PROF. DR. EKREM BEKTAŞ
 
Ekrem Bektaş, 1968’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Süttaşı köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde; ortaokulu Hizan’da; liseyi Van Atatürk Lisesinde tamamladı. 1988 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1992’de mezun oldu. Aynı yılın Aralık ayında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğretmenliğe başladı. 1993-1994 yılları arasında Ankara Uluğbey Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 1994 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ahmed-i Dâ’î Divânı ve Bugünkü Türkçesi” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1997 yılında Doktora yapmak üzere kadrosu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarıldı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında “Muvakkit-zâde Muhammed Pertev Hayatı-Sanatı ve Divânı’nın Tenkitli Metni” konulu teziyle Doktora öğrenimini tamamlayarak Harran Üniversitesine geri döndü. 2007 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 5 Ocak 2011 tarihinde Doçent unvanını alan Bektaş, hâlâ aynı Üniverisite’de çalışmaktadır. Bektaş’ın Klâsik Türk Edebiyatı ile ilgili makaleleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır.
 
 
Birim: Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İlgi Alanları: Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Edebiyatı, Edebiyat Teorisi, Farsça
 
Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa
 
Lisans: Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Erzurum
 
Kariyer: 
 
 
 
• 2011 : Doç. Dr.
• 2007 : Yrd. Doç. Dr.
• 2005 : Dr.
• 1994 : Arş. Gör.
• 1992 : Öğretmen 
Yıl İçerisinde Verdiği Dersler:
• Osmanlı Türkçesi I, II
• Klâsik Türk Edebiyatı I-II, III-IV, V-VI.
• Metin Şerhi I, II
• Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları (Şuara Tezkireleri) I, II
• Yazma Eserler Üzerine Değerlendirmeler I, II
Yayınlar
a) Kitaplar : 
1. Bektaş, Ekrem,  Muvakkit-zâde Pertev Dîvânı, Öz Serhat Yayıncılık, Malatya, 2007. ISBN 978-9944-62-512-8 2. Bektaş, Ekrem, Urfalı Hilmî ve Reyâhîn’i, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İstanbul,2008. ISBN 978-975-585-993-4
3. Bektaş, Ekrem, Muhammed Nazmî-i Halvetî Sırr-ı Manevî (Manzum Mesnevî Tercümesi), Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya, 2009. ISBN 978-975-448-191-4
4. Bektaş, Ekrem Siverekli İbrahim Re’fet Divânı, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2012. ISBN 978-605-359-562-5
5. Bektaş, Ekrem, Birecikli Nâmık Ekrem Bahâr-ı Edeb, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2014. ISBN 978-605-84951-04
 
 
b) Makaleler:
 
1. Bektaş, Ekrem,  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tillo Methiyesi, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: V; S: 18, Yaz 2005, s. 47-54.
 
2. Bektaş, Ekrem,  “Urfalı Şair Hilmî ve Kayıp Eseri Reyâhîn” EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 26, Kış 2006, s. 147-156.
 
3. Bektaş, Ekrem, “Muhammed Hilmî ve Hz. İsâ Aleyhi’s-selâm’ın Babası Var mı” Adlı Eseri”, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 15, Ocak-Haziran 2006, Şanlıurfa, s.145-157.
 
4. Bektaş, Ekrem, “Mesnevî Hikâyeleri; Tespit ve Değerlendirme”, Mevlânâ Araştırmaları-1-, 2006, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.,s.
 
5. Bektaş, Ekrem, Siverekli İbrahim Re’fet ve Mevlid’i, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Yıl 2007, Sayı 17, s. 77-103.
 
6. Bektaş, Ekrem, Pertev’in Kendi Şiiri ve Şiir Hakkındaki Görüşleri, Ayla Demiroğlu Kitabı, Haz. Doç. Dr. Adem Ceyhan, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 221-227.
 
7. Bektaş, Ekrem, “Şeyh Muhammed Nazmî ve Sırr-ı Ma’nevî’si”, Mevlânâ Araştırmaları-2-, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s. 227-448.
 
8. Bektaş, Ekrem, “Kaşkî” Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies, Volume 4/2 Winter 2009, s. 133-151.
 
9. Bektaş, Ekrem, “Nâbî’nin “Bu” Redifli Gazeline Urfalı Şairler Tarafından Yapılan Tahmis ve Yazılan Nazireler”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Güz 2008, Sayı 3, Ankara, 2009, s.51-66.
 
