Unvanı, Adı, Soyadı      : Yard.Doç.Dr. A. Mustafa OKANT
Doğum Yeri ve Tarihi   : Alanya, 1958
Üniversite Eğitimi              
Lisans   :1978-1984, Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.    
Yüksek Lisans :1978-1984, Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Doktora : 1986-1992, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
Yabancı Dili : İngilizce
Bilimsel ve Akademik Kuruluşlarda Çalışma Süreleri :
HRÜ. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 1984-1992 tarihleri arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1993 tarihinde HRÜ. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktaydır.                   
Görevi               : Öğretim Üyesi
Bölümü             : Tarla Bitkileri Bölümü
TLF: 0(554) 3095156
e-mail: mokant@harran.edu.tr ve mokant63@yahoo.com

Lisans Dersleri
 
0605704 Buğdaygil Yembitkileri 2+2 Tarla Bitkileri Bölümü
0605311 Mesleki Uygulama 0+4 Bitkisel Üretim Bölümü
0605510 Mesleki Uygulama 0+4 Bitkisel Üretim Bölümü
0605708 Bitirme Ödevi 0+2 Bitkisel Üretim Bölümü
0612336 Tarmsal Ekoloji 2+0 Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Tarımı 3+0 Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
0612336 Tarmsal Ekoloji 2+0 Tarla Bitkileri Bölümü
612631 Çayır-mera yem bitkileri 2+2 ZMB3
Lisansüstü Dersleri
Yem Üretim ve Değerlendirme  Teknikleri 3+0 Tarla Bitkileri ABD
Buğdaygil Yembitkilerinde Büyüme ve Geliş. Fiz. 3+0 Tarla Bitkileri ABD
Diğer Familyalardan Yembitkileri 3+0 Tarla Bitkileri ABD
Yembitkileri Yetiştirme Fizyolojisi 3+0 Tarla Bitkileri ABD
Buğdaygil Yembitkileri Özel Islahı 3+0 Tarla Bitkileri ABD
Agro-ekosistemlerde Kaynakların Çok Yönlü Kullanımı 3+0 Tarla Bitkileri ABD

Biten Projeler:  
1.Harran Ovası Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj Mısır, Silaj   Sorgum ve Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Ekim ve Hasat Zamanlarının Araştırılması. (TÜBİTAK Destekli TARP-2517)
2.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi (TÜBİTAK Destekli TARP-
3.Harran Ovası Sulu Koşullarında  Uygulanabilir Ekim Nöbeti SistemlerininToprağın Sıkışmasına Etkileri. (TÜBİTAK Destekli TARP-2477)
4. Ser’a Yetiştiriciliği (HR.Üni. Arş. Fonu No:175)
5. Şanlıurfa’da kaktüs inciri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi (HÜBAK-487).
DPT tarafından desteklenen Proje Kod Numarası: 2. 4. olan ''Harran Ovası Koşullarında Yoncada Ekim Sıklığı ve Gübre Uygulamasının Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerinde Etkileri'' isimli bir araştırmada yürütücü olarak çalışmakta. Bu araştırma bu dönem içerisinde tamamlandı.
DPT tarafından desteklenen Proje Kod Numarası: 2. 5. Olan ''Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaygın Olarak Yetiştirilen Yerel Sorgum Hatlarının Toplanması Genetik ve Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar'' isimli projede Proje Sorumlusu olarak çalışmakta. Bu araştırma geçen dönem içerisinde tamamlanmıştır.
TUBİTAK TOGTAG 1883 nolu proje '' Şanlıurfa Fatik Dağları Doğal Mer'alarının Islahı'' başlıklı adı altındaki araştırması TÜBİTAK tarafından desteklendi (Yürütücü). Bu araştırma 2000-2001 yılı içerisinde tamamlandı.
TUBİTAK TOGTAG 2711 nolu proje ‘Şanlıurfa İli Karacadağ Doğal Mer’alarının Farklı Azot Ve Fosfor Gübre Dozlarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma’ Tubitak tarafından 2000-2001 yılı içerisinde kabul edilmiştir.
