Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA POSTERİOR ÜRETRAL VALV CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkçe)
EVALUATION OF THE PATIENTS WHO UNDERWENT POSTERIOR URETHRAL VALVE SURGERY DURING CHILDHOOD
  Bülent KATI, Eyyüp Sabri Pelit, Adem Tunçekin, Erkan Arslan, İsmail Yağmur, Halil Çiftçi, Ercan Yeni
 Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of Medicolegal Reports Prepared in Emergency Department
  SERAP YEMENİCİ, MUSTAFA BURAK SAYHAN, ÖMER SALT, AHMET YILMAZ
 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ŞUÇLULUK VE UTANÇ DUYGULARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (Türkçe)
determine nursing students’ guilt and shame feelings and influencing factors.
  selma kahraman, benan koca, hülya karataş
 Tibia Kırıklarında Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Kompartman Basıncına Etkisi (Türkçe)
In Tibia Fractures the Effects of Different Surgical Treatment Methods on Compartment Pressure
  İbrahim Avşin Öztürk, cemil Ertürk, Ali Bilge, Mehmet Akif Altay, Nuray Altay, Uğur Erdem Işıkan
 Gelişimsel kalça displazisinde avasküler nekroz: Preoperatif ve postoperatif değerlendirme (Türkçe)
Avascular necrosis in developmental dysplasia of the hip: Preoperative and postoperative evaluation
  Serkan Sipahioğlu, Baran Sarıkaya, Celal Bozkurt, Hüseyin Aşkar, Uğur Erdem Işıkan
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Mesanenin Dev Divertikülü: Persistan Üriner Retansiyon ile Prezentasyon (olgu sunumu) (Türkçe)
Giant Diverticulum of Bladder: Presentation with Persistent Urinary Retention (a case presentation)
  Abdurrahim Dusak, Mehmet Mazhar Utangaç
 MULTİPL SERVİKAL FORAMİNAL PERİNÖRAL KİSTLER, BİR OLGU SUNUMU (Türkçe)
MULTIPLE CERVICAL FORAMINAL PERINEURAL CYSTS, A CASE REPORT
  Ulaş Yüksel, Mehmet Hüseyin Akgül, Mustafa Öğden, Bülent Bakar
 Yüksek Riskli Hastada Ultrason Eşliğinde İnfraklavikular Sinir Bloğu Yönetimi (Türkçe)
Infraclavicular Nerve Block Management in Ultrasonography in High Risk Patient
  orhan binici, Mehmet Kenan Erol, Veli fahri Pehlivan, Başak Pehlivan, Erdoğan Duran, Firdevs Kaya, . .