ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ
 
Kırıkkale’de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de, lise eğitimini ise Ankara’da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu (1993). Kırıkkale Üniversitesi’nde çalıştı (1993-1996). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı (1998). Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı (1996-2002). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevliliği yaptı ve aynı enstitüde doktorasını tamamladı (2002-2007). Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Araştırma Görevlisi  (2007-2008) ve Yrd. Doç. Dr. (2008-2011) olarak görev yaptı. 2011’da doçent, 2016’da profesör oldu. Halen aynı bölümde profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Evli olup, Yasin, Yasemin ve Yunus Emre’nin babasıdır. 
 
İletişim:
E-Mail: kaplanustuner@harran.edu.tr
kaplanustuner@yahoo.com  
 

 
ÇALIŞMALARI:
 
A. Tezler:
Yüksek Lisans Tezi: Refi-i Âmidî Cân u Cânân İnceleme-Tenkitli Metin, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 1998.
Doktora Tezi: Divan Şiirinde Tasavvuf (14.-15. Yüzyıllar), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007.
 
B. Kitaplar: 
Refi Cân u Cânân İnceleme-Metin, MEB Yay., İstanbul , 2003.
 
Hüseyin Vassâf Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, (Musa Yıldız ve Mustafa Tatcı ile Birlikte), Dergâh Yay. İstanbul, 2006.
 
Divan Şiirinde Tasavvuf (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre), Birleşik Yay., Ankara, 2007.
 
Tasavvuf ve Klasik Şiirimiz, Akçağ Yay. 2. Baskı, Ankara, 2014.
 
Enderunlu Hasan Yâver Divan İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin, Birleşik Yay. Ankara, 2010.
 
İsmail Na’îm Efendi, Gülzâr-ı Na’îm, Kitabevi Yay. Ankara. (2015).
Ispartalı Mustafa Sabri Divanı, Kurgan Edebiyat Yay. Ankara, 2013. (Cemal Kurnaz ile Birlikte)
 
C. Uluslararası Hakemli Dergideki Makaleler:
Fuzûlî Divanı Şerhinin Kaynakları, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 44/Kış, 2007, Ankara.
Şiir, Şair ve Edebi Kurallara Dair Yazılmış Bir Mesnevi: Fenniyye-i Eş’âr, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, -Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî -Prof. Dr. Halûk İPEKTEN Anısına, Volume 4 /7 Fall 2009.
Cemal Kurnaz- Halil Çeltik, Ezberbozan Bir Eser: Divan Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları, İstanbul, 2010, 426 S., Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/3 Summer 2010.
Na’îm’in Sâkînâmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. 8/1 Winter 2013. p.2719-2785. 
Milli Kütüphanede Bulunan 06 Mil Yz A 1793 Numaralı Şiir Mecmuası Üzerine, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Eylül 2014. Ss.:188-226
Silahşor İbrahim Yâver’in Tarih Manzumeleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 34. 2014. Ss: 194-235.
Mecmuadan Biyografiye: Silahşor İbrahim Yâver’in Hayatı, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume. 9/9 Summer 2014. p.157-173.
 Bir Divan Müsveddesi: Silahşor İbrahim Yâver’in Şiirleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 37. 2015. ss: 278-311.
Bir Divan Şairinin Hallac-ı Mansur Yorumu, International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 2015, p.124-135.
 
