KAZIM PAYDAŞ
PROFESÖR


Adres: Harran üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Osmanbey kampüsü/Şanlıurfa
Tel. İş: 04143183616

E-Posta Adresi : kpaydas@harran.edu.tr


Öğrenim Bilgisi

1997-2003
Doktora: DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Görevler:

PROFESÖR HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ
2014 TARİHİ ANABİLİM DALI)
DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ
2008-2014 TARİHİ ANABİLİM DALI)
YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ
2005-2008 TARİHİ ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler:

Yüksek Lisans
1.DEGİRMENCİOĞLU HASAN, (2016). Ortaçağ'da Siverek tarihi, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

Doktora

1.VİLGENOĞLU HACER, (2015). Şeriyye Sicillerine Göre H.1039/1040-M.1629/1630 Yıllarında Ruha, Bursa
ve Ankara Şehirlerinde Gündelik Hayat, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim
Dalı
2.DURMUŞ EFE, (2014). Bahrî Memlûklar Döneminde Halep Naipliği, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

İdari Görevler

2013
Anabilim Dalı Başkanı HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/ORTAÇAĞ
TARİHİ ANABİLİM DALI

2013-2014

Bölüm Bşk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ

Ödüller
1. Prof.Dr.Işın Demirkent Tarih Ödülü, Demirkent Ödülleri, 2012

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. PAYDAŞ KAZIM (2013). Eflakinin Menakb’ül Arifin Adlı Eserine Göre 13-14. Y.y da Selçuklu
Payitahtında Kadınların Konumu. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(8) (Yayın No:
369411)
2. PAYDAŞ KAZIM (2013). Bilge Bir Hükümdar Gazneli Sultan İbrahim b. Mesud (450-492/1059-
1099). The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5) (Yayın No: 369293)
3. PAYDAŞ KAZIM (2006). " Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türkmenlerinin Gürcistan'a Yaptıkları
Seferler", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXI/2, 177-196,
(2006).. Tarih İncelemeleri Dergisi, 21(2), 177-196. (Yayın No: 356162)
4. PAYDAŞ KAZIM (2006). Moğol ve Türk İslam Devletlerinde Suyurgal Uygulaması", bilig, 39, 195-
218 (2006).. Bilig(39), 195-218. (Yayın No: 335602)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :


PAYDAŞ KAZIM Selçuklular Döneminden Safeviler'e Ortaçağda Siirt. Uluslar arası Siirt
Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370568)
1.PAYDAŞ KAZIM Timur'un Askeri Faaliyetlerinde Av'ın Önemi. Uluslar arası Av Sempozyumu
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370637)
2.PAYDAŞ KAZIM Eski Türklerde Ticaret. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası
Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:371004)
3.PAYDAŞ KAZIM Mevlânâ Celâleddin'in Anadolu Selçukluları ile olan Münasebetleri. Uluslar arası
Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370769)
4.PAYDAŞ KAZIM Selçuklular Döneminde Emân Müessesi. I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu
(Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370835)
5.PAYDAŞ KAZIM Artuklular ve Gürcüler. Uluslar arası I. Artuklu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)
(Yayın No:370709)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.Geçmişten Günümüze Şanlıurfa'da Dini Hayat, Bölüm adı:(Tarihte Urfa) (2011)., EKİNCİ
ABDULLAH, PAYDAŞ KAZIM, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Editör:Yusuf Ziya Keskin, ISBN:978-
605-363-801-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 413934)

2.Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, Bölüm adı:(Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Devletleri Tarihi
Kaynakları) (2008)., PAYDAŞ KAZIM, Kriter Yayınevi, Editör:Altan Çetin, ISBN:978-605-5863-
00-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 412445)

3.Makalelerle Mardin Tarihi I Tarih-Coğrafya, Bölüm adı:(Ak-Koyunlular Döneminde Mardin)
 (2007)., PAYDAŞ KAZIM, İmak Ofset Basım Yayın , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 406810)

