ADIYAMAN VE ÇEVRESİNE COĞRAFİ TEKNİK GEZİ
Adıyaman ve çevresine 1 Nisan 2022 tarihinde Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün organize ettiği geniş katılımlı bir Coğrafi Teknik Gezi düzenlendi. Coğrafi Teknik Gezi’ye 4 öğretim elemanı (
Doç. Dr. Ahmet Serdar AYTAÇDr. Öğr.Üyesi Mehmet AKBIYIKDr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZKOYUN ve Arş. Gör. Yaren GÖKTAŞ), 1 doktora öğrencisi, 4 yüksek lisans öğrencisi ve çeşitli sınıflardan lisans öğrencisi katıldı.

GÖBEKLİTEPE'YE COĞRAFİ TEKNİK GEZİ

Göbeklitepe’ye dün (14 Mart 2019), Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ile GAP Coğrafya Kulübü’nün organize ettiği geniş katılımlı bir Coğrafi Teknil Gezi düzenlendi. Coğrafi Teknik Gezi’ye 4 öğretim elemanı (Prof. Dr. Sedat BENEK, Dr. Öğrt. Üyesi Hürşit YETMEN, Arş. Gör. Mehmet ÖZCANLI ve Arş. Gör. Ercan VURAL), 7 doktora öğrencisi (Serap AKSOY, Selim BOZDOĞAN, Murat DİNÇ, Emrah TÜRKOĞLU, İlknur HAYDAROĞLU, Fatime NAS ve İsmail ÖLMEZ), 4 yüksek lisans öğrencisi ve 68’i de lisans öğrencisi olmak toplam 83 kişi katıldı.

Bu Coğrafi Teknik Gezi’nin temel amacı; çok yakınımızda, hatta tabir yerinde ise, burnumuz dibinde olmasına rağmen farkına var(a)madığımız ama dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadın-erkek, yaşlı-genç ve nerede ise fakir-zengin demeden ve üşenmeden görmeye geldikleri Göbeklitepe’ye gidip yerinde inceleyerek çoğunluğu mezun olma arifesinde olan son sınıflara anlatmak, anlamlandırmak ve kısacası farkındalık yaratmaktı. Daha açık bir ifade ile, bir yerde, doğal ortam-insan ilişkisi bağlamında Göbeklitepe’nin gerek Dünya Medeniyet Tarihi’ne katkı sunan Mezopotamya Coğrafyası içindeki yeri ve önemine gerekse Tarihi Coğrafya açısından medeniyet tarihine ilişkin bilinen bilgileri altüst etmesine dikkat çekmek için gezi, gözlem, inceleme ve görüşme yöntemleriyle “doğanın içine girerek doğayı içimize çekerek” Coğrafya Bölümü’ndeki akademisyen arkadaşlarla birlikte akademik deneyimlerimizi alanda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle paylaşarak bilinçlendirmekti.

İşte bu amaç çerçevesinde planlanan Coğrafi Teknik Gezimiz, beklenmedik ve mevsimin normal şartları üzerinde ve tam da gezinin saatine denk gelen çok yoğun yağış ve oldukça soğuk esen rüzgâr eşliğinde yapıldı. Hatta bir kısım öğrencinin hava muhalefeti nedeniyle geziyi iptal edilme talebine karşılık, “coğrafyacıların her koşulda gezi yapmaları ve hava koşullarına uygun giyinmeleri gerektiği kuralı” hatırlatılarak gezi planında herhangi bir değişiklik yapılamayacağını ilettik. Ancak bir kısım öğrencinin söz konusu hava koşullarını dikkate almadığı ve ona göre giyinmediklerinden ufak tefek pürüzler yaşandı. Bunun dışında dikkat çeken diğer bir durum ise öğrencilerinin çoğunluğunun maalesef daha önce Göbeklitepe’ye hiç gitmediği ve yine büyük bir kısmının da müze karta sahip olmadığı gözlenmiştir. Bu bağlamda gezinin önemli dolaylı çıktılarından birisi de, bana göre, geziye katılan tüm öğrencilerin böylelikle müze kartına sahip olmuş olmalarıdır. Diğer önemli bir sonuç ise, beklentilerimiz üzerinde öğrencilerin memnun kaldıkları ve bir daha bu gezinin tekrar edilmesi gerektiği noktasındaki talepleridir.

