ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ
 
Kırıkkale’de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de, lise eğitimini ise Ankara’da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu (1993). Kırıkkale Üniversitesi’nde çalıştı (1993-1996). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı (1998). Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı (1996-2002). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevliliği yaptı ve aynı enstitüde doktorasını tamamladı (2002-2007). Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Araştırma Görevlisi  (2007-2008) ve Yrd. Doç. Dr. (2008-2011) olarak görev yaptı. 2011’da doçent, 2016’da profesör oldu. Halen aynı bölümde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli olup, Yasin, Yasemin ve Yunus Emre’nin babasıdır. 
 
İletişim:
E-Mail: kaplanustuner@yahoo.com
Tel: 0 536 422 37 24
Adres: Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl. Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa.
 


ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Kaplan ÜSTÜNER
Doğum Tarihi: 01.09.1968
Doğum Yeri: Kırıkkale
 
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Balıkesir Üniversitesi 1993
Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi 1998
Doktora Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Gazi Üniversitesi 2007
Doçent Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2011
 
 
Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışman:
Refi-i Âmidî Cân u Cânân İnceleme-Tenkitli Metin, Kırıkkale Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prof. Dr. Cemal KURNAZ (Gazi Üniversitesi)
Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:
Divan Şiirinde Tasavvuf (14.-15. Yüzyıllar), Gazi Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prof. Dr. Cemal KURNAZ (Gazi Üniversitesi)
 
Görevleri:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. Fen Edb. Fakültesi, Harran Üniversitesi 1996-2002
Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi 2002-2007
Dr. Arş. Gör.   Fen Edb. Fakültesi, Harran Üniversitesi 2007-2008
Yrd. Doç. Dr. Fen Edb. Fakültesi, Harran Üniversitesi 2008-2011
Doç. Dr. Fen Edb. Fakültesi, Harran Üniversitesi 2011-2016
Prof. Dr. Fen Edb. Fakültesi, Harran Üniversitesi 2016-
 
 
İdari Görevler:
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, 18.06.2015 - … (Devam Ediyor)
 
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği, 18.06.2015 - … (Devam Ediyor)
 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 18.06.2015 - … (Devam Ediyor)
 
 ÇALIŞMALARI:
 
A. Kitaplar:
Refi Cân u Cânân İnceleme-Metin, MEB Yay., İstanbul , 2003.
Hüseyin Vassâf Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, Dergâh Yay., İstanbul, 2006. (Musa Yıldız ve Mustafa Tatcı ile Birlikte)
Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yay., Ankara, 2007.
Enderunlu Hasan Yâver Divan İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin, Birleşik Yay. Ankara, 2010.
Yunus Emre Şiirleri ve İncelemeleri, Etkileşim Yay. İstanbul, 2013.
Ispartalı Mustafa Sabri Divanı, Kurgan Edebiyat Yay. Ankara, 2013. (Prof. Dr. Cemal Kurnaz ile Birlikte)
Tasavvuf ve Klasik Şiirimiz, Akçağ Yay. 2. Baskı, Ankara, 2014.
İsmail Na’îm Efendi Gülzâr-ı Na’îm, Kitabevi Yay. Ankara, 2015.
Urfa-İstanbul Hattında Nâbî, Kriter Yay. İstanbul, 2017.
Hüsn ü Aşk’a Nazire Can u Canan (Metin, Nesre Çeviri, Açıklamalar), H Yayınları, İstanbul, 2020.
 
B. Uluslararası Hakemli Dergideki Makaleler:
Fuzûlî Divanı Şerhinin Kaynakları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 44/Kış, 2007, Ankara.
Şiir, Şair ve Edebi Kurallara Dair Yazılmış Bir Mesnevi: Fenniyye-i Eş’âr, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, -Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî -Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Anısına, Volume 4 /7 Fall 2009.
Cemal Kurnaz- Halil Çeltik, Ezberbozan Bir Eser: Divan Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları, İstanbul, 2010, 426 S., Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010.
Na’îm’in Sâkînâmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume. 8/1 Winter 2013. p.2719-2785.
Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Eylül 2014. ss.:188-226
Silahşor İbrahim Yâver’in Tarih Manzumeleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 34. 2014. Ss: 194-235.
Mecmuadan Biyografiye: Silahşor İbrahim Yâver’in Hayatı, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume. 9/9 Summer 2014. p.157-173.
Bir Divan Müsveddesi: Silahşor İbrahim Yâver’in Şiirleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 37. 2015. ss: 278-311.
Bir Divan Şairinin Hallac-ı Mansur Yorumu, International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 2015, p.124-135.
Necati Bey’in Gazellerinde Kanıtlayıcı Anlatım, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), C. 4, S. 8, Bahar 2018,ss. 1-27.
 