D. Ulusal Hakemli Dergideki Makaleler:
Biyografi Geleneğimizde Şakâik-i Nu’mâniyye, Akademik Bakış Üç Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, S. 1, Bahar 1997, Şanlıurfa.
Refî-i Âmidî ve Hüsn ü Aşk’a Nazire Eseri Eseri: Cân u Cânân, Gaziantep Ünv. Sosyal Bil. Enst. Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, Volume IV/ No: 1 January 2001, Gaziantep.
Klasik Türk Şiirinde Mevlevilik ve Mevlevilik Etkisi (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre), Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Mevlana Özel Sayısı, S. 18, Aralık, 2007, Şanlıurfa.
Divan Şairlerinin Mecnun’a Üstünlük İddiaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15, Mayıs, 2007, Isparta.
Ahmet Talât Onay’a Göre Nedim’in Şiirlerinde Tasavvuf, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Journal of Turkology Research, S. 2/Bahar, 2008, Ankara.
Divan Şairlerinin Vasiyetleri, EKEV Akademi Dergisi, S. 35/Bahar, 2008, Ankara,.
XIV. ve XV. Yüzyıl Divanlarında Tasavvuf, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S. 24, Güz, Niğde, 2008.
Enderunlu Hasan Yâver’in Gül-i Sad-berg’i, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Journal of Turkology Research, S. 6/Bahar, 2010, Ankara.
“Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28-Güz, 2010, Konya.
Kerr ü Fer (Vur-Kaç) Savaş Tekniğinin Divan Şiirine Yansıması, Akademik Kaynak (AKAD), Yıl: 2, C. 2, Sayı: 3, Mayıs 2014, Balıkesir. 
Erzurumlu Zihnî’nin Besmele Konulu Mesnevisi, Mavi Atlas Gümüşhane Ünv. Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Bahar 2016, S. 6, ss.18-48
 
E. Katıldığı Uluslararası Sempozyumlar: 
Divan Şiirinde Tasavvuf (14-15. yy. Divanlarına Göre), 38. Icanas Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15/09/2007, Ankara. [Bildiri yayımlandı]
Klasik Türk Şiirinde Mevlana ve Mevlevilik Etkisi (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre), Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu,  26-28/11/2007, Şanlıurfa. [Bildiri yayımlandı] 
Enderunlu Hasan Yâver’in Gül-i Sad-Berg’i, Yayımlanmamış Bildiri, V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Uluslararası, Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına, 16-18 Ekim 2009,  Mardin.
Dîvân Şâiri Na'îm ve Gülzâr-ı Na'îm Mesnevîsi, Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ali Emirî Hâtırasına, 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.
Kerr ü Fer (Vur-Kaç) Harp/Savaş Tekniğinin Divan Şiirine Yansıması, I. Uluslar arası Türkiyat Sempozyumu: Türk Harp Edebiyatı, 1-3 Kasım 2013, Çankırı. 
 “Millî Kütüphanede Bulunan 06 Mil. Yz. A. 1793 Numaralı Şiir Mecmuasının Tanıtımı”, Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Anısına III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yayınlanmamış Bildiri, 5-6 Mayıs 2014, Şanlıurfa.
 
F. Katıldığı Ulusal Sempozyumlar: 
Enderunlu Hasan Yâver’in Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman. [Bildiri yayımlandı]
Yunus Emre Divanı’nda “Dost”, 1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2009, Karaman. [Bildiri yayımlandı]
Nabi’nin Şanlıurfa’daki Mimari Yapılara Düşürdüğü Tarihler,  Şair Nabi Sempozyumu, 13-15 Kasım 2009, Şanlıurfa. [Bildiri yayımlandı]
 
G. Kitap Bölümleri:
16. yy. Divan Şiirinde Mevlânâ ve Mevlevilik, Mevlana Araştırmaları-II, (Ed. Adnan Karaismailoğlu), Ankara, 2008.
Nâbî’nin Hayriyye’sinde “Ol/ma!”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, İstanbul, 2013.
 
H. Tanıtım Yazıları:
Türküden Gazele, Akademik Bakış Üç Aylık Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi, S. 4/Kış, 1998, Şanlıurfa.
Şair Tezkireleri, Türk Kültürü Aylık Dergi, S. 470, Haziran, 2002, Ankara.
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine, TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 21, Bahar, 2007, Niğde.
 