TUBİTAK 1040528 Yapraktan Püskürtülen Kinetin ve İndol Asetik Asidin Tuzlu Ortamda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Gelişmesi, Verimi ve Bazı Fizyolojik Parametreler İle Bazı Besin Elementleri Alımı Üzerine Olan Etkileri (Yardımcı Araş. )
Devam Eden Projeler:
TUBİTAK 109O164 Kireçli Alkalin Topraklarda Bitkinin P Alımı ve Su Kullanım Etkinliğinin İnorganik ve Organik Toprak Düzenleyicileri Kullanılarak Artırılması
1-Sağlamtimur,T., Kızılşimşek, M., Tansı, V., İnal, İ., Baytekin, H., Tansı, S.,Okant,M.,GAB Bölgesi Sulanabilir Koşullarında Uygulanabilecek Ekim Nöbeti sistemlerinde Baklagillerin ve Bazı Kışlık Bitkilerin Buğday, Mısır ve Pamuk Verimlerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. GAP 1. Tarım Kongresi ISBN 975-7113-04-2 (TKN) 1999.
2-Hacıkamiloğlu,Ö., Okant, M., ve Baytekin, H. Bozova Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Üç Farklı Ekim Sıklığında Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ot ve Tane Veriminin Saptanması. GAP 1. Tarım Kongresi ISBN 975-7113-04-2 (TKN) 1999.
3-Harran Ovası Sulu Koşullarında Yonca’da Sıra Arası ve Fosforlu Gübre Dozlarının Tohum 
           Verimine Etkileri (GAP Sonuç raporu) 1999.
4-Okant,M., 1992. çukurova Koşullarında Mısır (Zea mays L.) ve Soya (Glycine max (L) Merrill)' nin Birinci ve İkinci Ürün Olarak Birlikte Yetiştirilmesinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Araıtırmalar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora tezi), Adana, Ağustos 1992, 144 S.
5-Sağlamtimur,T.,Okant,M., 1987. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulanabilir Koıullarşnda II.ürün Mısırda Çeşit ve Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye'de Mısır üretiminin Geliştirilmesi, Problemler ve Çözüm Yolları Sempozyumu TARM Arş.Ens. 23-26 Mart 1987. S:317-329 Ankara.
6-Sağlamtimur,T.,Okant,M., Tansı, V., 1989. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında II. ürün Olarak Yetiştirilen Üç Mısır Çeşidinde Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Terımsal Karakterlere Etkisi üzerinde Bir Araştırma. ç.ü.Zir.Fak. Dergisi Cilt 4,Sayı 2, S:10-20 Adana.
7-Sağlamtimur,T., şılbır,Y., Tansı, V., Okant,M., 1989. Harran Ovası Koşullarında Tüylü Fiğ'in (Vicia villosa Roth.) Karışım Olarak Yetiştirilme Olanakları üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Zir.Fak. Dergisi Cilt 4,Sayı 2, S:21-30 Adana.
8-Okant,M., şılbır,Y., Tansı, V., Sağlamtimur,T., 1991. Ceylanpınar Ovası Koşullarında Ekim Zamanının Farklı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 2. çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi 28-31 Mayıs 1991. Ege üni. Basımevi S:352-359 İzmir.
9-Şılbır,Y., Sağlamtimur,T., Tansı, V., Baytekin,H., Okant,M., 1991. Harran Ovasında Kışlık Olarak Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) ve Bazı Buğdaygil Türlerinin Karışım Halinde Yetiştirilme Olanakları üzerinde Araştırmalar Ç.Ü.Zir.Fak. Dergisi Cilt 4,Sayı 2, S:14-20 Adana..
10-Okant,M., 1992. İkinci ürün Tarımında Anız Yakma ve Toprak İşlemenin Önemi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İkinci ürün Tarımı ve Sorunları Sempozyumu (Yayınlanmamış). 26-28 Ekim 1992 şanlıurfa.
11-Şılbır,Y., Baytekin,H., Okant,M., Polat,T., Tansı, V., Sağlamtimur,T., 1994. Bazı çokyıllık Baklagil Yembitkilerinin Harran Ovası Sulu şartlarına Adaptasyonu ve Verim   Komponentlerinin Saptanması üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan 1994 çayır-Mer'a Bildirileri Cilt 3, Ege Üni.Zir.Fak. Basımevi S:1-5 İzmir.
12-Tansı, V., Sağlamtimur,T., Kızılşimşek,M., Baytekin,H., Okant,M., şılbır,Y., Polat,T., 1994. GAP Bölgesinde Sulanabilir Koşullarda 2.ürün Olarak Sılaj Amacıyla Mısır-Soya Karışımları Yetiştirme Olanakları üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Zir.Fak. Genel Yay No:103, GAP Yay.No:88 S:69-72 Adana.
13-Şılbır,Y., Polat,T., Baytekin,H., Okant,M., 1996. Şanlıurfa İli Tektek Dağlarında Korunan ve Otlatılan Mer'a Alanlarında Lup Yöntemine Göre Bitki Tür ve Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 3.çayır-Mer'a Yembitkileri Kongresi (Yayında) Erzurum.