Necati Bey’in Gazellerinde De- Fiili Çerçevesinde Oluşan Anlam Dünyası, Estad Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Journal Of Old Turkish Literature Researches), C. 1, S. 1, Ağustos 2018 s.s. 86-113.
 
C. Ulusal Hakemli Dergideki Makaleler:
Klasik Türk Şiirinde Mevlevilik ve Mevlevilik Etkisi (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre), Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Mevlana Özel Sayısı, S. 18, Aralık, 2007, Şanlıurfa.
Divan Şairlerinin Mecnun’a Üstünlük İddiaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15, Mayıs, 2007, Isparta.
Ahmet Talât Onay’a Göre Nedim’in Şiirlerinde Tasavvuf, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Journal of Turkology Research, S. 2/Bahar, 2008, Ankara.
Divan Şairlerinin Vasiyetleri, EKEV Akademi Dergisi, S. 35/Bahar, 2008, Ankara.
XIV. ve XV. Yüzyıl Divanlarında Tasavvuf, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S. 24, Güz, Niğde, 2008.
Enderunlu Hasan Yâver’in Gül-i Sad-berg’i, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Journal of Turkology Research, S. 6/Bahar, 2010, Ankara.
“Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28-Güz, 2010, Konya.
Kerr ü Fer (Vur-Kaç) Savaş Tekniğinin Divan Şiirine Yansıması, Akademik Kaynak (AKAD), Yıl: 2, C. 2, Sayı: 3, Mayıs 2014, Balıkesir.
Erzurumlu Zihnî’nin Besmele Konulu Mesnevisi, Mavi Atlas Gümüşhane Ünv. Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Bahar 2016, S. 6.
 
D. Katıldığı Uluslararası Sempozyumlar:
Divan Şiirinde Tasavvuf (14-15. yy. Divanlarına Göre), 38. Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15/09/2007, Ankara. (Yayımlanmış Bildiri)
Klasik Türk Şiirinde Mevlana ve Mevlevilik Etkisi (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre), Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu,  26-28/11/2007, Şanlıurfa. (Yayımlanmış Bildiri)
Enderunlu Hasan Yâver’in Gül-i Sad-Berg’i, V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Uluslararası, Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına, 16-18 Ekim 2009, Mardin.
Dîvân Şâiri Na'îm ve Gülzâr-ı Na'îm Mesnevîsi, Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ali Emirî Hâtırasına, 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.
Kerr ü Fer (Vur-Kaç) Harp/Savaş Tekniğinin Divan Şiirine Yansıması, I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı, 1-3 Kasım 2013, Çankırı. (Yayımlanmış Bildiri)
Millî Kütüphanede Bulunan 06 Mil. Yz. A. 1793 Numaralı Şiir Mecmuasının Tanıtımı, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Anısına III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2014, Şanlıurfa.
Bir Divan Şairinin Sabırla İmtihanı, II. Uluslararası Hz. Eyüp Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Şanlıurfa. (Yayımlanmış Bildiri)
Necati Bey Divanında İnsan, Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26-27 Nisan 2018, Kahramanmaraş. (Yayımlanmış Bildiri)
Urfalı Divan Şairi Nâbî’nin Oğluna Müziğe Dair Öğütleri, Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu, 15 - 18 Kasım 2018, Şanlıurfa
 
Divan Şairi Necati Bey’in Gençlere Rol Modeli: Hz. Peygamber, Peygamberimiz ve Gençlik, I. Şanlıurfa Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu,19 Kasım 2018, Şanlıurfa. (Yayımlanmış Bildiri)
Şair Nâbî’nin Urfa’dan İstanbul’a Göç Etmesinin Sebep ve Sonuçları, Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık Güvenliği Sempozyumu, 4 - 5 kasım 2019, Şanlıurfa.
 
Kadı Burhaneddin’in Dünyaya Bakışı, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Kadı Burhaneddin Sempozyumu, 8-9 Kasım 2019, Sivas.
 
 
E. Katıldığı Ulusal Sempozyumlar:
Enderunlu Hasan Yâver’in Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman. (Yayımlanmış Bildiri)
Yunus Emre Divanı’nda “Dost”, I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2009, Karaman. (Yayımlanmış Bildiri)
Nabi’nin Şanlıurfa’daki Mimari Yapılara Düşürdüğü Tarihler, Şair Nabi Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, Şanlıurfa. (Yayımlanmış Bildiri)
 
F. Kitap Bölümleri:
16. yy. Divan Şiirinde Mevlânâ ve Mevlevilik, Mevlana Araştırmaları-II, (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu), Ankara, 2008.
Nâbî’nin Hayriyye’sinde “Ol/ma!”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, (Editör: Prof. Dr. Ahmet Kartal), İstanbul, 2013.
Divan Şiirinde Manzum Vîrâniyyeler, Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, (Editörler:  Doç Dr. Neslihan Koç Keskin, Doç. Dr. Muvaffak Eflatun), Ankara, 2018.
Urfalı Divan Şairi Nâbî’nin Oğluna Müziğe Dair Öğütleri, Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik, (Ed. Hüseyin Akpınar vd.), Ankara, 2019.
Şair Nâbî’nin Urfa’dan İstanbul’a Göç Etmesinin Sebep ve Sonuçları, Göç ve Kimlik, (Ed. Levent Bilgi), Ankara, 2019.
G. Tanıtım Yazıları:
Türküden Gazele, Akademik Bakış Üç Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, S. 4/Kış, 1998, Şanlıurfa.
Şair Tezkireleri, Türk Kültürü Aylık Dergi, S. 470, Haziran, 2002, Ankara.
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine, TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 21, Bahar, 2007, Niğde.
 
H. Ansiklopedi Maddeleri:
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 3, 2004, Ankara:
İfade
İfsâh
İgâre
İgrak
İğneleme
 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 4, 2004, Ankara:
Mahlas
 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 6, 2006, Ankara:
Taaccüb
Tebdîl
Tebe’iyye
Teblîğ
Teksir
Te’lif
Telfîk
Telhîs
Telvîh
Telvîhât
Telvîn
Tevellâ-Teberrâ
Varak (Y. Bayram ile birlikte)
Zerkâ-ı Yemâme
Zülkavâfî
 
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com):
FÂİK, Mahmud Efendi
KUDSÎ, Abdullah Efendi
NA’ÎM, İsmâil Efendi
NÂKID, İbrahim Efendi
SABRÎ, Ispartalı
YÂVER, Enderunlu Hasan
 
I. Panel:
Divan Edebiyatında Nevruz, Harran Ünv. Nevruz Kutlama Etkinlikleri, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, Şanlıurfa, 21 Mart 2011.
Nâbî’nin Hayriyye Adlı Eserinden Günümüze Mesajlar, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, Şanlıurfa, 12 Nisan 2012.
 
İ. Söyleşi, Seminer, Konferans, Akademik Yılı Açılış Dersi:
Başarının Yolları, Söyleşi, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, Şanlıurfa, 21 Şubat 2017.
Kütüphaneler Haftası-Okumanın Önemi, Seminer, Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şanlıurfa, 17 Mart 2016.
Değerler Eğitimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü, 2016-2017 Dönemi.
Klasik Türk Şiirinden Esintiler, Konferans, Harran Ünv. Fen Edb. Fakültesi, 4 Ekim 2017, Saat: 11.00.
Urfa’nın Gururu Şair Nabi’den Günümüze Mesajlar, Harran Ünv. Fen Edb. Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, 3 Ekim 2017, Saat: 10.30.
 