I. Ansiklopedi Maddeleri:
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 3, 2004, Ankara:
İfade 
İfsâh 
İgâre 
İgrak 
İğneleme 
 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 4, 2004, Ankara:
Mahlas 
 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 6, 2006, Ankara:
Taaccüb 
Tebdîl 
Tebe’iyye 
Teblîğ 
Teksir 
Te’lif 
Telfîk 
Telhîs 
Telvîh 
Telvîhât 
Telvîn 
Tevellâ-Teberrâ
Varak (Y. Bayram ile birlikte)
Zerkâ-ı Yemâme 
Zülkavâfî 
 
İ. Atıflar:
Atlansoy, Kadir, Bursa Şairleri Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa, 1998.
Horata, Osman, “Mesneviler”, Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, 2006, İstanbul.
Kartal, Ahmet, “Eski Türk Edebiyatında Mesnevi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 5, S. 10, 2007, İstanbul.
Çeltik, Seher Erdoğan, Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Gazi Ünv. SBE Yüksek Lisans tezi, Ankara, 2007.
Lokman, Turan, “Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4, Summer 2008. 
Dalbudak, Duygu, Kadı Burhaneddin ile Şeyhi’nin Gazellerinin Din ve Tasavvuf Açısından Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, Edirne.
Işık, Caner, ‘Derviş Ruhan’ Örneğinde Alevi-Bektaşi Dervişlik Geleneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van, 2008.
Erdoğan, Mustafa, “Bazı Osmanlı Şairlerinin Osmanlı izlenimleri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2, Winter 2009. 
Okumuş, Sait, “Benlizâde İzzet Mehmed Bey’in Sâkînâmesi”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2 Winter 2009.
Özkan, Ömer, “Tasavvufi Mesnevilerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer/Seyahat”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 4/3 Spring 2009.
Korkmaz, Vedat, “Harîrî-zâde’nin Gazel Şerhi Üzerine Değerlendirme”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/6 Fall 2009.
Erkal, Abdulkadir, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), Birleşik Yay. Ankara, 2009.
Horata, Osman, Has Bahçede Hazan Vakti XVIII. Yüzyıl: Son Klasik Dönem Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. Ankara, 2009.
Turan, Lokman, “Yenişehirli Avni Bey’in Bilinmeyen Şiirleri”, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyum Bildirileri, Adıyaman, 15-16 Mayıs 2009.
Zavotçu, Gencay, “Ney’in Öyküsü ve Divan Şiirinde İşlenişi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı, Sayı: 39, Erzurum 2009.
Kemikli, Bilal, “Mevlevilik ve Türk Edebiyatı”, www.semazen.net, 7 Eylül 2009.
Okumuş, Sait, “Benlizade İzzet Mehmed Bey’in Sakinamesi”, Hikmet  İlmi Araştırma Dergisi, Gostivar-Makedonya, Kasım, 14/2009.
Kesik, Beyhan, “Koca Râgıb Pasa’nın Siirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, (2009): 150-169.
Babacan, İsrafil, Klasik Türk Şiirinin Son Baharı Sebk-i Hindî (Hint Üslubu), Akçağ Yay., Ankara, 2010.
Uçak, Salih, “Vahdet-i Vücud Üzerine”, Ay Vakti Düşünce-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 117, Haziran-2010, İstanbul. 
Tülücü, Süleyman, “Şeyh Galib”,  A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü [TAED], Sayı: 43, 2010, Erzurum.
Mengi, Mine, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010.
Bülbül, Tuncay, “hümâyûn-nâme hikâyelerindeki aşk kavramının kültürel arka planı ve aşk algısının hikâyelerde işleniş boyutları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/3 Summer 2010, p. 63-96. TURKEY.
Kayaer, Aydın, Yunus Emre’nin Dünyasında İnsan Allah İlişkisi, AÜSBE Yüksek Lisans Tezi, 2010, Ankara.
Kartal, Ahmet, “ XVIII. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı: Mesneviler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 213-235, TURKEY.
Yılmaz, Kadri H., “Divan Şiirinde Tesbihe Dair”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, p. 2131-2144, TURKEY.
Horata, Osman, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012.
Macit, Muhsin, Eleştiri Tarihi, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012.
Arıkoğlu, İsmail, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Yay., Eskişehir, 2012. 
Yıldız, Ayşe, “18. Yüzyıl Mesnevilerinin Işığında Osmanlı Edebiyatında Edebî Çözülme: Klasikten Klasik Sonrası Devreye Geçiş”, Tübar, S. XXXII-2012/Güz. 
FERHATOĞLU Filiz - Esra AKPINAR (2012), “Günümüz Türk Romanlarında Sufizm Öğretilerinin Kullanılması”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler DergisiInternational Journal of Social and Economic Sciences 2 (1): 47-58, 2012 ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr
Kartal, Ahmet (2013), Doğu’nun Uzun Hikayesi Türk Edebiyatında Mesnevi, İstanbul.
Eren, Aysun (2013), “Klasik Türk Şiirinde Güzelden Gazele “Gönül” Güzergâhı”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, İstanbul. 
Evecen, Doğan (2013), “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Çerçevesinde Bir Nazîre Geleneği Örneği: Şeyh Gâlib’in Nedîm’e Yazdığı ‘Sen’ Redifli Gazel”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı:4 – Volume: 2, Issue: 4.
Gider, Mahmut (2013), “Şeyhülislam Yahya Divanı’nda Su”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 203 Nisan 2013.
Nazik, Sıtkı (2013), “Sevgiliye Ait Güzellik Unsurlarından Dudak, Yüz ve Saçın Kesret Bağlamında Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, 1-12 mayıs 2012, Ordu.
Selçuk, Bahri (2012), “Zatî'nin 'Gördüm' Redifli Gazeli Üzerine Tasavvufî Bir Tahlil Denemesi”,ERDEM 2012:205-222.
Güven, Hikmet Feridun, “Garîb” redifli gazellerin şekil ve anlam ilişkileri üzerine bir inceleme”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 571-604, ANKARA-TURKEY.
Erkal, Abdulkadir,  ‘Hayret’ten ‘divâne’liğe divan şiiri” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/12 Fall 2014, p. 215-234, ANKARA-TURKEY 
 
