ÖZGEÇMİŞİ

Bayburt’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Yalova’da yaptı. Harran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Lisans eğitimini aldı. 2002 yılında Harran Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Arş. Gör. olarak atandı. 2005 yılında Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Bilim Dalı’nda “Siyasî, İktisadî ve
Kültürel Açıdan İlhanlı-Memlük Münasebetleri” isimli Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2015
yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda “Bahrî Memlûklar
Döneminde Halep Naipliği” konulu Doktora tezini tamamladı. 04.05.2015 tarihinde Yrd.Doç.
olarak Harran Üniversitesi Ortaçağ Anabilim Dalı’na atandı.
 
1.- KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı : Efe DURMUŞ
Ünvanı : Dr. Öğr. Ü.
Doğum Yeri ve
Tarihi
: Bayburt / 1974
Medeni Durumu : Evli – 1 Çocuk Babası
Yabancı Dili : İngilizce ve Arapça
Anabilim Dalı : Ortaçağ Tarihi
İşi : Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi
 
2.- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adresi : Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Osmanbey Yerleşkesi,
63000, ŞANLIURFA
E-Posta Adresi : efedurmus@harran.edu.tr
Telefon : 0414-318 36 17
Faks : 0 414 318 35 41
 
3.- EĞİTİM DURUMU / AKADEMİK DENEYİM
Derece (Degree) Bölüm/Program Okul (School) /
Üniversite (University)
Yıl (Year)
Lisans Tarih Harran Üniversitesi 1998-2002
Y. Lisans Genel Türk
Tarihi
Harran Üniversitesi 2002-2005
Doktora Tarih Harran Üniversitesi 2010-2015
Yardımcı Doçent Ortaçağ Tarihi Harran Üniversitesi 2015-…
Yüksek Lisans
Tezi
“Siyasî, İktisadî ve Kültürel Açıdan İlhanlı-Memlük Münasebetleri”, Harran
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2005. (Genel Türk Tarihi)
Doktora Tezi “Bahrî Memlûklar Döneminde Halep Naipliği”, Harran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2014. (Tarih)
 
4.- MESLEKİ DENEYİM (İdari Görevler ve STK Faaliyetleri)
 
İdari Kurum Görevi Yıl
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edb.
Bölüm Başkanlığı V.
2015-2016
 
5.- DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık Deneyimi)
Tarih ve Gelecek Dergisi (Hakem)
Danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısı Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans - 2
Doktora - -
 
6.- YAYINLAR (Kitaplar/Makaleler/Sempozyum Bildirileri) – KONFERANSLAR
6.1. Kitaplar
 
6.2. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Durmuş, Efe, M. Şilen, “Turgut Reis ve Faaliyetleri”, Polis Dergisi, S.38, Ocak-Şubat-Mart Ankara
2004, s.83-90.
Durmuş, Efe, “Türkiye Selçukluları Devrimde Harezmli Bir Türk Emiri: Hüsamettin Baycar”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 19, S. 1, Ocak 2009, Elazığ s. 223–232.
Donald P. Little, "Religion Under the Mamluks" Çev: Efe Durmuş, History Studies, Özel Sayı,
Enver Konukçu Armağanı, Samsun, Nisan 2012, s.471-482.
Durmuş, Efe, “Memluklar Zamanında Halep Naipliği’ne Bağlı Bir Şehir: “Birecik”, Turkish Studies
- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume,
9/4, , Ankara 2014, p. 413-427.
Charles Victor LANGLOIS/ Charles SEIGNOBOS, Tarih Tetkiklerine Giriş, Çeviren: Galip ATAÇ
İnceleyen: Efe DURMUŞ, Tarih Okulu Dergisi, XII. Sayı, ss. 305-310.
Suphi, Hamdullah, “Haleb Hatıraları I”, Osmanlıca’dan Çev: Efe Durmuş, Journal of History and
Future, C.1, S.1. Aralık 2015, s.204-220.
 
6.3. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Durmuş, Efe, “XII. Yüzyılda Diyarbakır’da Bir Türk Beyliği “İnaloğulları” , I.Uluslar arası
Oğuzlardan Osmanlı’ya Diyarbakır Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Bildiriler, Diyarbakır 2004,
s.217-224.
Durmuş, Efe, "Bir Kazanç Yolu Olan Murabaha'dan Sosyo-ekonomik Bir Kavram Olan
Maraba'ya", Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Sempozyumu, Şanlıurfa, Nisan 2012.
Durmuş, Efe-Turker Uygur, “Ortadoğu Hâkimiyet Mücadelesinde Türkiye Selçukluları-İlhanlı-
Memlük İlişkileri”, Altıncı Uluslar arası Orta Doğu Semineri (Selçuklu ve Osmanlı İdaresinde Orta
Doğu’nun Siyasî ve İdarî Vaziyeti) (Elazığ, 11-13 Ekim 2012).
Durmuş, Efe, “Bir Ortaçağ Şehri: Suruç” I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa
Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 
Kültür Yayınları, No:2, C.II, s.197-208.
 
6.4. Konferanslar, Paneller ve Röportajlar
Durmuş, Efe, “Memlük Sistemi”, Medeniyet Tasavvuru Dergisi Gençlik Konferansı, Gaptaem
Konferans Salonu, Şanlıurfa 9 Mayıs 2015.