Prof. Dr. TAHİR POLAT
ZIRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
E-Mail'leri polattahir@yahoo.com  
Telefonları +90 414 318 3684 İş Telefon  
Derece   Ülke Yıl
Lisans Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü   Türkiye   1988  
Yüksek Lisans Çukurova Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı   Türkiye   1991  
Doktora Harran Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı   Türkiye   1994  
Yardımcı Doçentlik Harran Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü   Türkiye   1995  
Doçent Harran Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü   Türkiye 1998
Prof. Harran Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü   Türkiye 2008
Uzman olduğu bilim dalları
Tarla Bitkileri
Çayır ve Mera, Yem Bitkileri, Erozyon, Kırsal Kalkınma
İdari/Akademik görevleri
Uygulama ve araştırma merkez müdür yardımcılığı, 1994 – 1996
Diğer mesleki faaliyetleri
TEMA Vakfı ile Meralarda Erozyonu Önleme Amaçıyla Ortak Projelerin yürütülmesi.
 
 
Uluslar arası destekli projeler
 
Monitoring production potential and utilization of the grazing lands of the Tauros Mountains project area. Çukurova Üniversitesi/ICARDA
Destekleyen Kuruluş:ICARDA Yardımcı araştırıcı
Şanlıurfa Merkez İkizce Köyü Kaliteli Kaba Yem Açığının Kapatılması Projesi, AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU, TEMA,  HARRAN UNİVERSİTESİ, Yardımcı araştırıcı
Şanlıurfa Külünçe Mezrasında Süt Besliçiliği ve Yem Bitkileri Tarımının Geliştirilmesi
AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU, TEMA, HARRAN UNİVERSİTESİ, Yardımcı araştırıcı
 
 DPT veya TÜBİTAK projeleri
 
(TUBİTAK TOĞTAĞ – 1833) POLAT. T., ŞILBIR, Y., BAYSAL, İ., OKANT., M. 1998. 
Fatik Dağları Doğal Meralarının Islahı 1998: Proje sorumlusu (Tamamlandı).
(TUBİTAK TOĞTAĞ – 1872) TÜKEL, T. HATİPOĞLU, R. KUTLU, H.R. GÖRGÜLÜ, M., POLAT, T., ÇELİKTAŞ, N., KÖKTEN, K., 1998. ''GAP ve Çukurova Koşullarında Biçme ve Otlatmaya Elverişli Çok yıllık Buğdaygil + Baklağil Karışımlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma'' (Tamamlandı).
(TUBİTAK TOĞTAĞ – 2711) POLAT. T., ŞILBIR, Y., BAYSAL, İ., OKANT., M. 2000.  Şanlıurfa İli Karacadağ Doğal Mer’alarının Farklı Azot Ve Fosfor Gübre Dozlarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma 2000: Proje sorumlusu (Tamamlandı).
(TÜBİTAK – 2120)  ŞILBIR, Y., BAYSAL, İ.,  POLAT. T., 2000.  Harran Ovası Koşullarında Kışlık Ara ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Buğdaygil, Iskenderiye Üçgülü ve Yem Bezelyesi Karışımları Üzerinde AraştırmalarYardımcı araştırıcı: (Tamamlandı).
(TÜBİTAK. TARP-1895) BAYSAL, İ., BUCAK, B., ŞILBIR, Y., AL, V., POLAT. T., İLGİNOĞLU, D., 2000. GAP Bölgesinde Bazı Kışlık Baklagillerin Ara Ürün Olarak Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar Yardımcı araştırıcı: (Tamamlandı).
(TÜBİTAK 0021071) Şanlıurfa Bölgesi’ndeki  Buğday Saplarından Kağıt Üretimine Yetişme Ortamının Etkisi 2006 TÜBİTAK - Karadeniz Teknik Ünviversitesi ile ortak yürütülmektedir.  Projede yardımcı araştırıcı (Yürütülmektedir).
TUBİTAK  1060145. Salih AYDEMİR, Tahir POLAT, Mehmet Ali ÇULLU, Cengiz KAYA, POLAT. T., Osman SÖNMEZ, Beybin BUCAK, Murat DİKİLİTAŞ, 2006. Glikofit ve Halofit yem bitkilerinin Harran Ovası tuzlu topraklarına adaptasyonu ve toprağın fiziko-kimyasal özelliklerine olan iyileştirici etkileri:ProjedeYardımcı araştırıcı (Yürütülmektedir).
           
