HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Program Bilgileri
 

1) Amaçlar
 
Günümüzde bireysel ve aile gereksinmelerinin ötesinde bir boyut kazanan tarımsal üretim, dünya nüfusunun gıda ihtiyacının en iyi şekilde karşılanabilmesi için kıt kaynakların yönetimini konu alan ekonomi bilimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Tarım ekonomisi ekonomi biliminin temel ilkelerini benimseyerek tarımsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üreten bir bilim dalıdır. Tarım ekonomisi bölümü öğrencileri bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili teknik konuları ve bununla birlikte ekonomik etkinlik için gerekli konuları bilmek durumundadır. Tarımsal üretim teknikleri yanında tarım işletmelerinin yönetimi, planlanması, finansmanı, pazarlama ve muhasebe konularında bilgi sahibi olunmasını amaçlanır. Bölüm tarım sektörünün geliştirilmesi, gıda arz ve talebini dengeleyecek politikaların üretilmesi, kırsal alanda refahın arttırılması, tarımsal yeniliklerin benimsenmesi, kırsal sosyoloji, tarımda risk ve belirsizliklerin yönetilmesi, tarımsal yayım ve iletişim konularında bilgi ve beceriye sahip nitelikli bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.          
 

2) Hedefler
 
  Tarım ekonomisi programı, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması için ekonomi biliminin kanunlarının ışığında ihtiyaç ve sorunları hedef alarak, makro ve mikro düzeyde verilerin elde edilmesi, temel istatistiki ve ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesi ve bu sayede çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda tarım ekonomisi bölümü tarım sektörüne katkı sağlayabilecek kalifiye tarım ekonomistleri yetiştirmeyi hedef almaktadır.   
 

3) Program Öğrenme Çıktıları
 
1. Temel bilim, temel mühendislik ve genel ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olarak, tarımsal verileri elde eder, analiz eder, değerlendirerek rapor hazırlar ve sunar.
2. Temel bilgi teknolojilerini ve programlarını ekonomi uygulamaları ve tarım alanında etkili olarak kullanır.
3. Tarım alanında, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, insan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması konularında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olur.
4. Genel ekonomi ve tarım ile ilgili temel kavram ve ilkeleri, teorik ve uygulamalı bilgileri edinerek; tarım ve ekonomiyi birlikte değerlendirir.
5. Tarım ekonomisi ile ilgili olguları temel ekonomi kanunları, temel istatistiki ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve değerlendirme becerisi,
6. Makro ve mikro düzeyde ekonomik bakış açısına sahip olarak tarım sektörünün mevcut durumu ve sorunlarını analiz eder, çözüm üretir ve geleceğe yönelik politikalar üretir.
7. Tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde karlılığın ve verimliliğin sağlanması için üretim faktörlerinin en etkin şekilde kullanılmasına yönelik kararları alır ve uygular.
8. Tarımsal işletmecilik yönetimi ile ilgili olarak genel işletme yönetimi fonksiyonları (muhasebe, finansman, insan kaynakları yönetimi, örgütlenme, pazarlama, yönetim ve organizasyon vb.) hakkında bilgi sahibi olarak yönetim becerileri kazanma.
9. İç piyasa ve dış piyasalarda gıda arz ve talebine göre tarımsal üretim kararının verilmesi, tarım politikalarının oluşturulması, uygulanması, izlenmesi konularında beceri sahibi olur.
10. Ulusal ve uluslar arası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve uygun ekonomik kararları alabilme becerisi kazanır.
11. Tarımsal üretim kaynakları ve üretim biçimleri ile gıda güvenliği, gıda güvencesi, ekolojik çevre ihtiyaçlarını bütünleştirebilme, tarım ve çevre alanında sürdürülebilirliği sağlayabilme becerisine sahip olur.
12. Ulusal kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için kırsal kalkınma yoluyla kırsal alan refahının arttırılmasına yönelik strateji, politika, plan ve projeler üretebilme becerisi.
13. Tarım sektörü paydaşlarını tanıma, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme.
14. Tarımsal yayım ve iletişim konularında uygun tutum ve davranış becerisine sahip olabilme.
15. Tarım sektöründe doğal, ekonomik ve sosyal risk ve belirsizlik faktörlerini tahmin edebilme, uygun kararları alarak gerekli önlemleri sağlayabilme.
16. Kırsalda örgütlenme ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesinin önemini kavrayarak bunu yayabilme ve uygulayabilme becerisi.
17. Değişime açık olan, dinamik, analitik düşünebilen, yenilikleri benimseyebilen ve yayan, insan ilişkilerinde beceri sahibi olan, yaşam boyu öğrenmenin önemi kavrayabilen, her alanda sürdürülebilirliği benimseyen bir kişiliğe sahip olur; ekip ruhu bilinci ve meslek etiğiyle multidisipliner çalışmalara katılır.         

HIZLI ERİŞİM LİNKLERİ

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri (Lisans) Araştırma Projeleri Destekleme Programı için TIKLAYINIZ.

ULUSAL TEZ MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TARIM İSTATİSTİKLERİ

Food and Agriculture Organization of the United Nations STATISTICS DIVISION (FAOSTAT)

Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OECD DATA

 Türkiye Fullbright Eğitim Komisyonu