Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 ANNE VE BABANIN GÖZÜ İLE ŞANLIURFA MERKEZ AİLE PROFİLİ (Türkçe)
FAMILY PROFILE İN ŞANLŞIURFA CENTER WİTH MATHER AND FATHER OF EYES
  selma Kahraman , selma dinç Kahraman
 ŞANLIURFA İLİNDE KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (Türkçe)
KEY FACTOR FOR ACHİEVEMENT OF BREASTFEEDİNG: PROVİDİNG FATHER SUPPORT AND ROLES OF NURSES
  Fatma Gözükara, Feray Kabalcıoğlu, Fatma Ersin
 IS EXTERNAL FIXATION EFFECTIVE IN PEDIATRIC FEMUR FRACTURES? (English)
Eksternal Fiksasyon Pediatrik Femur Kırıklarında Etkili Bir Tedavi Metodumudur?
  MUSTAFA IŞIK, BURÇİN KARSLI, VAHAP SARIÇİÇEK, FETHİ BİLGİN, ABBAS KAYA
 İnsan Metilentetrahidrofolat Redüktaz Enziminin Kristal Yapısı için Bir Model (Türkçe)
A Model for The Crystal Structure of the Human Methylene Tetrahydrofolate Reductase Enzyme 
  Müzeyyen İzmirli, Atilla Akdemir, Bulent Gogebakan, Davut Alptekin
 Sağlık Çalışanlarında S. aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması (Türkçe)
Investigation of Nasal Carriage and Antibiotic Susceptibility of S. aureus in Healthcare staff
  Gülhan Yağmur, Melek İnci
 Vaginal Doğum Sonrası Gelişen Fekal inkontinans Olgularında Geç Dönem Sfinkteroplasti Operasyonunun (Türkçe)
Evaluation of Effectiveness of the Late Term Sphincteroplasty Operation in Faecal Incontinence Cases
  Yusuf Yücel, Ahmet Şeker, Abdullah Özgönül, Alpaslan Terzi, Orhan Gözeneli, Adnan İncebıyık, Reşit Çiftçi, Ali Uzunköy
 SIÇANLARDA, SUBHİPNOTİK DOZ KRONİK DESFLURAN MARUZİYETİNDE, DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI (Türkçe)
INVESTIGATION OF DNA DAMAGES IN RATS IN CHRONICALLY EXPOSED TO SUB-HYPNOTIC DESFLURANE 
  Nuray Altay, Zeynep Baysal Yıldırım
 Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz (Türkçe)
Thoracoscopy Practices through Local and General Anesthesia in Pleural Fluid Management 
  Şamil Günay, İrfan Eser, Aydemir Koçarslan, Mahmut Özbey, Mehmet Ağar, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Şamil Günay
 NON-DİABETİK METABOLİK SENDROMDA iCAM-1 E469K VE E-SELEKTİN S128R POLİMORFİZMLERİ (English)
ICAM-1 E469K AND E-SELECTIN S128R POLYMORPHISMS WİTH NON-DIABETIC METABOLIC SYNDROME
  Halit Akbaş, Elif Oğuz , Suzan Tabur , Mahmut Balkan, Hakan Korkmaz , Belgin Alaşehirli
 Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi (Türkçe)
Evaluation of Patients Applied to Emergency room with Penetrating Trauma
  Hasan Büyükaslan, yusuf yücel, Halil Kaya, Mehmet Tahir Gökdemir, Ahmet Şeker, Ramazan Giden, Hasan Büyükaslan
 Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı (Türkçe)
The Benefit of Tru-Cut Biopsy in Breast Masses 
  Önder Yeniçeri, Önder Özcan, Neşat Çullu, Mehmet Deveer, Neşat Çullu
 Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi (Türkçe)
The Relationship between the Frequency of Intracardiac Echogenic Focus and Anomalies in Normal Preg
  Önder Yeniçeri, Neşat Çullu, Mehmet Deveer, Burcu Kasap, Emine Neşe Yeniçeri
 Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intram (Türkçe)
Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures using manual traction without a fra
  Cemil ERTÜRK, Mehmet Akif Altay, Metin Yaptı, Ali Levent, Baki Volkan Çetin, Nuray Altay, Kemal Yüce
 ENDOMETRİYAL POLİPLİ OLGULARDA GHRELİN’İN SERUM VE DOKU DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Türkçe)
Investigation of Plasma and Tissue Ghrelin Levels in Diagnosed Endometrial Polyps
  Ömer Faruk Doğan
 Semptom ve bulgulara eklenen kan sayımı demir eksikliği anemisi tanısı için özgül ve duyarlıdır (Türkçe)
Blood count added to symptoms and signs are sensitive and specific for the diagnosis of iron deficie
  Mahmut Demir
 ERKEN GEBELİK KAYIPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ (Türkçe)
