Not Değerlendirme:

Öğrencinin bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o derse ait yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlar ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda yapılan sınavda aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. Bu nota ara sınav notlarının katkısı %40 ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notunun katkısı %60’tır. Ancak yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur. Ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60'ı hesaplanırken ortaya çıkan kesirler aynen korunur. %40 ve %60'ların toplamında 0.5 ve daha yukarı olan kesirler bir üst nota tamamlanır. Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavları gibi değerlendirilir.

Bir öğrenciye her ders için gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda katsayısı ve 100 puan üzerinden karşılıkları gösterilen harf notlarından biri yarıyıl/yıl sonu başarı notu olarak verilir:
Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 70-74
CC 2.00 65-69
DC 1.50 60-64
DD 1.00 55-59
FD 0.50 50-54
FF 0.00 00-49
Harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

AA, BA, BB, CB, CC (Başarılı): Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
DC veya DD (Şartlı Başarılı): Bir dersten DC veya DD alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.
F (Başarısız): Bir dersten F kodlu notları alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır. Bunlardan:
FF, FD (Başarısız); girdiği yarıyıl/yıl sonu sınavında başarı sağlayamayan ve devam koşulu
aranmaksızın teorik dersin sadece sınavlarına girerek tekrar etmesi gereken öğrencilere,
FZ (Devamsız); devam koşulunu gerçekleştiremeyen ve derse varsa uygulamalara devam
ederek sınavlarına girmesi gereken devamsız öğrencilere,
FT (Tekrar); teori ve uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan ve derse uygulamaları ile birlikte devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere veya sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde girdikleri yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız olan ve uygulamalara devam ederek sınavlarına girmesi gereken öğrencilere verilir.
M (Muaf): Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM aracılığı ile yatay veya dikey
geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri ifade eder.
Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:
S (Yeterli): S notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
U (Yetersiz): U notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.
Not Ortalamaları:
Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.
Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait “Yarıyıl/Yıl Not Ortalaması” (YNO) yanı sıra bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için “Genel Not Ortalaması” (GNO) ile izlenir. YNO ve GNO’nun hesaplanmasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. GNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
Bu ortalamalar, ilgili derslerden alınan notlardan her birinin katsayısı ile, o dersin Üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların belirlenmesinde virgülden sonraki 3. hane 5’ten küçük ise sıfıra, 5 veya daha büyük ise ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlayarak iki hane esas alınır.
Başarılı ve Başarısız Öğrenciler:
YNO’su en az 2.00 olan öğrenciler F kodlu dersler hariç diğerlerinden başarılı sayılır. F kodlu dersler, açıldıkları ilk dönemde öncelikle alınarak tekrar edilir.
Yılsonu itibariyle güz ve bahar YNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki bir öğrencinin başarılı olabilmesi için, izleyen yarıyılda (güz dönemi) YNO’yu 2.00 ve üzerine çıkartmak amacıyla, alt yarıyıldan başarı notu CC’nin altında olan DC, DD, FD, FF gibi tüm dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edeceği bu derslerle çakışmayacak ve kredi limitini aşmayacak şekilde, içinde bulundukları dönemin derslerini de alabilirler. Bu dönem içerisinde tekrarlamış olduğu şartlı dersler ile bir önceki yılın YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartan bir öğrenci; bahar döneminde şartlı geçtiği DD ve DC dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Fakat güz döneminde tekrarlamış olduğu dersler ile YNO’sunu 2.00 ve üzerine çıkartamayan öğrenciler izleyen bahar döneminde de CC’nin altındaki dersleri öncelikle almak zorundadırlar.
Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl not ortalaması (YNO) 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmaz ve ilan edilmez. Onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazananların belgeleri ilgili yarıyılın/yılın sonunda verilir.
Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi:
Genel Not Ortalamasını (GNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak, bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz, ara sınavlarına katılmak ise zorunludur. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorunda kalırlar.
 

ÖNEMLİ FORMLAR

MEZUNLARIMIZ

Değerli mezunlarımız, (Adınız ve Soyadınız) (Mail Adresiniz) (Mezuniyet Yılınız) (Çalıştığınız Kurum veya İşyeri) bilgilerinizi herhangi bir hocamızın mailine gönderirseniz Mezunlar Sayfamızda siz de yer almış olacaksınız. Bunun gelecek mezunlarımıza örnek olması, fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

KONGRELER

AKADEMİK HABERLER