28 Ekim 2018 – Sayı : 30579   RESMÎ GAZETE
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİBER VE İSOT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HÜNİSAM) yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; HÜNİSAM’ın Üniversite içi ve dışında gerçekleşen
araştırma-geliştirme (AR-GE) ve merkezi laboratuvar amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel Altyapı Projeleri (HÜBAK): Harran Üniversitesi Bilimsel Alt Yapı Projelerini,
b) Birim: Üniversite, kamu veya özel sektör kuruluşlarının alt ünitelerini,
c) Danışma Kurulu: HÜNİSAM Danışma Kurulunu,
ç) Döner Sermaye İşletmesi (DÖSİM): Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yürütme Kurulunu,
d) Hizmet alım bedeli: HÜNİSAM bünyesinde yapılacak her türlü test, analiz, raporlama, projelendirme, eğitim ve danışmanlık gibi faaliyetleri kapsayan hizmetleri,
e) HÜNİSAM: Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f) Koordinatör: HÜNİSAM bünyesinde bulunan koordinatörlüklerde görevli ve sorumlu
personeli,
g) Müdür: Merkez Müdürünü,
ğ) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: HÜNİSAM Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
HÜNİSAM’ın Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) HÜNİSAM’ın amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2018 – Sayı : 30579
b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,
uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak,
geliştirmek, güçlendirmek ve HÜNİSAM’a bağlı kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak.
c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.
ç) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak.
d) Biber ve isot ile ilgili yapılacak çalışmalarda bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.
e) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını HÜNİSAM’ın olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.
f) Yurt dışındaki ve yurt içindeki biber ve isot ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını HÜNİSAM’ın bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
g) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme
ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak.
ğ) HÜNİSAM bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması
ve gelirin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.
h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) HÜNİSAM’ın faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiyenin biber ve isot bakımından kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve
bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini
sağlamak.
b) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.
c) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında
çeşitli yayınlar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane,
dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım
faaliyetlerinde bulunmak.
ç) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak.
d) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.
e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.
f) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak.
g) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.
28 Ekim 2018 – Sayı : 30579 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3
ğ) Çalışmalar sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent inceleme
birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına
katkıda bulunmak HÜNİSAM’ın geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt dışı kurumlarında da kullanıma sunmak.
h) Ulusal ve uluslararası kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında benzer amaçlı
ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde
eleman değişimlerini gerçekleştirmek.
ı) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.
i) Konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilim organizasyonları düzenlemek.
j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim
adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.
k) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri
laboratuvarları kurmak ve işletmek.
l) Üniversite, kamu ve özel kuruluşların hizmet alımına yönelik olarak protokoller oluşturmak.
m) HÜNİSAM bünyesinde kurulacak araştırma laboratuvarlarının vereceği her türlü
hizmetin kapsamını laboratuvarlar ve HÜNİSAM yönetimi arasında oluşturulacak protokole
bağlamak.
n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar
ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak ve bu faaliyetleri de düzenlemek.
o) Rektörlüğün onayı ile halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,
broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak ve çağrılı toplantılar düzenlemek.
ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.
p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına
uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
r) HÜNİSAM’ın ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve üniversite yönetim kurulunun
izni ile yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere laboratuar olanağı sağlamak.
s) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık
hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği oluşturmak.
ş) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek.
t) Rektör tarafından HÜNİSAM’ın amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜNİSAM’ın Organizasyonu, Yönetim Organları ve Görevleri,
Proje Kabul ve Yürütme Esasları, Test ve Analizler
HÜNİSAM’ın organizasyonu, yönetim organları ve görevleri
MADDE 7 – (1) HÜNİSAM’ın yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2018 – Sayı : 30579
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama
ve eğitim deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, HÜNİSAM’ın tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.
(2) Müdür, HÜNİSAM’ın amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre
karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
b) HÜNİSAM tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.
c) HÜNİSAM’a bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en iyi verimle kullanımı ile sağlıklı işleyişi ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve uygulamak.
ç) HÜNİSAM’ın yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak
hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.
d) HÜNİSAM’ın finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.
e) HÜNİSAM, araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin
görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma
prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.
g) HÜNİSAM’ın kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan
sonra uygulamak.
ğ) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim
Kurulunun görüş ve onayına sunmak.
h) Kurum içi yazışmaları yapmak.
ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.
i) HÜNİSAM’ın faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla Rektör onayı ile temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.
j) HÜNİSAM’ın yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin
dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Merkez Müdür yardımcılarının
28 Ekim 2018 – Sayı : 30579 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5
da görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdür yardımcılarının yerine yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde HÜNİSAM’ın etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdüre vekâlet edebilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, en az iki müdür yardımcısı ve Müdürün
önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç
yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye aynı
usulle görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda
bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.
b) HÜNİSAM’ın bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak
personelin niteliklerini belirlemek; HÜNİSAM ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp
karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda
kararlar almak.
ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
d) HÜNİSAM’a bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak
elemanları belirlemek.
e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile HÜNİSAM’ın tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
f) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı
kararlar almak.
g) HÜNİSAM tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif,
patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
ğ) HÜNİSAM’da yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı
yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.
h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı
belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
ı) HÜNİSAM’ın bünyesinde kurulabilecek alt birimleri ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.
i) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe
sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe
iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu; Üniversitedeki HÜNİSAM yönetimi tarafından teklif edilen; bilim, sanayi,
teknolojik araştırma ve uygulamalarıyla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör taraSayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2018 – Sayı : 30579
fından üç yıl için görevlendirilen en az beş, en çok otuz kişiden oluşturulur. Danışma Kurulu,
Müdür başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri
üç yıldır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında HÜNİSAM’ın işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.
c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
ç) HÜNİSAM’ın amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.
Proje kabul esasları
MADDE 15 – (1) Üniversitemizde yürütülmekte olan projelere ait tüm test ve analiz
işlemleri, hizmet alım bedeli karşılığında, döner sermaye kapsamında HÜNİSAM personeli
tarafından yapılır. HÜNİSAM laboratuvarlarında yürütülecek projelerin kabul edilme şartları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. HÜNİSAM’da yürütülecek projelerde;
a) Projesini HÜNİSAM’da yürütecek araştırmacıların, birimimizden ne şekilde bir hizmet alacağını, laboratuvar ve cihazların ne şekilde kullanılacağını bildiren sözleşme formunu
imzalayarak Yönetim Kuruluna sunmaları,
b) Üniversitemiz dışından başvurusu yapılan sanayi ve kamu projelerinin çalışma ekibinde Harran Üniversitesinden en az bir araştırmacının bulunması,
gerekir.
Proje yürütme esasları
MADDE 16 – (1) Projenin HÜNİSAM’da yürütülmesi durumunda aşağıdaki şartlar
geçerlidir:
a) HÜNİSAM bünyesinde yürütülmesi kabul edilen projeler için projenin yürütüleceği
bir yer tahsis edilir.
b) Araştırmacılar, proje çerçevesinde satın aldıkları cihazları isteğe bağlı olarak tahsis
edilen laboratuvara taşıyabilirler. Bu kapsamda taşıyabilecekleri laboratuvar ekipmanları
HÜNİSAM’ın desteklediği projeler dışında olur.
c) HÜNİSAM bünyesinde yürütülen projelerde, kendi projeleri dâhilinde kullandıkları
cihazlara ait sarf malzemelerini projelerinden karşılarlar. HÜNİSAM kabul edilen proje dâhilinde sarf malzemeyi karşılamaz.
ç) Projelerden çıkarılan her türlü yayın ve benzeri üründe HÜNİSAM desteğinin belirtilmesi zorunludur.
d) Projenin HÜNİSAM’da yürütülecek olan kısmının tamamlanmasından sonra, aynı
araştırmacıya ait HÜNİSAM tarafından onaylanan yeni bir proje çalışması varsa ve bu projesi
üç ay içinde destek alırsa, çalışmanın HÜNİSAM bünyesinde devam etmesine, değerlendirme
aşamasında öncelik tanınır.
Çalışmanın sonuçlanması
MADDE 17 – (1) Proje yürütücüsü, yetkili kullanıcı ve HÜNİSAM’ın oluşturduğu bir
komisyon tarafından proje kapsamında kullanılan tüm cihazların mevcut durumu tespit edilir.
Cihazlar teslim edilen şartlara sahip ise (çalışır durumda ve herhangi bir arızaları yoksa) teslim
28 Ekim 2018 – Sayı : 30579 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7
alınır. Cihazların mevcut durumu bir tutanak ile kayıt altına alınarak taraflarca imzalanır. Cihazlarda herhangi bir arıza ve hasar bulunuyor ise durum tutanakla kayıt altına alınır ve kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunların proje yürütücüsü tarafından giderilmesi istenir. Her bir
proje için oluşturulan cihaz geri teslim alma dokümanları, proje sonuç raporu ve benzeri bütün
evraklar arşivlenerek saklanır.
Döner sermaye kapsamında hizmet, test ve analizler
MADDE 18 – (1) HÜNİSAM döner sermaye hizmetleri; sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile üçüncü şahıslar tarafından yapılan istemler
ve analiz fiyat listesinde belirtilen hizmetleri kapsar. Bu hizmetler, HÜNİSAM Müdürü başkanlığında belirlenecek uzman kişiler tarafından verilir.
(2) HÜNİSAM’da gerçekleştirilebilecek döner sermaye hizmetleri aşağıdaki şekilde
sınıflandırılır:
a) Laboratuvar hizmetleri (örnek hazırlama, test/analiz ve yorumlar).
b) Danışmanlık hizmetleri (sözleşmeye dayalı olarak).
c) İnceleme ve araştırma hizmetleri.
ç) Eğitim hizmetleri (kurs, seminer ve benzeri).
d) Projelendirme hizmetleri.
e) HÜNİSAM bünyesinde kurulmuş olan araştırma laboratuvarları tarafından üniversite,
kamu ve özel sektörlere verilecek hizmetler.
f) HÜNİSAM faaliyet alanına giren yukarıda nitelendirilmemiş diğer hizmetler.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 19 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
HÜNİSAM’ın ünite ve birimleri
MADDE 20 – (1) HÜNİSAM; biber ve isot hakkında temel, uygulamalı ve disiplinler
arası alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlardan, AR-GE birimleri ve pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur.
(2) HÜNİSAM’ın ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 21 – (1) HÜNİSAM’ın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 22 – (1) HÜNİSAM’ın harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.