 
10. Bektaş, Ekrem, “Halil Soyuer”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XCVIII, Sayı: 700, Nisan 2010, s. 637-642.
 
11. Bektaş, Ekrem, “Diyarbakırlı Kâmî ve Mevlid’i”, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Volume 6/1 Winter 2011, s. 755-835.
 
12. Bektaş, Ekrem, “16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî’nin Keştî-nâme’si”, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Volume 6/3 Summer 2011, s. 601-614.
 
13. Bektaş, Ekrem, “Pertev’in Hoca Neş’et Biyografisi”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı, Cilt/Volume: 9, Sayı/Number: 2, Ekim/October 2011, s. 181-205.
 
14. Bektaş, Ekrem, Nisârî ve Fihrist-i Şâhân’ı, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Sayı 26, s. 9-24.
 
15. Bektaş, Ekrem, “Mahmut Karakaş: Bir Mutasavvıf Şair Ömer Nüzhet ve Eserleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 5; S. 9 Haziran 2012, s. 263-269.
 
16. Bektaş, Ekrem, “Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan talebesi Avnikli Molla Halil’e Öğütler, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6; S. 15 Aralık 2013, s. 87-118.
 
17. Bektaş, Ekrem, “Diyarbakırlı Kâmî’nin Hadîka-i Ma’neviyye’si”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Cilt/Volume: 12, Sayı/Number: 1, Mart/March 2014, s. 167-207.
18. Bektaş, Ekrem, “Hoca Neş’et’in Bir Beytinin Şerhine Dair”, Şarkiyat Mecmuası, S. 24 (2014), s.33-53.
 19. Bektaş, Ekrem, “Gül Câmi’i’nin Hatîbi”, International Journal of Language Academy, Volume 3/1 Spring 2015, (Oulu/Finland), s. 438/449.
 
 
 
c) Bildiriler:
 
 1. Bektaş, Ekrem, “Bitlis Övgüsünde Yazılmış Manzumeler”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, (04-06 Eylül 2006-Bitlis): Editör: Oktay Belli, Ankara, 2007, s. 378-383.  
 
2. Bektaş, Ekrem, “Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Kütüphanesi ve Müzesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prof.Dr. Abdulkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (12-13 Nisan 2007), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, s. 29-34.
 
3. Bektaş, Ekrem,“Gayretin Helâk Ettiği Şairler”, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, (25-27 Nisan 2007-Erzurum), Bildiriler 1, Erzurum, 2009, s. 180-190.
 
4. Bektaş, Ekrem, “Nâbî’nin Şiirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi”, Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi I. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, (21-22 Nisan 2007-Şanlıurfa), Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi, Sanlıurfa, 2008, s. 385-398.
 
5. Bektaş, Ekrem, “Mevlevî Muhibbi Pertev’in Şiirlerinde Hz. Mevlânâ ve Mevleviliğin Etkisi”, Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, (26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa): Bildiriler II, Şanlıurfa, 2008, s. 309-316. (http://ilahiyat.harran.edu.tr/e_yayinlar/e_yayinlar.htm)
 
6. Bektaş, Ekrem,  “İstanbul’da Taşralı Bir Şair”, Beykent Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri, (3-5 Nisan 2008, İstanbul), Beşir Kitabevi, İstanbul, 2009, s. 195-201.
 
7. Bektaş, Ekrem, “Urfalı Hilmî’nin Antep Günleri”, Uluslar arası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat), Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 10-12 Nisan 2008, Gaziantep.
 
8. Bektaş, Ekrem, “Hüsamettin Bilgen’in Şiirlerinde Bitlis ve Çevresi” IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, (17-21 Haziran 2008 Ahlat/Bitlis); Editör Prof. Dr. Oktay Belli, Ankara, 2011, s. 397-402.
 
9. Bektaş, Ekrem, “Diyarbakırlı Kâmî ve Mevlid’i”, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, (15-16 Mayıs 2009), Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
10. Bektaş, Ekrem, “Muvakkit-zâde Muhammed Pertev’in Gözüyle Hocası: Hoca Neş’et”, V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), 16-18 Ekim 2009, Mardin.
 