J. Panel:
Divan Edebiyatında Nevruz, Harran Ünv. Nevruz Kutlama Etkinlikleri, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, Şanlıurfa, 21 Mart 2011.
Nâbî’nin Hayriyye Adlı Eserinden Günümüze Mesajlar, Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, Şanlıurfa, 12 Nisan 2012.
 
K. Yürütmekte Olduğu Lisans Dersleri:
Edebi Bilgiler- I. Sınıf
Tasavvufi Türk Edebiyatı- II. Sınıf 
Osmanlı Türkçesi- II. Sınıf 
Osmanlı Türkçesi- III. Sınıf 
Metin Şerhi- IV. Sınıf
 
L. Yürütmekte Olduğu Yüksek Lisans Dersleri:
Edebiyat Bilgi ve Teorileri I, II
Eski Türk Edebiyatında Nazım I, II
 
M. Biten Yüksek Lisans Tezleri:
Uçar, Yaprak. "Hüsni'nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ı." YL Tezi. Harran Üniversitesi, 2011.
Eken, Ramazan. "Hasan Rızâyî'nin Kân-ı Ma'ânî adlı manzum Farsça-Türkçe sözlüğü
 
N. Devam Etmekte Olan Yüksek Lisans Tezleri:
Bağmancı, Fatih, "Mecmua-i Nükâtü'l-Ma'ârif (43 va 1456): Metin ve İnceleme." 
Cergibozan, İbrahim Halil, “Milli Kütüphane’de Kayıtlı 06 Mil Yz A 7300 Numaralı Mecmua-ı Sırrî Adlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin)”

BOLOGNA PROCESS