4.Türkler Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Akkoyunlularda Devlet Teşkilatı) (2002).,
PAYDAŞ KAZIM,Yeni Türkiye , Türkçe(Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 372588)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. PAYDAŞ KAZIM (2012). Osmanlılara Sığınmış Önemli Bir Ak-Koyunlu Şahzadesi: Uğurlu Mehmed
Bey. Türk Dünyası Araştırmaları, 100(199) (Kontrol No: 370229)
2. PAYDAŞ KAZIM (2012). Emeviler ve Abbasiler Döneminde Önemli Bir Sugur Şehri Tarsus. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, (51) (Kontrol No: 370138)
3. PAYDAŞ KAZIM (2009). Emir Timur Döneminde Elçilik Teatisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi(1) (Kontrol No: 370028)
4. PAYDAŞ KAZIM (2009). Emir Timur'un Fetihlerinde Haber Alma Teşkilatının Önemi. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 38(46) (Kontrol No:
369897)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

5. PAYDAŞ KAZIM (2006). Ak-Koyunlu Devletinin Çöküşü. Abay Türkoloji Yıllığı Abay Devlet
Pedegoji Üniversitesi,(2) (Kontrol No: 356325)
6. PAYDAŞ KAZIM (2006). Baysungur Döneminden Şah İsmail'in Ortaya Çıkışına Kadar AkKoyunlular'ın Safeviler ile olan Münasebetleri. Türk Dünyası Araştırmaları(164), 119-130. (Kontrol
No: 356270)
7. PAYDAŞ KAZIM (2006). Timurlu ve Türkmenlerin Şirvanşahlarla olan Münasebetleri. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, (40), 113-140. (Kontrol
No: 356088)
8. PAYDAŞ KAZIM (2006). Timur'un Gürcistan Seferleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 419-437. (Kontrol No: 356223)
9. PAYDAŞ KAZIM (2005). Kutalmışoğulları'nın Urfa ve Havalisine Gelmeleri ve Bu Hadisenin Anadolu
Selçuklu Devleti'nin Kuruluşundaki Önemi. Türk Dünyası Araştırmaları(155), 91-99. (Kontrol No:
356393)
10. PAYDAŞ KAZIM (2005). Büyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi Bozan Bey. Türk
Dünyası Araştırmaları(156), 75-82. (Kontrol No: 356354)
11. PAYDAŞ KAZIM (2004). Artuklular'ın Urfa ve Çevresindeki Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Türk
Tarihindeki Önemi. Türk Dünyası Araştırmaları(152), 147-158. (Kontrol No: 356464)
12. PAYDAŞ KAZIM (2004). Mısırda Kurulmuş Bir Türk Devleti Olan Eyyübiler'in Urfa Yöresindeki
Hakimiyetleri. Türk Dünyası Araştırmaları(151), 217-226. (Kontrol No: 356487)
13. PAYDAŞ KAZIM (2004). Moğol İstilasından Sonra Urfa ve Harran'a Yerleşen Harezmliler. Türk
Dünyası Araştırmaları(150), 155-165. (Kontrol No: 356506)
14. PAYDAŞ KAZIM (2004). Ak-Koyunlu Ahmed Bey ve O'nun Osmanlı İdari Sistemini Ak-Koyunlu
Devleti'nde Uygulama Çabası. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih
Araştırmaları Dergisi(36), 205-213. (Kontrol No: 356415)
15. PAYDAŞ KAZIM (2004). Ak-Koyunlular Döneminde Ticaret", Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi
Tarih Araştırmaları Dergisi(36), 213-225. (Kontrol No: 356434)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. PAYDAŞ KAZIM Münecimbaşına Göre Alanya. Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:370879)
Diğer Yayınlar
1. PAYDAŞ KAZIM (1997). Akkoyunlular Döneminde Urfa. Türk Dünyası Tarih Dergisi(129) (Ulusal)
(Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 371449)
2. PAYDAŞ KAZIM (1997). Akkoyunlular Döneminde Urfa. Türk Dünyası Tarih Dergisi(129) (Ulusal)
(Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 371437)
3. PAYDAŞ KAZIM (1997). Akkoyunlular Döneminde Urfa. Türk Dünyası Tarih Dergisi(129) (Ulusal)
(Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 371434)