J. Eserlerine Yapılan Bazı Atıflar:
Atlansoy, Kadir, Bursa Şairleri Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa, 1998.
Horata, Osman, “Mesneviler”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, 2006, İstanbul.
Kartal, Ahmet, “Eski Türk Edebiyatında Mesnevi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 5, S. 10, 2007, İstanbul.
Çeltik, Seher Erdoğan, Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Gazi Ünv. SBE Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
Lokman, Turan, “Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4, Summer 2008.
Dalbudak, Duygu, Kadı Burhaneddin ile Şeyhi’nin Gazellerinin Din ve Tasavvuf Açısından Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, Edirne.
Işık, Caner, ‘Derviş Ruhan’ Örneğinde Alevi-Bektaşi Dervişlik Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van, 2008.
Erdoğan, Mustafa, “Bazı Osmanlı Şairlerinin Osmanlı izlenimleri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2, Winter 2009.
Okumuş, Sait, “Benlizâde İzzet Mehmed Bey’in Sâkînâmesi”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter 2009.
Özkan, Ömer, “Tasavvufi Mesnevilerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer/Seyahat”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 4/3 Spring 2009.
Korkmaz, Vedat, “Harîrî-zâde’nin Gazel Şerhi Üzerine Değerlendirme”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/6 Fall 2009.
Erkal, Abdulkadir, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), Birleşik Yay. Ankara, 2009.
Horata, Osman, Has Bahçede Hazan Vakti XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. Ankara, 2009.
Turan, Lokman, “Yenişehirli Avni Bey’in Bilinmeyen Şiirleri”, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyum Bildirileri, Adıyaman, 15-16 Mayıs 2009.
Zavotçu, Gencay, “Ney’in Öyküsü ve Divan Şiirinde İşlenişi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı, Sayı: 39, Erzurum 2009.
Kemikli, Bilal, “Mevlevilik ve Türk Edebiyatı”, www.semazen.net, 7 Eylül 2009.
Okumuş, Sait, “Benlizade İzzet Mehmed Bey’in Sakinamesi”, Hikmet İlmi Araştırma Dergisi, Gostivar-Makedonya, Kasım, 14/2009.
Kesik, Beyhan, “Koca Râgıb Pasa’nın Siirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, (2009): 150-169.
Babacan, İsrafil, Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindî (Hint Üslubu), Akçağ Yay., Ankara, 2010.
Uçak, Salih, “Vahdet-i Vücud Üzerine”,  Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 117, Haziran-2010, İstanbul.
Tülücü, Süleyman, “Şeyh Galib”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü [TAED], Sayı: 43, 2010, Erzurum.
Mengi, Mine, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010.
Bülbül, Tuncay, “Hümâyûn-nâme Hikâyelerindeki Aşk Kavramının Kültürel Arka Planı ve Aşk Algısının Hikâyelerde İşleniş Boyutları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010, p. 63-96. TURKEY.
Kayaer, Aydın, Yunus Emre’nin Dünyasında İnsan Allah İlişkisi, AÜSBE Yüksek Lisans Tezi, 2010, Ankara.
Kartal, Ahmet, “ XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı: Mesneviler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter 2011, p. 213-235, TURKEY.
Yılmaz, Kadri H., “Divan Şiirinde Tesbihe Dair”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, p. 2131-2144, TURKEY.
Horata, Osman, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012.
Macit, Muhsin, Eleştiri Tarihi, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012.
Arıkoğlu, İsmail,  XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012.
Yıldız, Ayşe, “18. Yüzyıl Mesnevilerinin Işığında Osmanlı Edebiyatında Edebî Çözülme: Klasikten Klasik Sonrası Devreye Geçiş”, Tübar, S. XXXII-2012/Güz.
Ferhatoğlu Filiz - Esra Akpınar (2012), “Günümüz Türk Romanlarında Sufizm Öğretilerinin Kullanılması”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler DergisiInternational Journal of Social and Economic Sciences 2 (1): 47-58, 2012 ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078,
Selçuk, Bahri (2012), “Zatî'nin 'Gördüm' Redifli Gazeli Üzerine Tasavvufî Bir Tahlil Denemesi”,Erdem, 2012:205-222.
Kartal, Ahmet (2013), Doğu’nun Uzun Hikayesi Türk Edebiyatında Mesnevi, İstanbul.
Eren, Aysun (2013), “Klasik Türk Şiirinde Güzelden Gazele “Gönül” Güzergâhı”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, İstanbul.
Evecen, Doğan (2013), “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Çerçevesinde Bir Nazîre Geleneği Örneği: Şeyh Gâlib’in Nedîm’e Yazdığı ‘Sen’ Redifli Gazel”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı: 4 – Volume: 2, Issue: 4.
Gider, Mahmut (2013), “Şeyhülislam Yahya Divanı’nda Su”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 203 Nisan 2013.
Nazik, Sıtkı (2013), “Sevgiliye Ait Güzellik Unsurlarından Dudak, Yüz ve Saçın Kesret Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 1-12 mayıs 2012, Ordu.
Güven, Hikmet Feridun, “Garîb” Redifli Gazellerin Şekil ve Anlam İlişkileri Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/9 Summer 2014, p. 571-604, Ankara-Turkey.
Erkal, Abdulkadir, ‘Hayret’ten Divâne’liğe Divan Şiiri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/12 Fall 2014, p. 215-234, Ankara-Turkey.
Kiraz, Seydi, “Lutfî Mahlaslı Bilinmeyen Bir Şairin Divanı ve Divanındaki Tasavvufi Istılahlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık/December 2018.
Kiremitçi, Ferdi, “ Menâkıbnâme ve Silsilenâme Türlerinin Manzum Bir Örneği: Kürkçübaşızâde Ali’nin “Silsiletü’n-nûr” Adlı Mesnevîsi”,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 74, Temmuz 2018.
Aslanoğlu, Osman, “Mem ve Zin Mesnevisinde Yüz, Göz ve Saç Mazmunları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 11 Sayı: 59 Ekim 2018.
Çayıldak, Özlem, Sâkî-nâmelerde Kadehe Dair”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt: 11 Sayı: 55 Şubat 2018
Bektaş, Ekrem, “Nâbî Muakkibi Diyarbakırlı Şâirler”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Cilt:10 Sayı:2(20)/ Mayıs-2018.
Çap, Sabri, “Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül ile İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü”, Bilimname XXXVI, 2018/2,
Şener, Hasan -Kübra Akatay, “Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’ndaki Gazellerinde Gönül”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, Temmuz – 2018.
Tokiz, Onur, “Nazan Bekiroğlu’nun Lâ Romanında Tasavvufi Söylem”, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 23, Mayıs 2018.
 