Peki Mezopotamya ve Göbeklitepe Niçin Önemli?
Medeniyetlerin Mezopotamya’da hayat bulması tesadüf değildir. Tarihöncesi çağlara ilişkin günümüzde yapılan birçok araştırmada, coğrafi konumu ve sahip olduğu özellikleri itibariyle Yukarı Mezopotamya’da, kronolojik sırasına göre gerek Paleolitik (M.Ö. 10.000’den daha öncesi), gerek Neolitik (M.Ö. 10.000-5000), gerek Kalkolitik (M.Ö. 5000-3000), gerekse Tunç (M.Ö. 3000’den sonra) çağları ve sonrası dönemlere ait çok sayıda buluntuya rastlanılmıştır. Yukarı Mezopotamya’nın insanlığın ilk yerleşme alanlarından biri olması, bu coğrafyada hâkim olan doğal ortam-insan ilişkisinin bir sonucu olduğu birçok kişi tarafından kabul edilmektedir (Özçsğlar, 2006; Karadoğan ve Tonbul, 2005; Yıldırım, 2007a; Yıldırım, 2007b; Lloyd, 2000; Schmid, 2007; Göney, 1977; Nottham, 1975; Kürkçüoğlu, 2002; Lerner, 1995).

Nitekim yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan ören yerleri, buluntu yerleri ve Göbeklitepe gibi mabet alanları bölgenin doğal çevre şartlarına bağlı olarak başlangıçtan günümüze hem yerleşme tarihi hem de insan-mekân ilişkisi bakımından önemini ortaya koymaktadır. Nitekim bölgedeki Çemê Hallan, Çayönü, Nevalâ Çorî, Göbeklitepe, Salattepe, Kortiktepe vb. kazılar, insanlığın ilk büyük aşaması olan Neolitik Çağ kültürlerinin bilinen kronolojisini 6 bin yıl daha geriye götürmüş, M.Ö. 12.000 ile 6.000 yılları arasında bölgede var olan kültürlerin zenginliğini ortaya koymuştur.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, insanlık tarihi açısından Fırat ve Dicle havzalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan arkeolojik çalışmalardan biri de Scmidt (2007) tarafından Göbeklitepe’deki (Şanlıurfa) kazılardan elde edilen buluntulardır. Bu nedenle, gezi notuma, Klaus’un kısa bir açıklaması ile tamamlamak istiyorum: “Yaklaşık 12.000 yıl önce, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede, insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden birini yaşanmaktaydı. İnsanoğlu avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından, yerleşik hayata, çiftçi-üretici düzene geçmek üzereydi. Binlerce yıl öncesinin avcı-toplayıcıların bu geçiş döneminde, sandığımız gibi mütevazı ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduklarını, aksine, görkemli bir evre yaşadıklarını, Göbeklitepe’de bize bıraktıkları izlerde görebiliyoruz. Göbeklitepe’nin etkileyici anıtsal buluntuları yetkin bir taş işçiliğini yansıtmakta, taş üzerinde kabartma tekniğiyle yapılarak aktarılan motiflerin içerik zenginliği ise karmaşık bir düşünsel düzeye ulaşıldığını göstermektedir” (Schmidt, 2007: 17).

Evet, Schmidt’in de dikkat çektiği gibi, Göbeklitepe’de yapılan kazılar sonucunda gün yüzüne çıkan durum bize, bir taraftan insanlık tarihine ilişkin bilinen tarihi bilgilerimizin yenilenmesini zorunlu kılarken, diğer taraftan da daha cevabı olmayan birçok soru işaretini de bırakmaktadır. Bilim denilen şey zaten böyle bir şey değil midir?

Başka bir gezi yazı notumda görüşmek dileğiyle…

Prof. Dr. Sedat BENEK 
(14 Mart 2019, Göbeklitepe Gezisinden Notlar)      

   

   


   


Kadim Coğrafya Yukarı Mezopotamya’da (Haran Ovası’ndan Tektek Platosu’na) Tarihin Derinliklerine Coğrafi Bir Yolculuk


(21.10.2016) bölümümüz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk “Coğrafi Teknik Gezisi”ni Kadim Coğrafya Yukarı Mezopotamya’ya (Haran Ovası’ndan Tektek Platosu’na) gerçekleştirmiştir. Söz konusu gezi yaklaşık 170 km mesafelik olup, “Urfa-(45 km) Harran-(15 km) Bazda Mağaraları-(6 km) Han El-Ba’rür Kervansarayı-(15 km) Şuayip Şehri-(15 km) Soğmatar Antik Şehri (Bu arada belirtilmelidir ki, bazı nedenlerden dolayı Sogmatar teğet geçilmiştir.)-(70 km) Urfa” tarihi yerleri kapsamıştır. 

