Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Şanlıurfa Bölgesinde sağlıklı çocuklarda lomber vertebra ve femur kemik mineral dansitelerinin değerlendirilmesi 
Evaluation of lumbar spine and femur bone mineral density of healthy children in Sanliurfa Region
  Sema Yıldız, Mehmet Emin Kömür
 Atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları ve total IgE düzeyi ile ilişkisi 
Skin prick test results in patients with atopic symptoms and association with total IgE level 
  Tacettin Örnek, Funda Yalçın Demirtaş, Mustafa Sağıt, Ayşe Gölcük, Selami Ekin
 Pulmoner emboli tanısında BT pulmoner anjiyografi ile V/P sintigrafinin karşılaştırılması 
Comparison of CT pulmonary angiogram with V/P scintigraphy in the diagnosis of pulmonary embolism 
  Hasan Cece, Sedat Alpaslan Tuncel, Sema Yildiz, Omer Karakas, Serdar Kalemci, Erkan Yilmaz
 Toll-like reseptör 4 genindeki Asp299Gly ve Thr399Ile polimofizmlerinin romatoid artrit hastalarında araştırılması 
The investigation of Toll-like receptor 4 gene Asp299Gly ve Thr399Ile polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis 
  Ebru Önalan Etem, Halit Elyas, Salih Özgöçmen, Arefe Yıldırım, Ahmet Gödekmerdan , Deniz Erol, Cemil Çolak
 Prostat adenokarsinomlarında Ki-67 ve p53 ün derecelendirmedeki önemi 
The importance of Ki-67 and p53 in grading prostate adenocarcinoma 
  İlyas Özardalı, Arzu Sizgen, Muhammet Emin Güldür, Ayhan Verit, Halil Çiftçi
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Büyük boyutlu üreter taşında tanı ve tedavi yönteminin belirlenmesinde USG ve BT 
To determine diagnosis and treatment options with USG and CT in large size ureteral stones 
  Fahri Halit Beşir, İffet Doğan, Koray Hekimoğlu, Sadi Gündoğdu
 Nadir bir olgu: 5 yaşındaki bir çocukta radial arter psödoanevrizması 
A rare case: radial artery pseudoaneursym in a 5 years old child
  Aşkın Pekbay
 Fankoni sendromu ve hipopituitarizm birlikteliği 
Fanconi syndrome in an individual with hypopituitarism
  Suzan Tabur, Mehmet Ali Eren, Mehmet Nuri Turan, Tevfik Sabuncu
 İki kız kardeşte lipoid proteinozis 
Lipoid proteinosis in two sisters 
  Hacer Altın Sürücü, Sema Yıldız, Nurten Aksoy, Muhammet Emin Güldür, Hasan Çeçe, Hasan Bilinç
 Karpal tünel cerrahisi sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu gelişimi (Türkçe)
Complex regional pain syndrome after carpal tunnel syndrome surgery
  Ahmet Boyacı, F.Nurefşan Boyacı