Yrd. Doç. Dr. Halef NAS
 
ÖĞRENİM DURUMU
 
Derece Bölüm-Program Üniversite Yıl
Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Harran Üniversitesi 2002
Yüksek Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Harran Üniversitesi 2006
Doktora: Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Ege Üniversitesi 2012
 
Yüksek Lisans Tezi: Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARI
 
Doktora Tezi: XIX. Asır Türk Edebiyatında Romantizm-Realizm Tartışmaları Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK

GÖREVLER
 
Araştırma Görevlisi: Harran Üniversitesi, 2002-2007
Araştırma Görevlisi: Ege Üniversitesi, 2007-2012
Dr.,  Ege Üniversitesi:  Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2012. / Harran Üniversitesi:  Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2012-2013
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi:  Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2013 - ….
                                                                                                                                                             
PROJELER
1.
Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar Türk Basınında Romantizm-Realizm Tartışmalarına Dair Yazılar, (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 2009 EDB 022 nolu Proje. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Yardımcı: Halef NAS).
 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Lisans Dersleri
Yeni Türk Edebiyatı I-II
Batı Edebiyatı I-II
Hikaye ve Roman Tahlilleri I-II
Edebiyat Felsefesi I-II

Yüksek Lisans Dersleri
Edebi Eleştiri

KİTAPLAR
Ahmet Mithat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, Yay. Haz. Halef Nas, Dergah Yay., İstanbul, 2017., 315 s.

KİTAP BÖLÜMLERİ
Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı, "Mehmet Akif'in Şiirlerinde Mizah", Ed. Mahmut Öztürk, Kastaş Yay., İstanbul 2017, s. 151-164.
Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü YAVUZ AKPINAR, "Devri İçinde "Tekamül-i Tenkit" Serisi",Ed. Nazım Muradov - Yılmaz Özkaya, Bengü Yay., s. 275-288.

 
A. Uluslararası bilimsel  toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
A.1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası “Düşünce ve Sanatta” Mevlana Sempozyumu (International Syposium on “Mevlana Jalal-al-Din Rumi “in Thought and Art), Modern Türk Şiirinde Mevlana Etkisi, 25-28 Mayıs 2006,
A.2. Uluslararası Mevlâna ve Mevlevilik Sempozyumu (International Symposium on “Mevlana Jalal-al-Din Rumi and Mawlawism), Dünyada Barış ve Sükûn Adına Mesnevi’de Bir Metafor Olarak Hz. Yusuf, Şanlıurfa, 26-28 Ekim 2007., s. 317-326.
A.3. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanma ve Şiirimizdeki Yansımaları, (Yard. Doç. Dr. Ömer Savran’la Birlikte)
A.4. Kaldırımlardan Sakarya'ya Necip Fazıl Sempozyumu, "Necip Fazıl'ın "Çerçeve"lerinde Mizah Anlayışı", Yozgat, 2-5 Mart 2017.
 
Özet Metni Yayınlanmış Uluslararası Bildiri
A.5. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Klâsik Türk Edebiyatında Beden-Harf İlişkisi, 4-5 Nisan 2007, İstanbul. (Yard. Doç. Dr. Ömer Savran’la Birlikte).
 
 
B. Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
B.1. “XIX. Asır Türk Edebiyatında Hayalci Şair Tipinin Eleştirisi”, Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, Ekim 2011, S. 4., s. 169-197.
B.2. “Türk Edebiyatında Sembolizme Dair İlk Dikkatler”, Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, Ekim 2012, S. 6., s. 49-71.
B.3. “Hüseyinzade Ali Bey Arşivi’ndeki Ali Haydar Mithat’a Ait Mektuplar (Ali Haydar Mithat’ın Hatıraları Işığında)”, Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, Mart 2011, S. 3., s. 221-240.
B.4. “Şiir Sanatında Soyutlama ve Einfühlung -Sezai Karakoç Örneği-”, Yeni Türk Edebiyatı, S. 11., Nisan 2015, İstanbul,  s. 91-108.
B.5. "Mizancı Murat ve İsmail Gaspıralı'nın Telif ve Tercüme Eserlere Dair Yaklaşımları", Yeni Türk Edebiyatı, Sayı 12, Ekim 2015, s. 139-157.
B.6. "Servet-i Fünun ve Malumat Arasında "Tenkit" Etrafında Gelişen Bir Tartışma", Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, Nisan 2017, S. 15., s. 55-73.
B.7. "
Necip Fazılın ”Çerçeve”lerinde Mizah Anlayışı", Türklük Bilimi Araştırmaları, Niğde, Aralık 2017, S. 42., s. 205-226.
B.8. "Türk Edebiyatında Hayal-Hakikat Düalitesinin Doğuşu", Yeni Türk Edebiyatı, İstanbul, Ekim 2018, S. 18., s. 57-73.
 
C. Editörlük
 
C.1. Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 2010. 371 s.
C.2. XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Yayına Haz. Mustafa Sarı – Halef Nas, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 20-21 Mayıs 2005, 413 s.
 
D. Kitap Tanıtımları
D.1. “Eşref Bütün Eserleri / Bir Hiciv Ustası: Şair” (2 Kitap) Eşref, Yeni Türk Edebiyatı, İzmir, Mart 2010, s. 253-259.
D.2. “Shakespeare’in Türkçedeki Serüveni”, Türk Edebiyatı,

BOLOGNA PROCESS