Gezi, sonbahar mevsiminin ortasına (21 Ekim) denk gelmesine rağmen, yaz mevsimini andıracak bir sıcaklıkta gerçekleşmiştir. Gezide ilk önce yemyeşil görünümünü yer yer solmuş beyaz gelincikleri andıran pamuk tarlaları arasında asfaltlı bir yoldan tarihi Harran’a gidilmiştir. 

Coğrafi Teknik Gezi boyunca sahada öğrencilerle birlikte gezi, gözlem, inceleme ve yer yer de görüşmeler yapılmıştır. Bazı önemli noktalarda geziye katılan hocalar tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz konusu bu teknik gezi kapsamında Harran sit alanında Kümbet/Kubbe Evler, Harran Kale, Höyük, eski Harran Üniversitesi kalıntı alanı ve Hayati Harrani ziyaret edilmiştir. 

Harran’ın ardında tatlı bir eğimle ağaçsız ve yer yer ana kayanın çıplaklaştığı bir topografyadan Tektek Platosu’na geçilmiştir. Platoda sırasıyla Bazda Mağaraları, Han El-Ba’rür Kervansarayı, Şuayip Şehri ve Soğmatar Antik Şehri (Sogmatar teğet geçilmiştir) gezilmiştir. Kısacası bu gezi, bir anlamda, Kadim Yukarı Mezopotamya’da tarihin derinliklerine bir “Tarihi Coğrafya Gezi” niteliğinde olmuştur. 

Bütün geziye katılanları en çok üzen iki durum olmuştur. Birincisi; söz konusu tarihi yerlerin -kısmen Harran hariç- neredeyse hiçbirinin bırakın restore edilmeye; korumaya bile alınmamış olmasıdır. İkincisi ise, Harran Ovası’nda yol boyu bir köyde öğle vaktinde verdiğimiz yemek molası sırasında köydeki kız çocuklarının aileleri tarafından ilköğretimden sonra okula gönderilmediklerini ve hatta bir kısmının erken yaşlarda evlendirilmek zorunda bırakıldıklarını kız öğrencilerimiz üzerinden bize iletilmiş olmasıdır. Bu her iki can alıcı konu ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile yetkili şahıslara ilgiyle duyurulur.

Söz konusu geziyi organize eden Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBIYIK’a ve Doç. Dr. Veysi GÜNAL’a; geziye katılarak katkı sunan Doç. Dr. Sait ŞAHİNALP’a, Yrd. Doç. Dr. Serdar AYTAÇ’a, Yrd. Doç. Dr. Hurşit YETMEN’e, Arş. Gör. Mehmet ÖZCANLI’ ya ve yüksek lisans öğrencilerine teşekkürlerimi sunarken, geziye istekli ve oldukça da ilgi gösteren 3. Sınıf öğrencilerimizi de burada kutlamak istiyorum.

Coğrafya Bölümü’nün başka bir “Coğrafi Teknik Gezisi”nde görüşmek dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla.
Doç. Dr. Sedat BENEK


                            
Suruç Rojava Çadırkent'te tel örgülerin ardında bir çocuğun derin ve anlamlı bakışları; aslında her şeyi anlatiyor bu bakışlar ve fazla lafa gerek yok...


                          


 

FIRAT’IN GİZEMLİ VADİSİ: TAKORAN

16 Mart 2018 tarihinde Coğrafya Bölümü ve GAP Coğrafya Klübü ortaklaşa Frat’ın Gizemli Vadisi: Takoran’a Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sedat BENEK koordinatörlüğünde geniş katlımlı teknik bir gezi düzenlendi. Teknik geziye 7 öğretim elemanı (Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ, Doç. Dr. Sedat BENEK, Yard. Doç. Dr. Mehmet AKBIYIK, Yrd. Doç. Dr. Hürşit YETMEN, Arş. Gör. Mehmet Özcanlı, Arş. Gör. Abdulhalik PINAR ve Arş. Gör. Ercan VURAL), 3 doktora öğrencisi (Recep BAYDEMİR, Murat DİNÇ, Emrah TÜRKMEN), 8 yüksek lisans öğrencisi ve 2'si Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Programcılığında olmak üzere 72 ön lisans/lisans öğrencisi ile Siverek sevdalısı, SİVDER’in kurucusu ve aynı zamanda sivil aktivist Koçali AYMAZ abimiz katıldı. Ayrıca, Takoran’a indiğimiz andan oradan ayrıldığımız ana kadar Takoran Köyü Muhtarı Sıtkı KÖPRÜDÜZ abimiz de bize misafirperverce eşlik etti.

Bu teknik coğrafi gezinin temel amacı; çok yakınımızda olmasına ragmen farkına varamadığımız Yukarı Mezopotanya’nın kendine münhasır özellikleri ile dikkat çeken kadim Siverek şehrinin tarihi meydan ve yapıları ile Fırat’ın gizemli vadisi Takoran’da doğal ortam-insan ilişkisini anlamak ve anlamdırmak için, gezi, gözlem, inceleme ve görüşme yöntemleriyle “doğanın içine girerek doğayı içimize çekerek” Coğrafya Bölümü’ndeki akademisyen arkadaşlarla birlikte akademik deneyimlerimizi alanda, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle paylaşmak ve böylelikle bölgemizdeki bu tür nadir yerler hakkında sadece öğrencilerde değil aynı zamanda yakın civardaki yerel halkta da bilinç oluşturmak, onları yerinde, alanda bilinçlendirmekti. Ama bunun da ötesinde asıl amaç, onca doğal zenginliği içinde barındıran, bu anlamda bölgede çok nadir yerlerden biri olmasına rağmen çok da bilinmeyen ve ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir vadi olan Takoran Vadisi’nin böylesi gezilerle bir nebze de olsa tanıtılmasına, bilinmesine ve keşfedilmesine katkı sağlamaktı.

İşte bu amaç ve kapsam çerçevesinde Harran Ovası ile Urfa-Bozova Plarosu’nun geçiş noktasında kurulan kadim Urfa şehrinden sabah saat 08.30’da Harran Üniveristesi Yenişehir Kampüsü’nden yola çıktık. Yol boyunca yer yer sohbetler edildi, yer yer türkü/şarkılar söylendi ve yer yer de öğrencilere yol güzergahındaki beşeri ve ekonomik özellikler anlatıldı. Yolculuğumuzun yaklaşık 70 km’sı kalker karakterli Urfa-Bozova Platosu’nda; 60 km’si de bazalt karakterli Siverek-Viranşehir Platosu’nda geçti. Yolculuğumuzun 70. km’sinde yani Hilvan’dan sonra gerek doğal ortam özellikleri itibariyle gerekse doğal ortam özelliklerine bağlı olarak beşeri ve ekonomik özelliklerin de değişmeye başladığını gözlemledik (Örneğin geleneksel evlerde kullanılan beyaz nahit taşı yerine siyah bazalt taşının kullanılması gibi).

Saat 09.45’te vardık Siverek’e ve ilk durağımız Kanlıkuyu Meydanı oldu. Oradan kapalıçarşıya bir giriş yaparak dolaşmaya başladık ve kapalı çarşıdaki ilk durağımız siverek’te oldukça gelişmiş tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik atölye üretimi yapan demircilik atölyesi Baran Demirci atölyesi oldu ve atölye sahibi Enver Usta gezi ekibine kısa bir bilgi verdikten sonra bugünlerde tatlı bir telaşa sahne olan Siverek Gümrükhanı’na gittik. Gümrükhan, Siverek Kent Müzesi olmak için büyük oranda çalışmalarını tamamlamış ve sadece resmi prosedürün tamamlanmasını beklemekte bugünlerde. Gümrükhan’da bizi Siverek Kent Müzesi sorumlusu Cerah ÖZEKİNCİ karşıladı ve kısa bir bilgi verdikten sonra Siverek şehrinin önemli meydanlarından birisi olan Kümbetli Meydanı’na geçtik.