 
 Ulusal özel kuruluşlar ve vakıfların desteği ile yürütülen projeler
 
Adıyaman Merkez Kuyulu Mera Islah Amaçlı Erozyonu Önleme Projesi
Destekleyen Kuruluş: TEMA GAP İDARESİ
Adıyaman-Gerger Dirançayı Mikro Havza Islahı  TEMA GAP İDARESİ
Şırnak Akçay Köyü Kırsal Kalkınma Amaçlı Erozyonu Önleme Projesi.
Destekleyen Kuruluş: TEMA
Tuzluluk Belgeseli: TEMA, Harran Ünviversitesi
Adıyaman Kuyulu Erozyona Maruz Kalmış Alanlarda’ floristik bitki tespit ve teşhis çalışmaları. TEMA, GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
Safran Gen Kaynaklarının Korunması. TEMA, Yapı Kredi Emeklilik. Harran Unv.
           
 
 Bakanlıkların desteği ile yürütülen projeler
 
Dünya Bankası, Tarım ve Köy İş Bakanlığı, Orman Bakanlığı (Karacadağ Dağbabaşı, Katır Kuyu Mikro Havza Alanlarının Islahı) 1998
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Harran Ünv. Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa İli Siverek, Karabahçe Mera Islahı ve Amenajman Projesi. Proje No: 2006-63-001
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Harran Ünv. Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa İli Bozova Karapınar Mera Islahı ve Amenajman Projesi. Proje No: 2006-63-002
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Harran Ünv. Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa İli Bozova Yaylak Beldesinde Mera Islahı ve Amenajman Projesi. Proje No: 2006-63-003
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Harran Ünv. Ziraat Fakültesi. Şanlıurfa İli Bozova Kepirce Mera Islahı ve Amenajman Projesi. Proje No: 2006-63-004
Üniversite araştırma fonu desteği ile yürütülen projeler
POLAT. T., ŞILBIR, Y., OKANT, M, 1998. Karacadağda Tek veya Çok Yıllık Leguminosae Familyasına Ait Bitkilerin Tespiti. Harran Ünv. Arş. Fonu Müdürlüğü  Proje No:44. Şanlıurfa.
POLAT. T., ŞILBIR, Y., BAYTEKİN, H., 1988. Harran Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilebilecek Buğdaygil (Lolium perenne, Bromus inermis, Agropyron cristatum + Baklağil (Medicago sativa, Trifolium repens, Onabrychis sativa) Karışımında en uygun karışım oranının saptanması üzerinde bir araştırma. Proje No:79.
POLAT. T., ŞILBIR, Y., 1998. Ceylanpınar Kıraç Şartlarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Plantasyonlarında Alt Bitki Olarak Yetiştirilebilecek Fiğ (Vicia sativa L.) + Arpa ( Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Verim Komponetleri Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Ünv. Arş. Fonu Müdürlüğü  Proje No:114. Şanlıurfa.
POLAT. T., BAYSAL, İ., BAYTEKİN, H., ŞILBIR, Y., BENGİSU, G., 1999. Şanlıurfa Fatik Dağları Doğal Meralarında Bitki Tür ve Kompozisyonun Tespiti. Proje No: 043
POLAT, T., GERGİN, M. S., 2001. Mardin ili Çayırpınar Köyü, Doğal Meralarının Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma.
POLAT, T., TURAN, M., 2002. Harran Ovası Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının Adaptasyonu ve Verim Unsurlarının Saptanması. Proje No:222
KUTLUOĞLU, E., POLAT, T., 2003. Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinin Küçük Çayır Düğmesinde (Poterium sanguısorba L.) Ot Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma. Proje No:466.
POLAT, T., OKANT, M., HÜBAK 2005. Proje NO:466. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adıyaman Merkez Kuyulu Köyü  Kıraç  ve Erozyona Maruz Kalmış Alanlarda Farklı Sıra Aralıklarında Kebere (Capparis ovataL.) Bitkisini Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma.
POLAT , T., ŞEYHANLIGİL, N., 2006. Şanlıurfa Kıraç ve Sulu Koşullarında Değişik Fiğ (Vicia sativa L.) + Tritikale(X Tritosecale Wittmack) Karışımlarında, Azot Gübrelemesinin Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma    
 