14-Tansı, V., ülger, A.C., Sağlamtimur, Baytekin,H., T., Okant,M., Kılınç, M., 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde I. ve II. ürün Olarak Yetiştirilebilecek Sorgum Tür ve Çeıitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Zir.Fak. Genel Yay No:39, GAP    Yay.No:66, Adana, Eylül 1992, 44 S.
15-Polat,T., Şılbır,Y., Okant,M., "Değişik Islah Yöntemlerinin şanlıurfa İli Tektek Dağları Doğal Mer'alarının Verim Potansiyellerine Etkisi üzerinde Bir Araştırma".(Türkiye 3.  Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996  Erzurum).
16-Bengisu,G., Baytekin,H., Okant,M., "Diyarbakır İli şartlarında Bazı Ön Bitkilerin II. ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.)'ın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi" (Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996 Erzurum).
17-Baytekin,H., Bengisu,G., Okant,M., “Şanlıurfa’da Farklı İki Lokasyonda İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlerin Saptanması.” (Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bilim Derneği. 22-25 Eylül 1997 Samsun).
18- ŞILBIR, Y. BAYSAL, I. POLAT, T. OKANT, M. BUCAK, B. 1997. Harran Ovası Koşullarında Yoncada Ekim Sıklığı ve Gübre Uygulamasının Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerinde Etkileri. III: Dönem Ara Raporu (1 Temmuz 1997 - 30 Kasım 1997) Proje Kod Numarası:2.4. Şanlıurfa.
19- POLAT, T., ŞILBIR, Y., BAYSAL ,I., OKANT, M., KANDEMIR, S., 1998. Şanlıurfa Ili Bozova Ilçesi Yaslıca Köyü Doğal Mer'asının Transekt  Yöntemine Göre Bitki Türleri ve Bitki Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Harran Ünv. Zir Fak. Dergisi. Cilt:2 Ocak:1998 Sayı:1. S:55-64. Şanlıurfa.
20- POLAT. T., ŞILBIR, Y., OKANT, M, 1998. Karacadağda Tek veya Çok Yıllık Leguminosae Familyasına Ait Bitkilerin Tespiti. Harran Ünv. Arş. Fonu Müdürlüğü  (Proje Kesin Sonuç Raporu) Proje No:44. Şanlıurfa.
21- POLAT. T., BAYSAL, İ.,  ŞILBIR, Y., BAYTEKİN, H., OKANT, M, BUCAK, B., 2000. Fatik Dağları Doğal Meralarının Islahı. TÜBİTAK. Türkiye               Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 20-21 Eylül 2000. DSİ                 Konferans Salonu. Şanlıurfa.
22- Baytekin,H., Sağlamtimur,T.,Tansı, V., Tansı S., Okant, M., İnal, İ. ve  Bengisu, G. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır.
23-Başaran, M. ve Okant. M. Bazı Toprak Özelliklerinin Eldivan Yöresinde Yetiştirilen  Kirazların Beslenme  Durumu Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım
Bilimleri Dergisi. Cilt: 11. Sayı: 2 S: 115-119. Ankara.
24-Bengisu, Yavuzer A.G., Baytekin, H ve Okant, M. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının ‘TTM-815’ Melez Mısır Çeşidinin Silaj Verimi ve Yem Değerleri Üzerine Etkileri. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 05-09 Eylül 2005 Antalya.
25- Polat T., Bükün B., And Mustafa Okant. 2007 Dose Response Effect Of Nıtrogen And Phosphorus On Forage Qualıty, Yıeld And Economıc Return Of Rangelands. Pak. J. Bot., 39(1): 151-160, 2007.
26- Gercek S.,, Boydak E., Okant M. and Dikilitas M., 2009. Water Pillow Irrigation Compared to Furrow Irrigation for Soybean Production in a Semi-arid Area. Agricultura l water management 9 6 ( 2 0 0 9 ) 8 7 – 9 2. 2009
27- Gercek S. and Okant M., 2010. Evaluation of CERES-maize simulation model results with measured data using water pillow irrigation under semi-arid climatic conditions. African Journal of Agricultural Research Vol. 5(8), pp. 606-613, 18 April.
28- KAYA C., TUNA A.,Levent, and OKANT A.M.2010 Effect of foliar applied kinetin and indole acetic acid on maize plants grown under saline conditions. Turk J Agric For34 (2010) © TÜBİTAK doi:10.3906/tar-0906-173