Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 KAN LAKTAT SEVIYESI YOGUN BAKIM HASTALARINDA MORTALITEYI TAHMIN ETMEDE NE KADAR ETKILIDIR? (Türkçe)
Blood Lactate Levels Intensive Care Patients Mortality Estimating, How much?)
  GÜLSEDA DEDE, Leyla Şahan, Bahadır Dede, Semra Demirbilek
 İnfrarenal ve Torasik Abdominal Aort Anevrizmalarına Lokal Anestezi ile Sedasyon Altında Endovasküle (English)
Endovascular Aneurysm Repair for Infra-renal and Thoracic Abdominal Aort Aneurysms Under Local Anest
  Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, Abdussemet Hazar, Ahmet Küçük, Mustafa Göz, Mert Ürküp
 Kapiller Kaçış Sendromu: Klinik Tecrübemiz Ve Literatür İncelenmesi (English)
Capillary Leak Syndrome: Our Clinical Experience and Literature Review
  hasan karsen, Emine Ayça GÜLER , Füruzan KAYA , irfan Binici, Mehmet Reşat Ceylan
 Genel Cerrahi Kliniğinde Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ve Anti-HBsAg Seroprevalansı (Türkçe)
Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg and Anti-HBsAg Seroprevalence at a General Surgery Clinic
  Murat KANLIÖZ, Faik TATLI, Uğur EKİCİ, Orhan GÖZENELİ
 18-22 Yaş Arası Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Alt Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin İncel (Türkçe)
The Investigation Of Lower Limb Anthropometric Measurements Aged Between 18-22 Cukurova University S
  Ahmet Hilmi Yücel, Sema Özandaç, Ayşe Gül Kabakcı
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Remisyonda hodgkin lenfoma tanılı bir CMV enteriti olgusu (Türkçe)
A CMV enteritis case who has Hodgkin's lymphoma in remission
  Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Betül Ersöz Acar, Ömer KURT, Mustafa Kasım Karahocagil, MEHMET ÇELİK
 Erişkinde iki taraflı primer reflüksif ve obstrüktif olmayan megaüreter: Çok nadir bir olgu (English)
Primary bilateral non-refluxing non-obstructive megaureter in an adult: An extremely rare case
  İbrahim Keleş, Mustafa Karalar, Nazan Okur, Emre Kacar, Yiğit Akın, Mutlu Ates, Yiğit AKIN
 Periaortitli Hastada Retroperitoneal ve Mediastinal Fibrozis Birlikteliği: Olgu Sunusu (English)
Comorbid Retroperitoneal And Mediastinal Fibrosis In A Case Of Periaortitis
  Mustafa Reşorlu, Canan Akgün Toprak, Muhsin Özgün Öztürk
 Acinetobacter Baumannii \'e Bağlı Gelişen Beyin Apsesi Olgusu (Türkçe)
A Case Brain Abces due to Acinetobacter Baumannii
  irfan Binici