11. Bektaş, Ekrem, “Nâbî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Şair Nâbî Sempozyumu (13-15-Kasım 2009 Şanlıurfa), Editör: Prof. Dr. Ali Bakkal, Şanlıurfa Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şanlıurfa, s. 518-537.
12. Bektaş, Ekrem, “Bitlis Meşhurları Bağlamında Hizanlı Şahsiyetler”, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, (7-7 Ekim 2011-Bitlis)
        13. Bektaş, Ekrem, “Nehcü’l-Enâm” ve Eqida İmânı” Adlı Eserlerin Manzum Türkçe Tercümeleri”, (I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, 23-25 Ağustos 2012, Ahlat-Bitlis), Yayına Hazırlayanlar: Prof.Dr. Oktay Belli-Vedat Evren Belli, Bitlis Eren Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2013, s. 361-373.
 
        14. Bektaş, Ekrem, “Diyarbakır Şiir Meclislerinde Urfalı Nâbî, VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Alî Emîrî Hatırasına), 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.
 
        15. Bektaş, Ekrem, “Put Kıran İbrahim”, 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, Risale Akademi ve AKAV(Akademik Araştırmalar Vakfı), 22-24 Mart 2013, Şanlıurfa.
 
16. Bektaş, Ekrem, “Urfalı Divan Şairleri Üzerine Bir Değerlendirme”, III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkadir KARAHAN anısına), 5-6 Mayıs 2014.
 
17. Bektaş, Ekrem, “Klasik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Farsça’nın Yeri ve Önemi”, 2. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi-Allame Tabatabai Üniversitesi 11-12 Mayıs 2014, Tahran-İRAN.
 18. Bektaş, Ekrem, “Klasik Türk Edebiyatında Hz. Eyyub ve Sabrı”, Eyyüp Peygamber Sabır Günleri (Sempozyumu), Eyyubiye Belediyesi 3 Nisan 2015, Şanlırfa.
 
 
 
d) Projeler:
1- “Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma” projesinde künye fişi hazırlayıcı olarak 1998-2004 yılları arasında çalıştı.
 
e) Devam eden çalışmalar:
 
 
f) Yapılan Atıflar:
         1. Cem Dilçin (Prof. Dr.),
        2. Mahmut Kaplan (Prof. Dr.), “Aşk Redifli Gazellere Göre Klasik Türk Şiirinde Aşk”, Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, S. 101, Kış/2008, s. 167, 171, 179.
        3. Yaşar Aydemir, Ağlatan Çiçek: Çiçek Hastalığı, Eğitim, (Divan Edebiyatı Özel Sayı), Yıl: 7, Sayı: 77-78, 2006, s. 58-61.
        4. Ülkü Çetinkaya, “Divân Edebiyatında Kadına Genel Bakış” Turkish Studies, Volume 3/4 Summer 2008, s. 298;  s. 309, s. 314, s. 325.
5. Ülkü, Çetinkaya, “Divan Şiirinde “Çok Başlu” (Ziyâde-ser) Deyimi Üzerine”, Turkish Studies, Volume 4/2 Winter, 2009, s. 285, 287.
6. İsmail Güleç, Türk Edebiyatında Mesnevî Tercüme ve Şerhleri, Pan Yayınları, İstanbul, 2008, s. 35.
7. Yaşar Aydemir, Halil Çeltik, “Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif”, Bilig, Yaz/ 2008, S. 46, s. 209.
8. Kaplan Üstüner, Enderunlu Hasan Yâver Divan İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin, Birleşik Yay. Ankara, 2010, s.
9. Kaplan Üstüner, “Güler” Redifli Gazellerin Karşılaştırılması,  Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28-Güz, 2010, Konya, s.192-193.
10. Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Divân Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları. Ankara 2010, s. 173-174, 176, 257-258, 334, 342.
11. Prof. Dr. Çetin Derdiyok, “Rû be-kafâ gelmek” Deyimi Üzerine, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu (20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana 2012, s.109-117.
12. Şerife Akpınar, “Ki Derler O Biziz” Redifli Gazellerde Divân Şairinin Kimliği, Erdem Dergisi, S. 61, Ankara 2011.
13. Aysun Eren, “Klasik Türk Şiirinde Güzelden Gazele “Gönül” Güzergâhı”, Ahmet Atilla Şentürk Armağanı, (Editörler: Prof.Dr. A Kartal-Doç.Dr. M.M. Tulum), Akademik Kitaplar, İstanbul, 2013, 240, 254.
14. Kaplan Üstüner, Kerr Ü Ferr (Vur-Kaç) Savaş Tekniğinin Divan Şiirine Yansıması, AKADEMİK KAYNAK Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, C.
15.Abdullah Sivaslı, “Nefsi Dize Getirme Yöntemleri: Riyâzet Usulleri” Yenidünya Dergisi, Ocak 2015.(Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan Talebesi Molla Halil’e Öğütler)
16. Mehmet Kurtoğlu, “Urfa Zindanında Bir Şair”, Şanlıurfasembol. Com, 28.12. 2009; http://www.sanliurfasembol.com/ydetay.php?id=1314
(Urfalı Hilmî ve Reyâhîni)
 
17. Bayram Ali Kaya, “Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 6, İstanbul 2011, 11-54.
(Muvakkit-zâde Pertev Divânı)
 
18.  Mahmut Kaplan, Şairin Gönül Miracı Adı Aşk, Gece Kitaplığı, Ankara, 2015, 435-436.
(Muvakkit-zâde Pertev Divânı)
 
g) Seminer:
    1.Bektaş, Ekrem, “Okumak, Düşünmek ve Değişim”, Batman Valiliğinin “Batman Okuyor Kampanyası” çerçevesinde Batman İMKB Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer, 15 Mayıs, 2008, Batman.
   2.Bektaş“Nâbî ve Hikmet” Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi, Ekim, 2012, Şanlıurfa.
Bektaş, Ekrem, “Edebiyat ve Urfa” Harran Kaymakamlığı Kültür Evi, 27.11.2013, Harran, Şanlıurfa.
 
3. Bektaş, Ekrem, “Edebiyat ve Urfa” Harran Kaymakamlığı Kültür Evi, 27.11.2013, Harran, Şanlıurfa.
 
 
h) Panel:
Bektaş, Ekrem,  “Kâsik Türk Edebiyatında Nevrûz” Harran Üniversitesi Nevruz Kutlaması programı çerçevesinde yapılan Panel (21 Mart 2008), Şanlıurfa.
Bektaş, Ekrem, Nâbî’nin “Hayatı Eserleri ve Edebî Kişiliği, Nâbî’yi Anma Programı (Ölümünün 300. Yıldönümü vesilesiyle)”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2 Mayıs 2012, Şanlıurfa.
Bektaş, Ekrem, “Bir Şair ve Fikir Adamı Mehmet Akif” Harran Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 13 Ekim 2014, Şanlıurfa.
 
ı) Hakemli Dergi Dışındaki Makaleler
1Bektaş, Ekrem, Şairlerin Sultanı: Nâbî, Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:3 Sayı:6 Ocak 2010, s.19-24.
2.  Bektaş, Ekrem, Bir Urfa Sevdalısı ve Geleneği Devam Ettiren Şair: Ekrem Kılıç, Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 22 Ocak 2015, s. 46-54.
i) Ansiklopedi maddeleri
1- Cûyî, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi,
Cûyî’nin Biyografisi,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=arama_sonuc&detayli_arama=1&M_AD=C%C3%BBy%C3%AE
Türü: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi, ISBN: 2014.
 
2- Nazmî, Şeyh Muhammed Nazmî, İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4426
Türü: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi, ISBN: 2014. 
3- PERTEV, Muvakkıtzâde Muhammed, Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=16
Türü: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi, ISBN: 2013.
 
j) dergi Hakemlikleri
 
1- Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences),
 
2- Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 
3- AKADEMİK KAYNAK DERGİSİ Altı Aylık Hakemli Edebiyat ve Dil Araştırmaları Dergisi,
 
 
 
k) Danışmanlığını Yaptığı Tezler:
 
1) İsmail Şenesen, Hurrem Divânı: İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2010, 145 s.
 
2) Rıdvan Uluç, Müstâk Baba Âsâru’l-Müştâk Esrâru’l-Uşşâk (İnceleme–Tenkitli Metin), Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2013, 260 s.
 
3) Hasan Ekinci, Ali Emirî Levâmiü’l-Hamîdiyye, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 
4) Abdulmenaf Yüksel, Mehmet Çelebi Emirî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divânı, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).
 
5) Çimen Çelik, Mecmûa-i Eş’âr: 06 Mil. Yz. B 799, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Devam ediyor).

BOLOGNA PROCESS