Tarihin ve farklı etnisitelerin kültürel etkileşimi sonucunda ortaya çıkan Geleneksel Siverek Evleri’nin iki güzel örneği olan Hamanlar Evi ve Terziler Evi’ni de gezdikten sonra Siverek mutafağının doğal ortamda nasıl yararlandığını/beslendiğini görmek üzere yerel ot pazarına gittik. Oradan müşterisini bekleyen yarpuz, tolık, punk, tuzik, axbandır, kereng vb. otlar hakkında bilgi aldıktan sonra biraz dinlenmek ve bir çay içmek için yine nefesi, Siverk’in önemli tarihi mekanlarından birisi olan Cudi Paşa Konağı’nda aldık. Cudi Paşa Konağ’nda Siverek Belediye Başkanı Av. Resul YILMAZ bizi karşıladı. Çay içtikten ve kısa bir sohbetten sonra Paşa Konağı’nın bahçesine çıktık ve orada Belediye Başkanı Yılmaz, Başta Takoran Vadisi olmak üzere, Siverek hakkında kısa bir birifing verdikten sonra -ve tabii ki hatıra olarak fotograflar da çekildikten sonra- gezi ekibimle birlikte yola koyulduk, sabırsızlıkla Fırat’ın gizemli vadisi Takoran’ı görmek için…

Burada biraz Siverek ve çevresinden bahsetmek istiyorum. Doğal ortam özelliklerinin insanlık tarihini nasıl etkilediğinin en bariz örneklerinden biri, Yukarı Mezopotamya’dır. Yukarı Mezopotamya, tarihin her döneminde yaşamın kesintiye uğramadığı ender coğrafyalardan birisi olma özelliğine sahiptir. Bunun temel nedeni ise, bu coğrafyanın sahip olduğu doğal ortam özellikleri, yani vadi tabanları, ovalar-platolar ve dağlık bölgelerin insan yaşamı için bir ahenk içerisinde olmasıdır. Burada insanlar, çok soğuk geçen dönemlerde Fırat ve Dicle vadi tabanlarına inerek yaşamlarını sürdürürken, çok sıcak geçen dönemlerde ise plato ve dağların yamaçlarına giderek yaşamlarını idame ettirmişlerdir. Nitekim bu coğrafya, doğal ortam-insan ilişkisinin kusursuz uyumu sonucunda çağının en modern medeniyetlerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Öyle ki, yapılan kazılarda Çemê Hallan, Çayönü, Nevala Çorî, Göbekli Tepe ve Kortık Tepe arkeolojik yerleşmeleri de bunu belgeler niteliktedir.

Siverek coğrafyası, morfolojik birimler bakımından Yukarı Mezopotamya’nın minyatürü olup, Karacadağ volkanizmasına bağlı olarak kendine münhasır bazalt karakterli bir yapıya sahiptir. Karacadağ volkanizmasının coğrafi etkileri (yani doğal ortam özellikleri) şaşırtıcı derecede, tarih boyunca, beşeri hayata da yansımıştır. Siverek ve çevresinde, tarihte olduğu gibi, bugün de doğal ortamın sosyo-ekonomik yapıya etkileri çok belirgin bir şekilde görülür. Bunu yöredeki insanların tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden, konutlarından, giyim-kuşamlarından, yemeklerinden, kısacası yaşamlarının her alanlarında gözlemlemek mümkündür…

Siverek coğrafyasının farklı ve zengin coğrafi özelliklere sahip olması, onu çok sayıda toplum için bir cazibe alanı olmasını sağlamıştır. İşte bu farklı ve zengin coğrafyanın bir sonucu olarak, burada çok sayıda toplumun yaşamasına ve dolayısıyla özgün/münhasır bir kültürün ortaya çıkması sağlanmıştır.

