Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Doğum sonrası ilk altı ayda maternal depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler 
Prevalance and risk faktors of postpartum maternal depression in the first six months 
  Muharrem Ak
 Tiroid papiller karsinomlarında CD117 (c-kit) immünreaktivitesinin araştırılması (Türkçe)
Study of CD117 (c-kit) immunreactivity in thyroid papillary carcinomas 
  Sezen Koçarslan, Muhammet Emin Güldür, İlyas Özardalı, Abdullah Özgönül, Alparslan Terzi, Fahrettin Yıldız, Evren Yılmaz, İsmail İynen
 İnfertil kadınlarda pelvik patolojilerin laparoskopik yorumu 
Laparoscopic interpretation of pelvic pathologies in infertile women 
  Nafi Sakar, Talip Gül, Engin Atay
 İntraabdominal sepsiste Bogota Bag uygulaması (Türkçe)
Bogota Bag application in intraabdominal sepsis
  Murat Çakır, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin
 Hepatosteatoz hastalarında prolidaz enzim aktivitesi ile ultrasonografik evreleme arasındaki ilişki (Türkçe)
The relationship between prolidase enzyme activity and ultrasonographic grading in hepatosteatosis
  Hakan Büyükhatipoglu, İdris Etkar, Mehmet Ali Eren, Mehmet Demir, Abdullah Taşkın, Nurten Aksoy
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Primer tuba uterina kanserli bir vaka sunumu 
A case with primary carcinoma of the fallopian tube
  Nafi Sakar, Talip Gül, Engin Atay
 Kendiliğinden kaybolan Fetal Kistik Adenomatoid Malformasyon 
Spontaneous resolution of Fetal Cystic Adenomatoid Malformation
  Sema Yıldız, Hasan Çeçe, İhsan Kaya, Mehmet Gündoğan
 Ciddi bir ilaç yan etkisi olgusu: Nöroleptik malign sendrom 
A case of severe drug side effect: Neuroleptic malignant syndrome
  Hayati Kandiş, Yavuz Katırcı, Zeynep Çakır, Şahin Aslan, Şule Türkyılmaz, Ayşegül Tetik
 Tonsiller lenfanjiomatöz polip 
Tonsillar lymphangiomatous polyp
  Muhammet Emin Güldür, Muharrem Bitiren, İlyas Özardalı, Arzu Sizgen, İsmail İynen, Özgül Vurupalmaz
 İmmünbağışık bir gebede gelişen fulminan herpes hepatiti ve ayırıcı tanıya yaklaşım (English)
Fulminant herpes hepatitis in an immunocompetent pregnant woman and review of differential diagnosis
  Ramazan Geyik, Hakan Büyükhatipoglu, Cemil Savas, Mehmet Koruk, Abdurrahman Kadayifci
Kısa rapor
Başlık/Yazarlar
PDF
 Hiperkalemi ve hipokalsemiye bağlı gelişen akselere idiyoventriküler ritim (Türkçe)
Accelerated idioventricular rhythm associated with hyperkalemia and hypocalcemia 
  Özgür Söğüt, Mehmet Özgür Erdoğan, Halil Kaya, Mehmet Ünaldı, Recep Demirhan, Halil Doğan
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çift RCA ve hızlı gelişen ostial lezyonlar 
Double RCA and rapid developed osteal lesion
  Yusuf Sezen, Zekeriya Küçükdurmaz, Ali Yıldız, Recep Demirbağ