Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Tibia Cisim Kırıklarının Tedavisinde Oymalı Kanal İçi Çivi Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of tibial shaft fractures treated with reamed intramedullary nailing
  Mehmet Akif Altay, Cemil Ertürk, İslam Baykara, Ali Levent, Metin Yaptı, Baki Volkan Çetin, Kemal Yüce, İbrahim Avşin Öztürk
 Perkutanöz Nefrolitotomide Parankim Kalınlığının BT ve Tc-99m DMSA Sintigrafisi ile Karşılaştırılmas (Türkçe)
The Comprassion of Parenchymal Thickness with CT and DMSA Scintigraphy in Percutaneous Nephrolithot
  Fusun Aydogan, M. Murat Rifaioğlu, Erhan Yengil, Nesrin Atçı, Onur Demirbaş
 Tümör Nekrozis Faktör Alfa Antagonistleri ile Tedavi Edilen Hastalarda Latent Tüberküloz Prevelansın (English)
The Assessment of Latent Tuberculosis Prevalence in Patients Treated with Tumor Necrosis Factor Alpha
  Meltem Vural, Cemal Bes, Belgin Erhan, Berrin Gündüz
 Ortopedi kliniğinde ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası psikiyatrik belirtiler (Türkçe)
Post-operative psychiatric findings after orthopaedic surgery
  Murat Semiz, Özhan Pazarcı , Önder Kavakçı, Zekeriya Öztemur, Okay Bulut
 Kliniğimizde Açık Kalp Operasyonlarındaki İntra Aortik Balon Pompası Kullanımı (Türkçe)
Intra Aortic Baloon Pumping Usage In Open Heart Surgery Performed At Our Clinic
  Ali Kemal Gür, Esra EKER, Aytaç AKYOL, Serkan Akdağ, Zekeriya Kolcu, Dolunay Odabaşı, Hakan Uçar
 Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarında göz bulgularının değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of ocular findings in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis patients 
  Abdullah Erman Yağız, Nilgül Üstün, Esra Ayhan Tuzcu, Nilüfer İlhan, Hayal Güler, Ayşe Dicle Turhanoğlu
 Türk Toplumunda Tlr2 ve Tlr4 Gen Polimorfizmleri ile Akne Arasındaki İlişkinin Araştırılması (English)
The investigation of TLR2 and TLR4 Gene Polymorphisms in Turkish acne patients.
  Ebru Onalan Etem, İbrahim Kökçam, Sevinay Oğuz, Halit Elyas, Yasemin Aşkın
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Sekonder İnfertilitenin Nadir Bir Nedeni: İntrauterin Fetal Kemiklerin Uzamış Retansiyonu (Türkçe)
Rare Cause Of Secondary Infertılıty: Prolonged Retentıon Of Intrauterıne Fetal Bones
  Adnan İncebıyık
 Akrep sokması sonucu trombositopeni ve lökopeni: Olgu sunumu (Türkçe)
Thrombocytopenia and leukopenia as a result of scorpion sting: Case report 
  Ali Karakuş, Gökhan Arslan, Koca Çalışkan, Ergün Kaya, Mehmet Duru, Zeynep Kekeç
 Pulmoner Aspergilloma: Olgu Sunumu (Türkçe)
Pulmonary Aspergilloma: Case Report
  Sezen Koçarslan, İbrahim Ethem Özsoy, Nuray Can, Sezen Koçarslan
 Proksimal sağ koroner arterden köken alan sirkumfleks koroner arter anomalisi; İki olgu sunumu (English)
Anomalous origin of circumflex coronary artery arising from proximal right coronary artery; Two case
  Arif Duran, Serkan Öztürk, Tolga Memioğlu, Tarık Ocak
 Amyand Hernisi : Farklı Klinik Presentasyonu Olan 2 Olgu (Türkçe)
Amyand Hernıa: With 2 Different Clinical Case Presentation
  Ergin Arslan, , Hasan Erdem
 Subkorneal püstüler dermatoz: atipik bir olgu sunumu (Türkçe)
Subcorneal pustular dermatosis: an atypical case report
  Hacer Altın Sürücü, Bahar Ezeloğlu, Nurten Aksoy
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Katatere Bağlı İnatçı Sol Ana Koroner Arter Spazmı (English)
Catheter induced persistant left main coronary spasm
  Adnan Burak Akçay, Mehmet Fatih Karakaş, Eyüp Büyükkaya, Ramazan Davran