 
Yayınlamış olduğu kitapları
TAHİR POLAT, YUNUS ŞILBIR, MUSTAFA OKANT, BEKİR BÜKÜN 1999.
Şanlıurfa Karacadağ’da Tek ve Çok Yıllık Baklagiller (Leguminosae) Familyasina Ait Bitkilerin El Kitabı. Harran Üniversitesi. Şanlıurfa
ATAMOV, V., AKAN, H., KAYA, Ö.F., POLAT, T., AĞDEMİR, H., 2004. Şanlıurfanın Egzotik Ağaç ve Çalıları Kitapı, The Exotıc Tree and Shrubs of Şanlıurfa. Harran Üniversitesi. Şanlıurfa.
YAVUZER, G. POLAT, T., YAVUZER, Ü., 2006. Genel olarak organic tarım ve yöntemi. Sürdürülelebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. S. 140-155 İSTANBUL.
TAHIR POLAT, MUSTAFA OKANT., 2007. Çayır  ve Meralarda Uygulama Metotlarıbaşlıklı ders notu:ŞANLIURFA
TAHIR POLAT, MEHMET TURAN. Haranda Safran Çiçekleri. 2007
TAHIR POLAT, MEHMET NUR BEDEN. Kırmızı Altın Safran Tarımı El Kitabı. (Crocus sativus L.) 2007.
Uluslararası Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri
POLAT, T., BÜKÜN, B., OKANT, M., 2007. Dose Response Effect Of Nitrogen And Phosphorus On Forage Qualıty, Yield And Economic Return Of Rangeland. Pakistan Journal Of Botany Department Of Botany University Of Karachi. 39 (1): March 2007.
ŞENGÜL, T.,  YURTSEVER, S., POLAT. T., 1999. Entansif ve Yarı Entansif Koşullarında (Özel Olarak Tesisi Edilmiş Hindi Mer'alarında) Yetiştirilen Bronz Hindilerin Besi Performansları ve Karkas özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. TÜBITAK. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi Ankara.
Ulusal hakemli dergide yayın
POLAT, T,  TÜKEL, T.  1993. Çukurova taban koşullarında çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) çeşitlerinde bazı tarımsal özelliklerin saptanması üzerinde bir araştırma. Doğa Dergisi:17. 459-469.TUBITAK. ANKARA.
GÜLER, I.E., ŞILBIR, Y., POLAT, T., ORHAN, M.A., KABAKÇI, Y., 1995. Harran Ovası Koşullarında  Farklı Biçme Makinalarıyla ve Biçim Yüksekliklerinin Yoncanın  Gelişmesi ve Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (4). 106-118. 1995 Şanlıurfa.
POLAT, T., ŞILBIR, Y., BAYSAL ,I., OKANT, M., KANDEMIR, S., 1998. Şanlıurfa Ili Bozova Ilçesi Yaslıca Köyü Doğal Mer'asının Transekt Yöntemine Göre Bitki Türleri ve Bitki Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Ünv. Zir Fak. Dergisi. Cilt:2 Ocak:1998 Sayı:1. S:55-64. Şanlıurfa.
POLAT, T.,  TÜKEL, T. ŞILBIR, Y., BAYSAL , I., 1998. Harran Ovası Sulu KoşullarındaLeucaena leucocephala'nın (Lam) de Wit. Bitkisinin Adaptasyon Denemesi. Harran Ünv. Zir Fak. Dergisi Cilt:2 Nisan:1998 Sayı:2. S:35-44.Şanlıurfa.
POLAT, T.,  OKANT, M.,  ŞILBIR, Y., KANDEMIR. S., 1998. Şanlıurfa Ili Yaslıca Köyü Doğal Mer'asının Korunan ve Otlatılan Alanlarda Botanik Kompozisyon ve Verimleri Yönünden Incelenmesi Harran Ünv. Zir Fak. Dergisi Dergisi Cilt:2 Nisan:1998 Sayı:2.
Uluslar arası hakemsiz dergide yayın
TÜKEL, T., TANSI, V., POLAT, T. and HASAR, E. 1991. Preliminary Evaluation of the Grazing Lands of the Taurus Mointain Project Area and Their Management Çukurova Üniversitesi/ICARDA Annual Report  Aleppo, SYRIA.
TÜKEL, T., TANSI, V., POLAT, T. and HASAR, E. 1991. Evaluation of current field crop production techniques Taurus Mointain Project Area in Çukurova Üniversitesi/ICARDA Annual Report  Aleppo, SYRIA.
TÜKEL, T., TANSI, V., POLAT, T. and HASAR, E. 1992. Monitoring production potential and utilization of the grazing lands of the Tauros Mountains project area. Çukurova Üniversitesi/ICARDA Annual Report  Aleppo, SYRIA.