Siverek’ten Takoran’a gitmek için yaklaşık plato üzerinden 30 km yol aliyoruz. Yol boyunca yer yer bazalt taşlarla kaplı otlak alanları, yer yer taşlar temizlenerek tarıma açılmış tarlalar görüyoruz. Tarıma açılmamış alanlarda otlak alanları olarak kulanılyor ve bu otlak alanlarda Erzurum’dan, Bingöl’den, Erzincan’dan sonbahar ortalarından gelen ve bahar ortalarında da geri dönen Koçer çadırları sıralanıyor, beyaz ve mavi renklerle. Yaklaşık 30 km’den sonra platodan yani Siverek-Adıyaman yolundan kuzeye saparak artık Takoran Vadisi’ne inmeye başlıyoruz, yakın tarihte yapılan beton bir yoldan. Yer yer izohipsleri yer yer de elverdiğinden aşağıya inilebilen bir yoldan yaklaşık 10 km’den sonra Takoran Havzası’nın merkezi köyü olan Takoran Köyü’ne iniyoruz saat 12.30’da.

Burada, ortaya çıktığı yerden döküldüğü yer olan Basra Körfezi’ne kadar oldukça geniş olan bir coğrafyaya hayat veren Fırat nehrinden kısaca bahsetmekte fayda vardır. Doğu Anadolu’da, çoğunca, doğu-batı uzanışlı olan sıradağlar ve bunlar arasında uzanan çukur alanlarla Fırat nehrinin kolları (özellikle Erzurum tarafından gelen Karasu ve Ağrı tarafından gelen Murat ırmakları) arasında yakın ilişki vardır. Her iki ana kol da, birçok kesimlerinde doğu-batı doğrultusunda akar, yer yer belirgin dirsekler yaparak güneye döner ve böyle yerlerde açtıkları boğazları geçerler. Çok sayıda önemli kollarla beslenen Fırat’ın bu iki ana kolu Keban’ın kuzeyinde birleşirler. Buradan sonra nehir, Fırat adını alır, ana çizgileriyle ve güneye doğru akar. Böylece kaynağını Doğu Anadolu dağlarından alan Fırat nehri, Siverek ilçesinin kuzeybatısında, yörede “Maktalan” adı verilen boğazdan girer. Hilvan ilçe sınırının kuzeyinden itibaren eski Halfeti kasabasına kadar kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır.

Yaklaşık 1263 km’si Türkiye’de, 710 km’si Suriye’de ve 827 km’si de Irak’ta olmak üzere toplam 2800 km uzunluğunda, 818 m³/s debisi ve 500.000 km2’lik bir alana sahiptir Fırat Nehri ve Havzası. Başka bir ifade ile Güneybatı Asya'nın veya Ortadoğu’nun en uzun ırmağı olan Fırat, Türkiye’de Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis illerini; Suriye’de Rakka, Deyrizor; Irak’ta Felluce, Nasıriye ve Semave illerinin sınırlarından akar… Nehrin geçtiği bölgelerin bir kısmına Mezopotamya adı verilmektedir. Mezopotamya ilk çağlardan beri çok sayıda uygarlığa beşiklik etmiş bir bölgedir. Sümerler, Babiller, Asurlar, Akadlar ve Elam gibi en eski medeniyetler bu bölgede doğmuş ve bu bölgede yaşamıştır.

Fırat Nehri geçtiği yörelerin toplumsal hafızasında da derin etkiler bırakmıştır. Söz konusu etkileri, yakılan türkülerde, yazılan şiirlerde, roman ve hikayelerde görürüz. Örneğin “Harput’un alti kelek, Dersim’e gidek gelek”, “Şu Fırat’ın suyu akar derindir” ve “Ké Ferat’a te be xum-xum û léw léw…” gibi türkülere, Ahmet Arif’in Rüstemo şiirindeki “Modan Yaylası’ndan eskin almadan, Maktele üzerinde sağımız, Karbeyaz çermik dağları, solumuz kan kırmızısından Fırat’tır” mısralara yansımıştır Fırat..

Mitolojide olduğu halk arasında da Fırat ve Dicle Mezopotamya’nın deli aşıkları olarak kabul edilir. Dicle’nin Hüznü, Fırat’ın Acısı. Fırat ve Dicle’nin asırlardır süren o imkansız sevgileri, aşkları nihayet Şat-ül Arap’ta kavuşurlar… İşte tam da burda, Şat-ül Arap’ta, bu aşkın somut bir ürünü olarak petrol fışkırır dünyaya… Bu mitolojik durumun en somut yansıması bölgede çok sayıda Fırat isminde erkek, Dicle isminde kadın isimlerine rastlanır…

Ve Fırat’ın Gizemli Vadisi: TAKORAN
Takoran Vadisi; Fırat nehri ve onun üzerinde kurulan, dünyanın sayılı ve Türkiye’nin de en büyük suni barajı olan Atatürk Barajı Göleti oluştuktan sonra ortaya çıkan genelde Şanlıurfa ve Adıyaman illeri arasında, özelde ise Urfa ili Siverek ilçesi ile Adıyaman ili Gerger ilçeleri arasında yer alan ve 2017 yılında faaliyete geçen Nissibi Köprüsü’nün kuzeyinde ve Siverek ilçesi sınırları içinde kalan, ismini yanındaki köylerden biri olan Takoran’dan alan vadiye Takoran Vadisi denilmektedir.

