Division of  Molecular Biology

 
Name and Surname
Intercom
Lab. Phone
e-mail
0414 318 3464
1024
1718
aprmksz@gmail.com; aparmaksiz@harran.edu.tr
0414 318 1017
1235
ebruuyar@harran.edu.tr; ebruuyar@gmail.com