(Üniversitemizin Erasmus+ sayfasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız)
 • Tanıtım
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Program; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, , kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.  Erasmus markasının adı, yeni programa bu sebeple verilmiştir. Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.
Erasmus+ Programı ile;
 • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı, 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor.
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor.
 • Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor. Hangi ülkelerle işbirliği yapılabileceği hakkında detaylı bilgi için lütfenErasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
 • Yeni öğretim metodları sunarak yüksek öğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim- öğretim metodları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıklarıi) oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
 • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yüksek öğrenim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları arttırılıyor.
Erasmus+ Hangi Alanları Destekleyecek?
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 ana başlık altında toplanıyor:

BİREYSEL ÖĞRENME HAREKETLİLİKLERİ: Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireysel öğrenme  fırsatları sağlıyor. Bireysel hareketlilik faaliyetleri;
 • Eğitim
 • ÖğrenimÖğretim
 • Staj
 • Profesyonel gelişim
 • Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
 • Gönüllü çalışmalar
biçiminde olabilir.
Yüksek öğretim alanında ise, program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yüksek öğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede Erasmus+ ile Avrupa’da yüksek öğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde de yüksek öğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulacaktır.
YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Program; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
Stratejik Ortaklıklar
Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir.
Bu projeler aşağıdaki ana faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla  Erasmus+ programında yer almıştır:
 • Okullar, yerel/bölgesel okul yönetimleri, öğretmen eğitimi kurumları ve anabilim dalları, farklı ülkelerdeki diğer türdeki kurumların yenilikçi ve model uygulamalar geliştirmelerini ve transfer etmelerini sağlamak.
 • Yüksek öğretimde kalite ve yenilikçiliği teşvik etmek için yüksek öğretim kurumları ile ana paydaşlar (müesseseler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel yönetimler, diğer eğitim-öğretim ve gençlik sektörleri) arasında daha güçlü işbirliğini gerçekleştirmek.
 • Daha üst düzeyde sistematik etki oluşturmak için yüksek öğretim politikaları alanındaki  AB çalışmalarını ve gelişmeleri desteklemek.
 • Mesleki eğitim öğretim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel  iş dünyası kurumları arasında ulus ötesi işbirliklerini gerçekleştirmek.
 • Mesleki eğitim sistemlerinin sektöre özel iş piyasasının ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilir duruma getirilmesini sağlamak ve ilgili sektörlerde artan ekonomik rekabet ortamlarına katkı sağlamak.
 • Yetişkinlere kaliteli eğitim öğretim fırsatları sağlamak ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının öğrenme taleplerini güçlü şekilde karşılamak.
 • Yetişkin eğitimi ve öğretimi konusunda ulusal politikkaların ve AB ülkeleri arasında diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak.
 • Programa açık ülkelerle dünyanın farki yerlerinden diğer ülkeler arasında (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayileşmiş ülkeler)  gençlik alanında işbirliği ve mübadeleleri teşvik etmek.
 • AB düzeyinde Gençlik Politika İşbirliği geliştirmek ve AB Gençlik Stratejisini oluşturmak ve  sistematik iletişimi teşvik etmek.
Stratejik Ortaklık proje başvuruları ulusal ajanslara yapılmaktadır.
Sektörel Beceri Ortaklıkları:
Mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına  ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:
 • Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
 • İleri imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,
 • Kültürel ve yaratıcı endüstriler
Sektörel Beceri Ortaklıkları, ikisi AB üyesi olmak üzere, en az 3 program ülkesinde kurulan, en az 9 katılımcı kuruluşu içermelidir. Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
Sektörel Beceri Ortaklıkları, Komisyon merkezli projeler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’e sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)
Bilgi Ortaklıkları:
Yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şunlardır:
-Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon)
-Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği
-Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki
Bilgi Ortaklıklarının katılımcı kurumları program ülkesi veya ortak ülkedeki herhangi bir resmi veya özel kuruluş olabilir. 3 farklı program ülkesinden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır. En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır. Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
Bilgi Ortaklıkları, Komisyon merkezli projeler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’e sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)
POLİTİKA DESTEKLEME:  Bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması Erasmus+ Programının temel faaliyetlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika destekleme başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.
Erasmus+ Programı kapsamında yukarıda belirtilen programların haricinde Avrupa Komisyonu tarafından Spor Destekleri ve Jean Monnet programları da uygulanmaktadır.
SPOR DESTEKLERİ:
Spor Destekleri Komisyon merkezli projeler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’e sunulacaktır.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili sayfasını ve  Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
JEAN MONNET:
Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Komisyon merkezli faaliyetler olduğu için başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’e sunulacaktır.
Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili sayfasını  ve  Erasmus+ Program Rehberi’ni  inceleyiniz.
ERASMUS+ PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,
Erasmus+ programının hedef kitleleridir. Kısaca ifade etmek gerekirse her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.
ERASMUS+ PROGRAMINDA HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?
 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
 • Kimi merkezi projeler için diğer dünya ülkeleri ile ortaklıklar kurulabilir. Detaylı bilgi için Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.

BAĞLANTILAR

     
obs.harran.edu.tr/oibs/bologna/fak_prog_sec.aspx?lang=tr&type=lis&progid=501

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Kampüsü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1769 (Bölüm Sekreterliği)

Faks
0414 3183799

E-Posta
insaatmuh@harran.edu.tr