Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde görev yapan personelimizin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
Başvuru Tarihi  26 Ocak 2023-24 Şubat 2023 (Mesai Bitimi)
Başvuru Yeri  
- Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçme talebi olan personel kadroya geçme talebi dilekçesi ile,
 
- Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçmek istemeyen personel feragat dilekçesi ile,
 
halen görev yaptığı birime başvuru yapacaktır.
Başvuru Şartları 1) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak,
 
2) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
Başvuruda İstenilen Belgeler 1) Sözleşmeli Personelden Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi,
 
2) Sözleşmeli personel olarak göreve başladığı tarihten itibaren mezun olunan tüm öğrenimlerine ait mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
3) SGK Hizmet Dökümü (Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
4) Ortaokul ve/veya Lise öğrenimi üç yıldan fazla olanların mezuniyet belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı, olmaması halinde aslı veya noter onaylı örneği)
 
5) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-devlet çıktısı),
 
6) Engellilik Durumu varsa bunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu,
 
7) Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi, (e-devletten alınan belgelerde askerlik süreleri belirtilmediği için terhis belgesi verilmesi gerekmektedir), tecilli ve muaf durumda olanlar için Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet).
 
8) Mal Bildirim Formu (Kapalı zarf içerindesinde teslim edilmesi gerekmektedir.), 
 
9) Sözleşmeli süre haricinde sigortalı hizmet var ise Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi,
 
10) Sağlık Beyanı Formu.
 
NOT: Adaylar belgelerini tamamlandıktan sonra GÖREV YAPTIĞI BİRİME başvuracaktır.
 
Atama Takvimi
a) 26 Ocak 2023 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 24 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanacak olup, atama onayları birimlerine gönderilecektir.
 
b) Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar hakkında; bu süreler göreve döndükleri tarihten itibaren başlayacaktır.
 
UYARI:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan ve aynı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunacak personel için bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.
2) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.
3) Sözleşmeli statüde göreve başlarken hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 ncu maddesi kapsamında arşiv araştırması yapılmayan personel hakkında öncelikle arşiv araştırması yapılacaktır.
KADROYA GEÇİŞ TALEP DİLEKÇESİ için tıklayınız.
FERAGAT DİLEKÇESİ için tıklayınız.
HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ için tıklayınız.
MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız.
SAĞLIK BEYANI FORMU için tıklayınız.