TANSI, V., TÜKEL, T., POLAT, T. ETABARI, H., and HASAR, E. 1992. Fıeld crop experıments ın the Taurus Mountain Project. Çukurova Üniversitesi/ICARDA Annual Report  Aleppo, SYRIA.
EKIM, T., AKAN, H., ÇETIN, E., POLAT, T., 2005. The Flora of Kuyulu District (Adıyaman) Turkey, Asian Journal of Plant Science.
Peryodik hakemli toplantılarda uluslar arası bildiri
TÜKEL. T., TANSI V., POLAT T., DIŞBUDAK A., HASAR E., 1997. Pasture  Improvement Studies of Taurus Mountains Development Project ın Turkey. Proceedigs of the XVIII International Grassland Congress. Canada 8-19 June 1997.
AKTAŞ, Y., OCAL, F., POLAT, T., 2003 Evaluatıon Of The Rural Developmental Erosıon Control Project of Akçay Village. ESEE 2003 16thEuropean Seminar on Extension Education. PROCEEDİNGS.
Uluslarası poster bildirimi
 BIÇER, OSMAN; BINICI, TURAN; CAN, ABDULLAH; ÇADIRCI, ŞAHIN; KONCAGÜL, SEYRANI; POLAT, TAHIR; 2006Drawing Rural Development Starategies  For Sustainable Animal Production In Gap Region. Internatıonal Conference Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region.
 Ulusal hakemli toplantılarda bildiri
TÜKEL, T., HATİPOĞLU, R., POLAT, T., METE, C., 1993. Çukurova’da Doğal Çayır Mera Bitkileri Üzerinde Çalışmalar: Envanter ve Herbaryum Çalışmaları. Türkiye I. Herboloji Kongresi. Adana.
ŞILBIR, Y., POLAT, T., SAĞLAMTIMUR, T., TANSI, V. 1994. Harran Ovası şartlarında Fiğ ( Vicia sativa L.) çeşitlerinde tohum verimi ve karekterler arası ilşkilerin saptanması üzerinde bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 22-29 Nisan 1994 IZMIR.
ŞILBIR, Y., POLAT, T., BAYTEKIN, H., AVCIOĞLU, R., 1994. Bazı çok yıllık baklagil yem bitkilerinin Harran Ovası sulu şartlarında adaptasyonu ve verim kompenatlarının saptanması. Tarla Bitkileri Kongresi 22-29 Nisan 1994 IZMIR
ŞILBIR, Y., BAYTEKIN, H., OKANT, M., POLAT, T., 1994. Bazı çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin Harran Ovası şartlarında adaptasyonu ve verim kompenetlerinin saptanması üzerinde bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 22-29 Nisan 1994 IZMIR.
POLAT. T., ACAR. İ., BAYSAL, İ., ŞILBIR, Y., 1999. Ceylanpınar Kıraç Şartlarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Plantasyonlarında Alt Bitki Olarak Yetiştirilebilecek Fiğ (Vicia sativa L.) + Arpa ( Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Verim Komponetleri Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. GAP I. Tarım Konğresi. Şanlıurfa.
TÜKEL, T., HATİPOĞLU, R., POLAT, T., CAN, E., YILMAZ, Y., ÇELİKTAŞ, N., KÖKTEN, K., 2001. Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Sulu Koşullarında Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Ot Verimleri Üzerine Araştırmalar. GAP II. Tarım Konğresi Harran Ünv. Ziraat Fak. 2001. Şanlıurfa
BUCAK, B., AL, V., BAYSAL, İ., POLAT. T., 2003. Kırmızı Mercimek’te Alternatif Hat ve Çeşitler GAP III Tarım Konğresi 02-03 Ekim 2003. Şanlıurfa.
ÇELİKTAŞ, N., KÖKTEN, K., TÜKEL, T. HATİPOĞLU, R. POLAT, T KUTLU, H.R. GÖRGÜLÜ, M., 2003. ''GAP ve Çukurova Koşullarında Biçme ve Otlatmaya Elverişli Çok yıllık  Buğdaygil + Baklağil Karışımlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma'' Dicle Üniversitesi Ziraat Fak. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi. Diyarbakır.
ŞILBIR, Y., BUCAK, B.,   POLAT, T., OKANT, M., 2005.  Harran Ovası Koşullarında Yoncada Sıra Arası Mesafesi ve Fosforlu Gübre Uygulamasının Tohum Verimi Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Gap IV. Tarım Konğresi. Şanlıurfa.
TURAN, M., POLA,T., BUCAK B., 2005. Harran Ovası Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Adaptasyonu ve Verim Unsurlarının Saptanması. GAP IV. Tarım Konğresi. Harran Ünv. Zir. Fak. Şanlıurfa.
