Vizyon

Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve diğer çalışmaları yapmaktır.

Misyon

a) Araştırma faaliyetleri:
1) Türkiye’nin çok yönlü bir göç ülkesi olması ve dünyadaki siyasi gelişmelerde her geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,
2) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün, Türkiye’nin iç ve dış politikasına, ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,
3) Yurtdışında yaşayan göçmen Türkler konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar yapmak,
4) Göçmenlerin  Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye’ye iç ve özellikle Avrupa Birliği gibi dış politika alanında verebilecekleri katkılar konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler üretmek,
5) Yapılacak çalışmalarda  göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişmelere yer vermek,
6) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
7) Araştırmalarla, adı geçen ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak,
8) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim adamları ile işbirliği yapmak,
9) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,
10) Yurt dışında yaşayan göçmenlerin  nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.
b) Eğitim faaliyetleri:
1) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ve/ya da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
3) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.
c) Yayın faaliyetleri:
1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,
2) Yılda bir ya da iki kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekreteryasını üstlenmek,
3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak,
4) Bültenler yayınlamak.
ç) Kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak.

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULAR

İLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa