Nuri Çevikel.

Asım Kaçmaz. “Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır’da Yerel Basın (Medya)”. Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi, 2012. Tez Danışman: Prof. Dr.
Nuri Çevikel.

İdris Yalçın. “Geçmişten Günümüze İdil’in Siyasi, İdari, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Tarihi”.
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Yüksek
Lisans Tezi, 2015. Tez Danışman: Prof. Dr.
Nuri Çevikel.

Tekin İdem. “Adana (Seyhan) Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri (1920-1960)”. Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Doktora Tezi,
2015. Tez Danışman: Prof. Dr.
Nuri Çevikel.

Celal Öney. “
19. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Suriye, Lübnan ve Filistin Üçgeninde
Protestan Misyonların Nüfuz Mücadelesi”. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Doktora Tezi, 2016. Tez Danışman: Prof. Dr.
Nuri Çevikel.

7. Yayınlar:
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


Çevikel, Nuri.
“Çanakkale Muharebelerine Dair Gayriresmi Yeni Bir Belge: “Hâtırât-ı Esâret”,
History Studies / International Journal of History, Vol. 2/3, 2010, pp. 89-128.

Çevikel, Nuri. “Taşköprîzâde (İsâmeddîn) Ahmed Bin Mustafa’nın Mevzû‘âtü’l- ‘Ulûm’unda
İlim Kavramı 1495-1561”,
Gazi Akademik Bakış, Cilt 3, Sayı 6, 2010, s. 177-189.

Çevikel, Nuri. “The Rise of the Otoman Ayâns: A Case Study of the Province of Cyprus During
the Eighteenth Century”,
International Journal of Turkish Studies (University of Wisconsin,
Madison, USA), Volume 15, Nos. 1-2, Fall 2009, pp. 83-96.


Çevikel, Nuri. “An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in the Late 18th CenturyOttoman Province of Cyprus”, Belleten, Cilt: LXXII, Sayı: 263, (Türk Tarih Kurumu - Ankara),
2008, s. 123-140.


Çevikel, Nuri. “Osmanlı Kıbrıs’ında İslâmlaşma Tecrübeleri (1746-1801)”, Belgeler – Türk
Tarih Belgeleri Dergisi,
C. XXIX, Sayı: 33, (Türk Tarih Kurumu - Ankara), 2008, s. 43-84.

Çevikel, N., “Ayâns in the Otoman Cyprus in the Second Half of the 18th Century”, Belleten,
(Türk Tarih Kurumu, Ankara), Cilt: LXXII, Sayı: 264, Ağustos 2008, s. 567-590.


Çevikel, Nuri. “Muslims and Dhimmîs (Non-Muslims) in the Ottoman Province of Cyprus
(1750-1800)”,
Hamdard Islamicus, Vol. XXX, No. 2, April-June 2007, pp. 49-59.

Çevikel, Nuri. “Tarih, Tarihin Güncel Sorunları ve KKTC’de Tarih Yazıcılığına Bir Bakış”,
Tarih ve Gerçeklik, (Azerbaycan Tarih Kurumu, Bakü), 1-2, 2007, s. 29-53.

Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Gayrimüslimlerinin İstanbul’dan Adâlet Talebi (1750-1800)”, Belgeler –
Türk Tarih Belgeleri Dergisi,
C. XXVII, Sayı: 31, (Türk Tarih Kurumu - Ankara), 2007, s. 1-31.

Çevikel, Nuri. “Muslims and Zimmis (Non-Muslims) in the Ottoman Province of Cyprus (1750-
1800) / Osmanlı Kıbrıs’ında Müslümanlar ve Zimmîler (1750-1800)”,
Journal of Islamic
Research
/ İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt/Sayı: 20/1, 2007, s. 95-105,

Çevikel, Nuri. “Pîrî’nin Fethiyye-i Cezîre-i Kıbrıs’ının Viyana Nüshası”, Belleten, Cilt: LXVIII,
Sayı: 253, (Türk Tarih Kurumu / Ankara), 2005, s. 633-648.


Çevikel, Nuri. “Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Tababet Tarihine Giriş”, Türkiye Klinikleri
Journal of Medical Ethics, Law and History,
Vol.: 11, No: 4, November 2003, s. 226-239.

Çevikel, Nuri. “18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrıs’ında Ermenilerin Durumuna Dair Bazı Tespitler”,
Yeni Türkiye, C. 38, II. Kısım, (Ermeni Sorunu Özel Sayısı, I-II), 2001, s. 710-718.

Çevikel, Nuri. “A Concise Evaluation of History, Historian and Bias”, Journal for Cyprus
Studies
, (Eastern Mediterranean University, Gazimağusa – KKTC), 4/2, 1998, s. 177-188.

Çevikel, Nuri. "1570-71 Türk Fethi ile Kıbrıs'ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim Hakkında
Bir Tahlil Denemesi",
Journal for Cypriot Studies, (Eastern Mediterranean University,
Gazimağusa - KKTC), 3/1, 1997, s. 39-68.


Çevikel, Nuri. "Osmanlı Türkleri'nin Kıbrıs'ı Fethinin (1570-71) Meşruiyeti Meselesi", Journal
for Cypriot Studies
, (Eastern Mediterranean University, Gazimağusa- KKTC), 3/4, 1997, s. 357-399.

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Çevikel, Nuri.
Fransa’nın Mısır’ı İşgâl Süreci (1798-1801) ve Kıbrıs”, XVIIth Congress of
Turkish History, 15-17 September 2014 – Ankara
. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2014.
(Basılacak)


Çevikel, Nuri. “I. Dünya Savaşı’nda İngilizler’in Kıbrıs’ta Kurduğu “Türk Üserâ
Karârgâhı”ndaki Türk Esirlerin ‘Hâtırât-ı Esâret’i”,
XVIth Congress of Turkish History, 20-24
September 2010 – Ankara
. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2010. (Basılacak)

Çevikel, Nuri. “KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ndeki Tıbbi Eserler”, 1st International
Congress on the Turkish History of Medicine Proceedings Book
, Vol. 1, (20-24 May, 2008),
(Editors: A.D. Erdemir, Ö. Öncel, Y. Küçükdağ, B. Okka and S. Sezer). Ankara, Türk Tıp Tarihi
Kurumu, 2008, s. 269-295.


Çevikel, Nuri. “Osmanlı Kıbrıs'ında Müslim-Gayrimüslim İlişkileri ve İhtidâ Meselesi (1746-1801)”,
ICANAS-38 (38th International Congress of Asian and North African Studies), 10-15
September 2007 Ankara
. Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, II. Cilt (Tarih ve
Medeniyetler Tarihi), 2012, s. 937-965.


Çevikel, Nuri. “Tarih, Tarihin Güncel Sorunları ve KKTC’de Tarih Yazıcılığına Bir Bakış”,
Tarihin Metodoloji ve Aktüel Problemleri Beynelhalk İlmi-Nazari Konferansı, Bakı 2007, (Bakü:
Azerbaycan Tarih Kurumu),
Tarih ve Gerçeklik (Azerbaycan Tarih Kurumu, Bakü) 1-2, 2007, s.
29-53.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Türklerinde Tababet Geleneği ve Uygulamaları”, Proceedings of the 38th
International Congress on the History of Medicine, 1-6 September 2002 – Istanbul, II. Cilt, (Ed.
by.: Nil Sarı – Ali Haydar Bayat – Yeşim Ülman – Mary Işın), ISHM – TTTK, İstanbul /
Türkiye. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2006, s. 1283-1298.


Çevikel, Nuri. “18. Yüzyıl Osmanlı’sında Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Mensuplarının ve
Gayrimüslimlerin İstanbul’a Gönderdikleri Arzuhâller ve Mahzarlar”,
XVth Congress of Turkish
History, 11-15 September 2006 – Ankara
. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 4. Cilt – 2. Kısım,
Osmanlı Tarihi – B, 2010, s. 1519-1557.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Fetihnâmeleri ve Zîrek’in ‘Târîh-i Kıbrıs’ı”, XIVth Congress of Turkish
History, 9-13 October 2002 – Ankara,
C. II, II. Kısım. Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2005, s.1137-1152.

Çevikel, Nuri. “Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı Tarih Yazımcılığı (1571-1878) Üzerine Bir
Araştırma”,
XIIIth Congress of Turkish History, 4-8 October 1999 - Ankara, C. III, III. Kısım.
Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2002, s. 1339-1364.


Çevikel, Nuri. “Changing Positions of the Ottoman Empire, the Church, the Turkish
Administration in the Province of Cyprus and the Muslim and the non-Muslim Reayah in the
Second Half of the 18
th Century”, Proceedings of the Second International Congress on Cyprus
Studies, November 1998, Gazimağusa (TRNC),
(Ed. by Comission), Vol. Ia. (EMU,
Gazimağusa), 1999, s. 303-321.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Fetihnâmeleri Hakkında Yeni Bir Gelişme: Avusturya Millî Kütüphanesi
Nüshası”,
Proceedings of the 3rd International Congress on Cyprus Studies, 13-17 November
2000, Gazimağusa (TRNC)
, Vol. I. Gazimağusa, Centre For Cyprus Studies, EMU Press, 2000, s.
63-85.