BÜKÜN, B., KAHRİMAN, A., YÜCEL, E., POLAT, T.,  2007.  İngiliz çimi (Lolium perene L.)’nin Makarnalık ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerine Olan Etkisinin Araştırılması. GAP V. Tarım Kongresi Şanlıurfa 
AYDEMIR, S., ÇULLU, M. A. POLAT, T., SÖNMEZ, O., DIKILITAŞ, M., AKIL, H., 2008. Tuzlanma etkisinde kalan Şanlıura-Harran Ovası Topraklarının Kullanım Durumları ve İyileştirilebilme Olanakları. Sulama ve Tuzlanma toplantısı. 12-13 Haziran Şanlıurfa.
Ulusal hakemsiz toplantılarda bildiri
ŞILBIR,Y., KANAT, R., KARLI, B., POLAT, T., 1993. GAP'ın Gelecekteki Kaba Yem Ihtiyacının Karşılanma Yolları ve Ekonomik Analizi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1. Hayvancılık  Kongresi 12-14 Mayıs 1993. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basımevi S: 234-243 Şanlıurfa.
BAYSAL, I., MANGA, I., ANDIÇ, C., ŞILBIR, Y., TERZIOĞLU, Ö., ACAR, Z.,POLAT,T., ERDEN, I., KESKIN, S., 1995. Yembitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Ziraat Müh. 4. Teknik Kongresi 9-13 Ocak 1995 T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları Yayın No:26 S: 577-597 Ankara.
ŞILBIR, Y., POLAT, T., BAYSAL, I., 1998. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı ve Gelişmesine Yönelik Önlemler Politikalar Sempozyumu. Tema-Tikvesli 28 Mayıs 1998 DSI Konferans Salonu. Şanlıurfa.
POLAT. T., BAYSAL, İ.,  ŞILBIR, Y., BAYTEKİN, H., OKANT, M, BUCAK, B., 2000. Fatik Dağları Doğal Meralarının Islahı. TÜBİTAK. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 20-21 Eylül 2000. DSİ Konferans Salonu. Şanlıurfa.
BAYSAL, İ., BUCAK, B., ŞILBIR, Y., AL, V., POLAT. T., İLGİNOĞLU, D., 2000. GAP Bölgesinde Bazı Kışlık Baklagillerin Ara Ürün Olarak Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar TÜBİTAK. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 20-21 Eylül 2000. DSİ Konferans Salonu. Şanlıurfa.
ŞILBIR, Y., BAYSAL, İ.,  POLAT. T., 2000.  Harran Ovası Koşullarında Kışlık Ara ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Buğdaygil, Iskenderiye Üçgülü ve Yem Bezelyesi Karışımları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 20-21 Eylül 2000. DSİ Konferans Salonu. Şanlıurfa.
BENGİSU, G., YAVUZER, Ü., ÖZTÜRKMEN, A. L. POLAT, T., BAYTEKİN., 2003.GAP Bölgesinde Çayır mera alanlarının Bugünkü Durumu, Sorunları ve Çüzüm Önerileri. III. GAP ve Sanayi Konğresi. 18-19 Ekim 2003
 
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri
KÜÇÜK, Ö. 1999. Azot Ve Fosfor Gübrelemesinin Şanlıurfa İli Akabe Korunan Doğal Mer’alarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma
GERGİN, M. S., 2001. Mardin İli Çayır pınar Köyü, Doğal Meralarının Ot Verimi,
Kalitesi ve Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma
TURAN, M., 2002. Harran Ovası Koşullarında Mürdümük  (Lathyrus sativus L.)
 Hatlarının Adaptasyonu ve Verim Unsurlarının Saptanması.
ERDEN, K., 2003. Harran Ovası Koşullarında Farklı Azot ve Fosfor Gübre Dozlarının Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri  Üzerine Bir Araştırma.
KUTLUOĞLU, E., 2004. Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinin Küçük Çayır Düğmesinde (Poterium sanguısorba L.) Ot Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma
Tamamlanmış Doktora Tezleri

TÜRK, Z.,  1998. Diyarbakir  Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Diyar-95 Nohut Çeşidinin Verim ve Verim Kompenentlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.