7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147
YÖNETMELİK
Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ GÖÇ POLİTİKALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HÜGÖÇ): Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Harran Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında iç ve dış göç, göçmen ve bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve diğer çalışmaları yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırma faaliyetleri
1) Türkiye’nin çok yönlü bir göç ülkesi olması ve dünyadaki siyasi gelişmelerde her geçen gün uluslararası göç olgusunun önemli bir faktör olmasını dikkate alarak geçmişte, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak,
2) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün, Türkiye’nin iç ve dış politikasına, ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak,
3) Yurtdışında yaşayan göçmen Türkler konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar yapmak,
4) Göçmenlerin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye’ye iç ve özellikle Avrupa Birliği gibi dış politika alanında verebilecekleri katkılar konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler üretmek,
5) Yapılacak çalışmalarda göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal yapılarına ilişkin değerlendirmelere ve bu ülkelerde meydana gelen değişmelere yer vermek,
6) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
7) Araştırma yapılan ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak,
8) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim adamları ile işbirliği yapmak,
9) Söz konusu ülkelerdeki üniversite ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,
10) Yurt dışında yaşayan göçmen Türklerin nitelikleri, profilleri, ihtiyaçları, beklentileri, sorunları, değerleri ve benzeri konularda düzenli ve sürekli olarak akademik temelli barometre biçiminde kurumsallaşan ve evrensel düzeyde kabul gören araştırmalar yapmak.
b) Eğitim faaliyetleri
1) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ve/veya göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
2) Araştırma faaliyetleri başlığı altında yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
3) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.
c) Yayın faaliyetleri
1) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak,
2) Yılda bir ya da iki kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek,
3) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak,
4) Bültenler yayınlamak.
ç) Kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör ihtiyaç halinde Müdürün teklifiyle aynı usulle ikinci müdür yardımcısı görevlendirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş veya altı üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 12 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULAR

İLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa