Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Şanlıurfa ilinde engelli çocuğa sahip annelerin depresyon durumlarinin belirlenmesi (Türkçe)
Determination of the depression status of mother having child with disabilities in Sanliurfa
  Fügen Göz, Hülya Karataş, Diler Aydın
 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi ve İnanışları (Türkçe)
Knowledge and Beliefs of Mothers with 0-6 Year Old Children Regarding Fever and Antipyretics
  Esra Karaca Çiftçi, Sultan Beklen
 Kronik Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Bronkodilatatör İlaçlara Uyumu (Türkçe)
Bronchodilatator Drug Compliant of the Patient With Chronic Lung Disease
  Mustafa Çörtük, Kemal Kiraz
 Sistemik isotretinoin tedavisi alan orta ve şiddetli form akne vulgarisli hastalarda hematolojik par (Türkçe)
Assessment of haematological parameters in moderate to severe form acne vulgaris patients treated wi
  Yavuz Yeşilova, Enver Turan, Emin Şavik, Hatice Sezen
 Akut lenfoblastik lösemili çocuk hastaların beyin omurilik sıvısı oksidan/antioksidan seviyeleri (English)
Cerebrospinal fluid oxidant/antioksidant status in children with acute lymphoblastic leukemia
  Ali Ayçiçek, Ahmet Koç, Yesim Oymak, Bülent Adar, Süleyman Geter, Abdullah Solmaz
 Meme Kanserlerinde HtrA2 Gen İfadesinin Analizi (Türkçe)
Analysis of HtrA2 Gene Expression in Breast Cancers
  Feridun Akkafa, Ahmet Arslan, Serdar Öztuzcu, Hasan İlyas Özardalı, Avni Gökalp, Esma Özkara, Zehra Bozdağ, Celalettin Camcı, Alper Aytekin
 Epidural Yöntemle Yapılan Ağrısız Normal Doğum Mean Platelet Volum Düzeyini Etkiler Mi? (Türkçe)
Does spontaneous vaginal delivery with epidural analgesia effect the mean platelet values ?
  Serdar Kokulu, Elif Doğan Bakı, Bekir Serdar Ünlü, Hasan Şenay, Gülengül Köken
 Bir Prospektif Çalışma: İrritabl Barsak Sendromu'nda Sitalopram Kullanımı (English)
The Use of Citalopram in Irritable Bowel Syndrome: A Prospective Study
  Timuçin Aydoğan, Fatih Karababa, Serkan Yalçın, Salih Selek, Turgay Ulaş, İbrahim Arslan, Ahmet Uyanıkoğlu
 Prediyabetik Obezler Kadınlarda Vücut Kompozisyonunu Etkileyen Klinik ve Biyokimyasal Faktörler (English)
Clinical and Biochemical Factors Influence the Body Composition in Prediabetic Obese Women
  Mehmet Ali Eren, Ayşe Nur Torun, Turgay Ulaş, Timucin Aydogan, Mehmet Demir, Tevfik Sabuncu
 Uzun süreli sigara kullanımının oksidatif stres üzerine etkisi (Türkçe)
The effect of long-term smoking on oxidative stress
  Arif Süner, Mustafa Polat, Hatice Sezen, Emin Şavik, Hakan Kaya, Sedat Köroğlu
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Anestezi ve Yoğun Bakım Pratiğinde Trakeostomi (Türkçe)
Tracheostomy in The Practice of Anesthesia and Intensive Care
  Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Sigmoid Volvulusa Bağlı Chilaiditi Sendromu: Olgu Sunumu (Türkçe)
Chilaiditi Syndrome With Sigmoid Volvulus: A Case Report 
  Ahmet Şeker , Alpaslan Terzi, Murat Kaya, Osman Bardakçı, Abdullah Özgönül, Ali Uzunköy
 Hipofizer Makrodenom Tanısı Konulan Primer Hipotiroidizme Bağlı Hipofizer Hiperplazi (Türkçe)
Pituitary Hyperplasia Due to Primary Hypothyroidism Which Diagnosed as Pituitary Macroadenoma
  Ayşe Nur Torun, Hasan Çeçe, Mehmet Ali Eren, Fuat Torun, Tevfik Sabuncu
  Ürtikeryal lezyonlarla kendini gösteren Brusella enfeksiyonu (Türkçe)
Brucella infection presenting with urticarial lesions
  Göknur Kalkan, Günseli Şefika Pancar, Fazilet Duygu, Yalçın Baş, Göknur Kalkan, Göknur Kalkan
 Ayak bileğinde lokalize tümoral kalsinozis olgusu (English)
A case of tumoral calcinosis localized on the ankle
  Göknur Kalkan, Zennure Takcı, Güler Vahaboğlu, Mehmet Gönültaş, Hatice Meral Ekşioğlu
 Behçet Hastalığında İyatrojenik Sağ İnternal Mamaryan Arter Çalma Sendromu (Türkçe)
Iatrogenic Right Internal Mammary Artery Steal Syndrome In Behçet's Disease
  Cengiz Erol, Yahya Paksoy, Fikret Kanat, Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Mustafa Koplay, Orhan Özbek, Seda Özbek
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Postpartum spontan sol ana koroner arter diseksiyonu (English)
Postpartum spontaneous left main coronary artery dissection
  Muhammet Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Mustafa Aydın, Sait Mesut Doğan
 Fakomatozis Pigmentovaskülaris IIa (Cesioflammea) (Türkçe)
Phacomatosis Pigmentovascularis type IIa (Cesioflammea)
  Enver Turan, Yavuz Yesilova, Hacer Altın Sürücü, Osman Tanrıkulu
 Jadassohn'nun Nevüs sebaseusu (English)
Nevus sebaceous of Jadassohn
  Enver Turan, Yavuz Yesilova, Hacer Altın Sürücü, Naime Eroğlu
 Sağ common ve sol internal karotis arter stenozu (English)
Right Common Carotis and Left İnternal Carotis Artery Stenosis
  Mehmet Salih Aydın, Ekrem Karakaş