Çevikel, Nuri. “Turkish Provincial Administration, Church and Muslim – non-Muslim Reayah in
the Late 18
th Century-Ottoman Cyprus”, Abstract Book of the CIEPO-15 / International
Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies 15
th Symposium, 8-12 July 2002 – London,
CIEPO (Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes)- The London School of
Economics, Houghton Street, WC2A 2AE, U.K., 2002, p. 19.


7.3 Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Çevikel, Nuri.
Kıbrıs Eyâleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) / Bir Değişim
Döneminin Anatomisi
. Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000.

Çevikel, Nuri. Kıbrıs’ta Osmanlı Mirâsı (1570-1960), Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2.
Baskı. İstanbul, 47 Numara Yayıncılık, 2006.


Çevikel, Nuri. Kıbrıs – Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878). İstanbul, 47 Numara
Yayıncılık, 2006.


Çevikel, Nuri. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Tarihi ve “Şark Meselesi”. Ankara, Ledün
Yayıncılık, 2007.


Çevikel, Nuri. Kınalı Kuzuların Kıbrıs Dramı Ya Da Hâtırât-ı Esâret’i: I. Dünya Harbi,
Cepheler, Esâret ve Kıbrıs Türk Esir Kampı Esâret Hâtıraları (1916-1920)
, 2. Baskı. Şanlıurfa,
2015.


Çevikel, Nuri. Tarihte Akademik Araştırma ve Yazma Yöntemi. Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2015.

Çevikel, Nuri. Tarih Felsefesi El Kitabı. Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2015.

Çevikel, Nuri. “Osmanlı Devleti’nde Kıbrıs’ın Statüsü ve Osmanlı’nın Kıbrıs Politikaları (1570-
1878)”, Mustafa Bıyıklı (Ed.),
Türk Dış Politikası – Osmanlı Dönemi, I. Cilt. İstanbul, Gökkubbe
Yayınları, 2008, s. 181-218.


Çevikel, Nuri. “İngiliz Sömürge Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları (1878-1960)”,
Mustafa Bıyıklı (Ed.),
Türk Dış Politikası – Cumhuriyet Dönemi, II. Cilt. İstanbul, Gökkubbe
Yayınları, 2008, s. 231-259.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Türk Tarihi”, Nihat Öztoprak, Bayram Ali Kaya (Editörler), Suya Düşen
Sancak – Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine İncelemeler
. İstanbul, 47 Numara Yayıncılık, 2007, s. 13-59.

Çevikel, Nuri. “Osmanlı’da Ayânlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)”, Türkler, 13. Cilt.
Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, 710-719.


Çevikel, Nuri. “Değişim Döneminde Bir Osmanlı Eyâleti: Kıbrıs (1750-1800)”, Dünden Bugüne
Kıbrıs Meselesi,
(Yay. haz.: A. Ahmetbeyoğlu – E. Afyoncu). İstanbul, Tarih ve Tabiat Vakfı
Yayınları, Tarih Serisi, No: 6, 2001, s. 99-120.


Çevikel, Nuri. “Muslim - non-Muslim Relations in the Ottoman Province of Cyprus (1750-
1800)”,
The Great Ottoman - Turkish Civilization, Vol. II. Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999,
s. 428-437.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs Eyâleti’nde Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (1750-1800)”, Osmanlı, 4.
Cilt. Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 277-286.


7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Çevikel, Nuri.
"Fransız İhtilâli ve Kıbrıs", Türk Dünyası Araştırmaları, 112, İstanbul, Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1998, s. 41-61.

Çevikel, Nuri. “KKTC Milli Arşivi Kıbrıs Şer‘iye Sicilleri”, Toplumsal Tarih Dergisi, 78, 2000,
s. 8-22.


Çevikel, Nuri. “Tarih Metodolojisine Dair Bazı Notlar”, Bilim ve Felsefe Metinleri, Sayı: 6,
2007, s. 9-18.


Çevikel, Nuri. “Balıkesir Karyesi ve Kirovazo bint-i Yorgi ve Mustafa bin Mahmud Olayı (H.
1214 / M. 1799)”,
Türk Kültürü, Sayı: 511-512, 2005, s. 359-366.

Çevikel, Nuri. “Kuzey Kıbrıs Arşivleri ve Kıbrıs Araştırmaları”, Türk Kültürü, Sayı: 515-516,
Yıl: XLIV / Mart-Nisan 2006, s. 65-74.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs’ta Ortodoks Rum Liderliği ve Gayrimüslim Tebaa İlişkilerine Dair Birkaç
Not”,
Türk Kültürü, Sayı: 523-524, Yıl: XLIV, Kasım-Aralık 2006, s. 325-332.