ULTRASONOGRAHPY IN THE EVALUATION OF EARLY PREGNANCY LOSS 
  aysun camuzcuoğlu, Cüneyt Eftal Taner
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Hemofagositik lenfohistiositozda santral sinir sistemi komplikasyonları (Türkçe)
Central nervous system complications in hemophagocytic lymphohistiocytosis
  Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Fatih Demircioğlu
 HtrA1 Geni ve İşlevleri (Türkçe)
HtrA1 Gene and Functions
  FERİDUN AKKAFA
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yanakta kaşıntılı arkiform eritemli plak lezyon: Jessner-Kanof Hastalığı (Türkçe)
Pruritic arciform erythematous plaque on the cheek: A case of Jessner-Kanof Disease
  Enver Turan, Yavuz Yeşilova, Osman Tanrıkulu
 Erişkin Still Hastalığı Teşhisiyle İzlenen Hastada Makrofaj Aktivasyon Sendromu Gelişimi (Türkçe)
Occuring Macrofage Activation Syndrome At the patient following Adult Still Disease
  İsmail Boyraz, Selma Yazıcı, Bünyamin Koç, Ahmet Yıldız, Umut Güven, İsmail Boyraz
 Transkateter mitral balon valvuloplasti esnasında gelişen sağ süperior pulmoner ven rüptürünün cerra (Türkçe)
Right superior pulmonary vein rupture occurred the surgical treatment during transcatheter mitral ba
  Ali Kemal Gür, Nurettin Yüzkat, Dolunay Odabaşı, ayşegül Kunt, Alper Sami Kunt
 Amfizematöz Piyelonefrit: Bir Olgu Sunumu (Türkçe)
Emphysematous pyelonephritis: A Case Report
  Adem Altunkol, Ediz Vuruşkan, Umut Ünal, Deniz Abat, Erbay Tümer, Nevzat Can Şener, Durmuş Alparslan Demirci
 Nadir Kardiyak Kitle: Geç Tanı Konulan Dev İntrakardiyak Trombüs. (English)
A Rare Cardiac Mass: Late Diagnosis of a Giant İntracardiac Thrombus 
  Mustafa Abanoz, Deniz Demir, Ümit Halıcı, Mustafa Kaplangöray, Selçuk Baysal
 Multipl Açil-Koa Dehidrojenaz Eksikliğinde Uyguladığımız TİVA Anestezisi (Türkçe)
The TIVA Anesthesia For İn A Patient With Multiple Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency
  NUREDDİN YÜZKAT, LOKMAN SOYORAL, MUHAMMED BİLAL ÇEĞİN, YASEMİN IŞIK, UĞUR GÖKTAŞ
 Derin submandibular bölge yerleşimli lipom olgusu (Türkçe)
A case of lipoma of the deep submandibular space
  Mehtap Beker Acay, Abdulkadir Bucak, Ebru Ünlü, Elif Hocaoğlu, Nazan Okur
 HEAVY MARCAİN ALLERJİSİ (Türkçe)
HEAVY MARCAIN ALLERGY
  Şirali Oba, Cemil Gülücü
 Gebe Hastada Organofosfat Zehirlenmesi: Olgu Sunumu (Türkçe)
Organophosphate Poisoning in Pregnant Patients: A Case Report
  Şaban Yalçın, Harun Toy, Hakan Camuzcuoğlu, selda yıldırım, Mahmut Alp Karahan
 Yenidoğanda ciddi kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Galen Ven Malformasyonu (Türkçe)
Neonate with severe heart failure related to vein of Galen malformation 
  Ali Yıldırım, Savaş Demirpençe, Bülent Koca, Hasan Tolga Çelik, Sena Ünverdi
 Hafif form poland sendromu: bir olgu sunumu (Türkçe)
Mild form of Poland syndrome: case report of case
  Mahmut Özbey, Şamil Günay, İrfan Eser, Mehmet Ağar, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Şamil Günay
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 İlk trimesterde plasenta perkreta ile birlikte serviko-isthmik gebelik (English)
Cervico-isthmic pregnancy with placenta percreta in the first trimester 
  Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Adnan İncebıyık
 Bel Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni; Radyasyon Osteoiti (Türkçe)
A Rare Cause of Low Back Pain: Radiation Osteitis
  Bunyamin Koc, ismail boyraz, Hakan Sarman
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Akut koroner sendromlu bir hastada sirkumfleks distalinde çıkan sağ koroner arter anomalisi (English)
Right coronary artery originating from left cirornary artery in patient with acute coronary syndrome
  Muslihittin Emre ERKUŞ, İbrahim Halil ALTIPARMAK, Zekeriya KAYA, Recep DEMİRBAĞ