Şenödeyici, Özer, “Ehl-i Beyt’in Gizemli Mirası Cifir ve Türkçe Cifir Metinlerinden Örnekler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2018/Sayı 87
 
K. Yürütmekte Olduğu Lisans Dersleri:
Edebi Bilgiler- I
Edebi Bilgiler- II
Tasavvufi Türk Edebiyatı- I
Tasavvufi Türk Edebiyatı- II
Klasik Türk Edebiyatı III.
Klasik Türk Edebiyatı IV.
Osmanlı Türkçesi- V
Osmanlı Türkçesi- VI
Metin Şerhi- I
Metin Şerhi- II
 
L. Yürütmekte Olduğu Yüksek Lisans Dersleri:
Edebiyat Bilgi ve Teorileri- I
Edebiyat Bilgi ve Teorileri- II
Eski Türk Edebiyatında Nazım- I
Eski Türk Edebiyatında Nazım- II
 
M. Yürütmekte Olduğu Doktora Dersleri:
Manzum Metin İncelemeleri-I
Manzum Metin İncelemeleri-II
 
N. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Uçar, Yaprak. "Hüsni'nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ı.", Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Eken, Ramazan. "Hasan Rızâyî'nin Kân-ı Ma'ânî Adlı Manzum Farsça-Türkçe sözlüğü", Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
Bağmancı, Fatih. "Mecmua-i Nükâtü'l-Ma'ârif (43 va 1456): Metin ve İnceleme", Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
Cergibozan, İbrahim Halil. “Milli Kütüphane’de Kayıtlı 06 Mil Yz A 7300 Numaralı Mecmua-ı Sırrî Adlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin)”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 

BOLOGNA PROCESS