Çevikel, Nuri. “1838-1861 Ticaret Muahedeleri ve Osmanlı Ekonomisi”, Arayışlar, (Isparta,
Süleyman Demirel Üniversitesi), Sayı: 15, 2006, s. 165-185.


Çevikel, Nuri. “On altıncı Yüzyılda Osmanlı Devleti, Akdeniz Dünyası ve Kıbrıs’ın Fethi”, Türk
Dünyası Araştırmaları
, Sayı: 168, 2007, s. 159-178.

Çevikel, Nuri. "1570-71 Türk Fethi ile Kıbrıs'ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim Hakkında
Bir Tahlil Denemesi",
Türk Dünyası Araştırmaları, 111, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı, 1997, s. 133-152.


7.5 Çeviriler:

Pixley, Micheal M., “Erken Osmanlı Tarihinde Şeyhülislâm’ın Gelişimi ve Rolü”, (İngilizce’den
Çev.:
Nuri Çevikel), Türkiye Günlüğü, 60, Ankara, Mart-Nisan 2000, s. 99-106.

Jennings, R. C., "Kıbrıs Osmanlı Şer‘iyye Mahkemesi’nde Boşanma, 1580-1640" (İngilizce’den
Çev.:
Nuri Çevikel), Kültür Sanat Dergisi, Sayı: 21, Lefkoşa (KKTC), Kıbrıs Türk Bankası
Yayını, 1999, s. 21-31.


7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Çevikel, Nuri.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Tarihçiliği”,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı (TAUM),

Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıl dönümü Münasebetiyle Düzenlediği Seri Konferanslar,
Konferans No: 5, Gazimağusa, KKTC. Tarih: 28 Ekim 1999, Perşembe, Yer: DAÜ Kütüphanesi
– Audiovisual Room, Saat: 14:30.


Çevikel, Nuri. “Osmanlı Dönemi Kıbrıs Türk Tarihi ve Meseleleri”, Türk Tarihinde Türkiye
Kıbrıs İlişkileri Paneli – DAÜ, Gazimağusa, KKTC
. Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi –
Gazi Üniversitesi Rektörlükleri, DAÜ Mavi Salon, Saat: 10, 12 Mart 1999.


Çevikel, Nuri. “Kıbrıs’ta Değirmenlik Nâhiyesi Balıkesir Karyesi ve Kirovazo bint-i Yorgi ve
Mustafa bin Mahmud Olayı (1214 / 1799) Hakkında Bazı Değerlendirmeler”,
II. Balıkesir Kültür
Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2000.
Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi – Balıkesir
Belediyesi.


Çevikel, Nuri. “On altıncı Yüzyılda Osmanlı Devleti, Akdeniz Dünyası ve Kıbrıs’ın Fethi”,
Kıbrıs Seferi, 1570-1571 Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2006, YDÜ, Lefkoşa – KKTC. Lefkoşa, Yakın
Doğu Üniversitesi Rumi Enstitüsü, 2006.


Çevikel, Nuri. 18 Mart Konferansı: “Çanakkale Savaşı: Orijinal Belgeler ve Hatırat”, Harran
Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Saat: 10:00, 18 Mart 2010.
(Bkz.:
Çevikel, N., Kınalı Kuzuların Kıbrıs Dramı Ya Da Hâtırât-ı Esâret’i: I. Dünya Harbi,
Cepheler, Esâret ve Kıbrıs Türk Esir Kampı Esâret Hâtıraları (1916-1920)
, 2. Baskı, Şanlıurfa,
2015).


8. Projeler:
 
Projenin Alındığı Kuruluş Proje Konusu Yılı
KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı
Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi Eğitim
CD’si
2002

9. İdari Görevler:
Görev Dönemi Yönetim Görevi Kuruluş
2000 Tarih Bölümü kurulması Tarih Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Gazimağusa, KKTC
2006 Tarih Öğretmenliği Bölümü
kurulması
Atatürk Eğitim Fakültesi, Yakın
Doğu Üniversitesi, Lefkoşa,
KKTC
 
2009-2012 Tarih Bölümü Başkanlığı Fen-Edebiyat Fakültesi Harran
Üniversitesi
2009- Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Başkanlığı
Tarih Bölümü, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Harran Üniversitesi
2009-2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul
Üyeliği
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Harran
Üniversitesi
2009-2012 Fakülte Kurulu Üyeliği Fen-Edebiyat Fakültesi, Harran
Üniversitesi
2009-2012,
2016-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Fen-Edebiyat Fakültesi, Harran
Üniversitesi
2009-2011 Türk Dünyası ve Stratejik
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü
Harran Üniversitesi Rektörlüğü
2010 Tarih Anabilim Dalı Doktora
Programı açılması
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Harran
Üniversitesi
2016-2017 Senato Üyeliği Harran Üniversitesi
2016-2017 Yönetim Kurulu Üyeliği Harran Üniversitesi
2016-2017 Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı
Harran Üniversitesi