Fırat kenarına indiğimizde, doğanın eşsiz güzelliği ile karşılaştık. Zira, Arizona’daki Büyük Kanyon kadar güzeldir Takoran Vadisi… Burası doğal ve beşeri güzelliklerin bir arada olduğu mikro klima özellikler gösteren bir vadidir. Eski insanların elleriyle oyduğu mağaralar, taş tapınaklar, şelaleler, Fırat’ın serinliği ve balıkçı teknelerinin çıkardığı ritmik ses… Takoran Vadisi’ni gezmek adeta dinsel bir törenin büyüleyiciliğiyle sarmalanmak gibidir… Tekne turu ile dolaşmak bir yerde An’a yaklaşmak, kendine, özüne yaklaşmak gibidir Takoran’da olmak…

Tekne ile dolaşırken dağların adeta yer yer kor haldeyken şekil verilmiş demir gibi büküldüklerini, kıvrıldıklarını görmek mümkündür bu vadide…
Karaduttan, nara, elmadan yabani kiraza kadar çeşitli meyve ağaçlarıyla süslüdür Takoran Vadisi… İşte ruhu ve bedeni güzellikleriyle besleyen bu Vadi dünyaca ünlü bir yönetmenimizin çocukluğuna da ev sahipliği yapmıştır… Yılmaz Güney… O da bu vadinin kenarındaki bir köyden (Desman’dan) bakmıştır dünyaya ilk defa… Burada büyümüş, dimağının ilk imgeleri burada yerleşivermiştir zihnine… Ve bu zenginliği sanatıyla aktarmıştır bütün dünyaya… Zaten Takoran da insanlığa sunulmuş doğal bir sanat eseri değil midir?
Başka bir gezi notu yazımda görüşmek dileğiyle…

(Fotoğraflar: Abdulhalik Pınar, Ercan Vural, Bedir Çiftçi, Sedat BENEK)

Doç. Dr. Sedat BENEK
16 Mart 2017/Siverek/Şanlıurfa.
                           
        

         
      


19 Ekim 2018 Cuma Harran Teknik Gezisi
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKBIYIK koordinatörlüğünde 19 Ekim 2018 Cuma günü Harran'a teknik gezi düzenlenmiştir. Yapılan bu teknik geziye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKBIYIK'ın yanısıra Arş. Gör. Ercan VURAL'da önemli katkılar sağlamıştır. Teknik gezi kapsamında Harran Ulu Cami-Medrese-Üniversite, Harran Kümbet Evleri, Bazda Mağaraları, Han El Barur Kervansarayı, Şuayb Antik Şehri, Soğmatar Antik Şehri ziyaret edilmiş, incelenmiş ve gözlemlenmiştir.

                      

 
2 Kasım 2018 Cuma Tülmen-Yenice Teknik Gezisi
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜZEL koordinatörlüğünde 2 Kasım 2018 Cuma günü Tülmen-Yenice'ye teknik gezi düzenlenmiştir. Yapılan bu teknik geziye Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir GÜZEL'in yanısıra Arş. Gör. Ercan VURAL'da önemli katkılar sağlamıştır. Teknik gezi kapsamında Şanlıurfa ilinin Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Peygamber Makamı ve Altınbaşak mahallesi, Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi, Haliliyeye ilçesine bağlı Devteşti mahallesindeki Devteşti Obruğu (Kuyusu) ve Âşık köyündeki Uyuzpınarı ziyaret edilmiş, incelenmiş ve gözlemlenmiştir.

              

 
Gezilerimizden Karışık Fotoğraflar


 

BOLOGNA

       

      
  
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

MEZUN PORTALI

 

BAĞLANTILAR