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Üyelik
Dönemi
Üyelik Türü Kuruluş
2001 Daimi CIEPO (Comite International
d’Etudes Pre-Ottomanes et
Ottomanes)

11. Dergilerde Hakemlik
Belleten

Türk İdare Dergisi

Vakıflar Dergisi

Journal for Cyprus Studies

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi


12. Uluslararası Yayınlarda Aldığı Atıflar:
Atıf Yapılan ve Yapan Eserin Adı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Yılı, Sayfa Aralığı ve Sayfası:

1.
Nuri Çevikel. Kıbrıs: Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878) / Cyprus, An Ottoman
Island in the Mediterranean 1570-1878
. İstanbul, 47 Numara Yayınları, 2006’ya;
Murat Erdal Ilican. “Cypriots, Turkish” in Jeffery E. Cole (Ed.),
Ethnic Groups of
Europe: An Encyclopedia
, ABC-CLIO, LLC, (Santa Barbara,California, USA), 2011, s.
98’de.


2. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800, Gazimağusa.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 178’e (
Tanıtımı
için bkz.: Prof. Dr. Maria Pia Pedani (from Universita Ca Foscari di Venezia), “Nuri
Çevikel, Province of Cyprus, Administration, Church, Notables and People (1750-
1800): An Anatomy of a Period of Chance), Gazimagusa: KKTC (Doğu Akdeniz
Üniversitesi Basımevi), 2000, Pp.xlv+407, ISBN 975-93865-0-X” in
Mediterranean
Historical Review
, (London, UK), (Special Issue: New Historiographies of the
Ottoman Mediterranean World), 19/1, 2004, pp. 95-124)
;

Altay Nevzat - Mete Hatay. “Politics, Society and the Decline of Islam in Cyprus: From
the Ottoman Era to the Twenty-First Century”,
Middle Eastern Studies, (London, UK),
Volume 45, Issue 6, November 2009, pp. 911 – 933, s. 912, 6 nolu dipnotta.


3. Nuri Çevikel. “Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı Tarih Yazımcılığı (1571-1878) Üzerine Bir
Araştırma”,
XIIIth Congress of Turkish History, 4-8 October 1999 - Ankara, C. III, III.
Kısım. Ankara,T.C. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 2002,s. 1339-1364’e;

Marc Aymes. “Le Sciécle de La Turquie; Une histoire contemporaine?”,
Vingtiéme 
Siecle: Revue D’Histoire, (Paris-France), 2009/3, (no: 103), 19 nolu dipnotta.

4. Nuri Çevikel. “Osmanlı Kıbrıs’ında İslâmlaşma Tecrübeleri (1746-1801)”, Belgeler – Türk
Tarih Belgeleri Dergisi,
C. XXIX, Sayı: 33, (Türk Tarih Kurumu - Ankara), 2008, s.51’e;

Ali Efdal Özkul. “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida)
Kadınların Durumu”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of
International Social Research
, Volume: 3, Issue: 13, Year: 2010, “Woman Studies”
(Special Issue), s. 226, 53 nolu dipnotta.


5. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800, Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Mehmet Demiryürek. “Kıbrıs Şer‘iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında
Kıbrıs’ta Kurulan Para Vakıfları (Vakf-ı Nükûd)”,
Turkish Studies – International
Periodicle for the Languages and History of Turkish or Turkic
, Volume 6/1, Winter 2011,
s. 941, 4 nolu dipnotta.


6. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Michalis N. - Michael, Matthias. “Introduction: The Unchanging “Turkish Rule”, the
“Fair Ottoman Administration” and the Ottoman Period in the History of Cyprus” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 9, 1 nolu dipnotta.

7. Nuri Çevikel. “Değişim Döneminde Bir Osmanlı Eyâleti: Kıbrıs (1750-1800)”, Dünden
Bugüne Kıbrıs Meselesi
, (Yayına haz.: A. Ahmetbeyoğlu – E. Afyoncu). İstanbul, Tarih
ve Tabiat Vakfı Yayınları, Tarih Serisi, No: 6, 2001, s. 100’e;

Michalis N. - Michael, Matthias. “Introduction: The Unchanging “Turkish Rule”, the
“Fair Ottoman Administration” and the Ottoman Period in the History of Cyprus” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 13, 17 nolu dipnotta.

8. Nuri Çevikel. “Değişim Döneminde Bir Osmanlı Eyâleti: Kıbrıs (1750-1800)”, Dünden
Bugüne Kıbrıs Meselesi,
(Yayına haz.: A. Ahmetbeyoğlu – E. Afyoncu). İstanbul, Tarih
ve Tabiat Vakfı Yayınları, Tarih Serisi, No: 6, 2001, s. 120’ye;

Michalis N. - Michael, Matthias. “Introduction: The Unchanging “Turkish Rule”, the
“Fair Ottoman Administration” and the Ottoman Period in the History of Cyprus” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 15, 34 nolu dipnotta.

9. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 41-42, 62-63’e;

Theoharis Stravrides. “Cyprus 1750-1830, Administration and Society” in Michalis N. -
Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman Cyprus: A
Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 89’da.

10. Nuri Çevikel. “Değişim Döneminde Bir Osmanlı Eyâleti: Kıbrıs (1750-1800)”, Dünden
Bugüne Kıbrıs Meselesi,
(Yayına haz.: A. Ahmetbeyoğlu – E. Afyoncu). İstanbul, Tarih
ve Tabiat Vakfı Yayınları, Tarih Serisi, No: 6, 2001, s. 107’e;

Theoharis Stravrides. “Cyprus 1750-1830, Administration and Society” in Michalis N. -
Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman Cyprus: A
Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 90’da.

11. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Mete Hatay. “Servants, Slaves and Concubines in Otoman Cyprus (1571-1878)” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 162’de.

12. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Mete Hatay. “Servants, Slaves and Concubines in Otoman Cyprus (1571-1878)” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden, Germany, 2009, s. 172, 71 nolu dipnotta.

13. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Yiannis Ioannou. “A Bibliographical Guide of Ottoman Cyprus” in Michalis N. -
Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman Cyprus: A
Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 321’de.

14. Nuri Çevikel. "1570-71 Türk Fethi ile Kıbrıs'ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim
Hakkında Bir Tahlil Denemesi",
Türk Dünyası Araştırmaları, 111, İstanbul, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı, 1997, s. 133-152’ye;

Yiannis Ioannou. “A Bibliographical Guide of Ottoman Cyprus” in Michalis N. -
Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman Cyprus: A
Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden,
Germany, 2009, s. 327’de.

15. Nuri Çevikel. “Changing Positions of the Ottoman Empire, the Church, the Turkish
Administration in the Province of Cyprus and the Muslim and the non-Muslim Reayah in
the Second Half of the 18th Century.”
Proceedings of the Second International Congress
on Cyprus Studies, November 1998, Gazimağusa (TRNC).
(Ed. by Comission), Vol. Ia,
(EMU, Gazimağusa), 1999, s. 303-321’e;

Yiannis Ioannou. “A Bibliographical Guide of Ottoman Cyprus” in Michalis N. -
Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman Cyprus: A
Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden, Germany, 2009, s. 327’de.


16. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 340-341’e;

Theoharis Stravrides. “Lists of Governors, Prelates and Dragomans of Cyprus” in
Michalis N. - Michael, Matthias, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel (Eds),
Ottoman
Cyprus: A Collection of Studies on History and Culture.
Publisher: Otto Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden, Germany, 2009, s. 363’te.


17. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 178’e;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 51, 141 no’lu
dipnotta.


18. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 178’e;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu,
Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 52, 147 no’lu
dipnotta.


19. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 242’ye;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 56, 159 no’lu
dipnotta.


20. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 219-222’ye;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu,
Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 58, 167 no’lu
dipnotta.


21. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 239-240’a;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 65, 2002 no’lu
dipnotta.


22. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 121-122’ye;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 69, 190 no’lu
dipnotta.


23. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 223’e;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 76, 268 no’lu
dipnotta.


24. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 237’ye;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 109, 445 no’lu
dipnotta.

25. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 268 ve 287’ye;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 111, 454 no’lu
dipnotta.


26. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 268’e;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 111, 455 no’lu
dipnotta.


27. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 9’a;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 300, 1490
no’lu dipnotta.


28. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 9’a;

Altay Nevzat.
Nationalism Amongst the Turks of Cyprus: The First Wave. Oulu
University Press, Oulu, Finland, 2005, Pp.x+467, ISBN 951-42-7750-3, s. 300, 1490
no’lu dipnotta.


29. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 121-128 ve 200’e;

Kemal Çiçek. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen From the Sharia
Court Records of Cyprus”,
Islamic Law and Society, 9/1, (Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands / Holland), 2001, s. 4, 10 no’lu dipnotta.

30. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 114’e ve 9 no’lu dipnot’a;

Kemal Çiçek. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen From the Sharia
Court Records of Cyprus”,
Islamic Law and Society, 9/1, (Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands), 2001, s. 8, 32 no’lu dipnotta.


31. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 205’teki ve s.
341’deki 5. Liste’ye;

Kemal Çiçek. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen From the Sharia
Court Records of Cyprus”,
Islamic Law and Society, 9/1, (Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands), 2001, s. 8, 36 no’lu dipnotta.


32. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 205’e;

Kemal Çiçek. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen From the Sharia
Court Records of Cyprus”,
Islamic Law and Society, 9/1, (Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands), 2001, s. 12, 49 no’lu dipnotta.


33. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 237’ye;

Kemal Çiçek. “Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen From the Sharia
Court Records of Cyprus”,
Islamic Law and Society, 9/1, (Koninklijke Brill NV, Leiden,
The Netherlands), 2001, s. 12, 54 no’lu dipnotta.


34. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Massimo Mastrogregori (Edited with the contribution of a number of scholars under the
auspices of the International Committee of Historical Sciences). “Nuri Çevikel, Kıbrıs
Eyâleti, Yönetim, Kilise, Ayân ve Halk (1750-1800): Bir Değişim Döneminin Anatomisi
(Province of Cyprus, Administration, Church, Notables and People (1750-1800): An
Anatomy of a Period of Change). Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi,
2000, Pp.xlv+407”,
International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXIX,
(K.
G. Saur München, Germany), 2005, s. 170, No: 4318’de.

35. Nuri Çevikel. "1570-71 Türk Fethi ile Kıbrıs'ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim
Hakkında Bir Tahlil Denemesi / An Analysis on the Social Change in Cyprus Caused by
the Turkish Conquest of 1570-1571",
Journal for Cypriot Studies, 3/1, 1997, Gazimağusa,
Eastern Mediterranean University, s. 39-68’e;

İsmail Bozkurt. “Etnic Perspective in Epics: The Case of Hasan Bulliler.”
Electronic
Journal of Folklore
(Editors: Mare Koiva and Andres Kuperjanov, ISSN 1406-0949, Folk
Belief and Media Group of ELM, Andres Kuperjanov, Tartu, Estonia), Vol. 16, 2001, s.2’de.


36. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyâleti, Yönetim, Kilise, Ayân ve Halk (1750-1800): Bir Değişim
Döneminin Anatomisi (Province of Cyprus, Administration, Church, Notables and People
(1750-1800): An Anatomy of a Period of Change).
Gazimağusa, Doğu Akdeniz
Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN 975-93865-0-X)’e:

Maria Pia Pedani (From University of Venice, Italy). “Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyâleti,
Yönetim, Kilise, Ayân ve Halk (1750-1800): Bir Değişim Döneminin Anatomisi
(Province of Cyprus, Administration, Church, Notables and People (1750-1800): An
Anatomy of a Period of Change), Gazimağusa: KKTC (Doğu Akdeniz Üniversitesi
Basımevi), 2000, Pp.xlv+407, ISBN 975-93865-0-X”
Mediterranean Historical Review,
(London, UK),Volume 19, Number 1 / June, 2004, s. 95-124’te.


37. Nuri Çevikel. "1570-71 Türk Fethi ile Kıbrıs'ta Meydana Gelen Toplumsal Değişim
Hakkında Bir Tahlil Denemesi / An Analysis on the Social Change in Cyprus Caused by
the Turkish Conquest of 1570-1571."
Türk Dünyası Araştırmaları, 111, İstanbul, Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1997, s. 133-152’ye;

Ott Kurs (From University of Tartu, Estonia). “Procesos Sociales y Culturales en len
Mundo Turco”,
Cuadernos Geograficos, (University of Granada, Spain), 29, 1999, s.14’te.

38. Nuri Çevikel. "Ayâns in the Otoman Cyprus in the Second Half of the 18th Century.”
Belleten, 264, 2008, s. 575’e;

Robert Zens. “Provincial Powers: The Rise of Ottoman Local Notables (Ayan)”,
History
Studies / International Journal of History,
(USA-Turkey), Volume 3/3, 2011, s. 434’te.
39. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), Ön kapağına;
18

Suna Güven. “St. Sophia in Nicosia, Cyprus: From a Lusignan Cathedral to an Ottoman
Mosque” in Mohammad Gharipour (Ed.),
Sacred Precincts: The Religous Architecture of
Non-Muslim Communities Across the Islmaic World
. Brill NV, Leiden, The Netherlands,
2014, s. 420-421, 23 no’lu dipnotta.


40. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Suna Güven. “St Sophia in Nicosia, Cyprus: From a Lusignan Cathedral to an Ottoman
Mosque” in Mohammad Gharipour (Ed.),
Sacred Precincts: The Religous Architecture of
Non-Muslim Communities Across the Islmaic World
. Brill NV, Leiden, The Netherlands,
2014, s. 527’de.


41. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 287’ye;

Gürdal Hüdaoğlu. “Kıbrıs Çözüme Ne Kadar Yakın? - Kıbrıslı Türkler Açısından Bir
Değerlendirme-”,
Bilig, Yaz 2012, Sayı 62, s. 143-144’te.

42. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X), s. 214-224’e;

Mete Hatay.
Is the Turkish Cypriot Population Shrinking? An overview of the ethnodemography of Cyprus in the light of the preliminary results of the 2006 Turkish-Cypriot
census, PRIO Report 2/2007
, PRIO Cyprus Centre, Oslo – Norway, 2007, s. 18, 64 no’lu
dipnotta.


43. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Mete Hatay.
Is the Turkish Cypriot Population Shrinking? An overview of the ethnodemography of Cyprus in the light of the preliminary results of the 2006 Turkish-Cypriot
census, PRIO Report 2/2007
, PRIO Cyprus Centre, Oslo – Norway, 2007, s. 52’de.

44. Nuri Çevikel. “Osmanlı’da Ayanlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)”, Türkler, XIII,
(Yeni Türkiye Yayınları, Ankara), 2002, s. 712-713’e;
Hüseyin Muşmal. “Modernleşme Sürecinde Anadolu’da Bir Ayan: Konya Ayanı
Süleyman Bey ve Onun Muhakemesi”,
The Pursuit of History – International Periodical
for History and Social Research
, Issue: 10, 2013, s. 174’te 15 no’lu dipnotta.

45. Nuri Çevikel. “Osmanlı’da Ayanlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)”, Türkler, XIII,
(Yeni Türkiye Yayınları, Ankara), 2002, s. 713’e;

Hüseyin Muşmal. “Modernleşme Sürecinde Anadolu’da Bir Ayan: Konya Ayanı
Süleyman Bey ve Onun Muhakemesi”,
The Pursuit of history – International Periodical
for History and Social Research
, Issue: 10, 2013, s. 175’te 22 no’lu dipnotta.

46. Nuri Çevikel. “Osmanlı’da Ayanlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVIII. Yüzyıl)”, Türkler, XIII,
(Yeni Türkiye Yayınları, Ankara), 2002, s. 710-719’a;

Hüseyin Muşmal. “Modernleşme Sürecinde Anadolu’da Bir Ayan: Konya Ayanı
Süleyman Bey ve Onun Muhakemesi”,
The Pursuit of History – International Periodical
for History and Social Research
, Issue: 10, 2013, s. 194’te.

47. Nuri Çevikel. Kıbrıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk 1750-1800. Gazimağusa,
Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2000, (ISBN: 975-93865-0-X)’a;

Marc Aymes.
Provincial History of the Ottoman Empire: Cyprus and the Eastern
Mediterrranean in the Nineteenth Century
, (Translated from French by Adrian Morfee).
Routledge: Taylor and Francis Group, London and New York, 2013, s. 8-9’da.


48. Nuri Çevikel. “An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in the Late 18th
Century-Ottoman Province of Cyprus”,
Belleten, (Türk Tarih Kurumu - Ankara), Cilt:
LXXII, Sayı: 263, 2008, s. 123-140’a;

Marc Aymes.
Provincial History of the Ottoman Empire: Cyprus and the Eastern
Mediterrranean in the Nineteenth Century
, (Translated from French by Adrian Morfee).
Routledge: Taylor and Francis Group, London and New York, 2013, s. 8-9’da.


49. Nuri Çevikel. “Ayâns in the Otoman Cyprus in the Second Half of the 18th Century”,
Belleten, (Türk Tarih Kurumu, Ankara), Cilt: LXXII, Sayı: 264, Ağustos 2008, s. 567-590’a;

Marc Aymes.
Provincial History of the Ottoman Empire: Cyprus and the Eastern
Mediterrranean in the Nineteenth Century
, (Translated from French by Adrian Morfee).
Routledge: Taylor and Francis Group, London and New York, 2013, s. 8-9’da.


50. Nuri Çevikel. “Değişim Döneminde Bir Osmanlı Eyâleti: Kıbrıs (1750-1800)”, Dünden
Bugüne Kıbrıs Meselesi
, (Yayına haz.: A. Ahmetbeyoğlu – E. Afyoncu). İstanbul, Tarih
ve Tabiat Vakfı Yayınları, Tarih Serisi, No: 6, 2001, s. 99-120’ye;


Victor Roudometof. Globalization and Orthodox Christianity: The Transformations of a
Religious Tradition.
Routledge: Taylor and Francis, New York and Oxon, 2014, s.199’da.