TANITIM

GENEL TANIMLAMA
Toprak Bölümü 1990 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümdeki lisans ve lisans üstü programın amacı, öğrencileri bilgi ve beceri olarak basitten en komplekse kadar bilgi ve beceri ile donatmaktır. Bölümde; toprak oluşumu ve sınıflandırılması, tuzlu ve alkali topraklar, bitki besleme, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, topraksız kültürde gübreleme, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, arazi toplulaştırması, toprak fiziği, toprak - su koruma ve toprak biyolojisi dallarında çalışmalar yürütülmektedir.
Bunlarla ilgili olarak, çeşitli kültür bitkilerinin beslenme durumlarının belirlenmesi, bölgedeki tuzlu ve alkali toprakların tesbiti ve özelliklerinin belirlenmesi, bitki ve toprak analizleriyle besin elementi noksanlıklarının tespiti ve gübreleme, çevre kirliliği ve tarım alanlarının korunması, GAP bölgesi farklı toprak gruplarının saptanıp haritalanması, uydu verileri ile toprakların sınıflandırılması ve ürün tahminlerinin yapılması konularında araştırmalar gerçekleştirilmektedir.
Bölüm 8 Profesör, 3 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 2 tane Araş. Görevlisine ve 1 tane de sekretere sahiptir. 
Eğer öğrenciler bölüm ve programları hakkında daha fazla bilgi almak isterlerse aşağıda yazılı olan iletişim yollarından birini kullanarak bunu kolaylıkla yapabilirler:
internet ile, http://www.harran.edu.tr/academic/faculty/soil science, veya
Posta ile,     Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, 63100, Şanlıurfa, Turkiye adresinden, veya
Telefon,     00 90 414 344 0072 veya  fax:  00 90 414 344 0073. 
 
Bölümün Olanakları
         Bölüm çalışma odaları, sınıflar ve labaratuvarlardan oluşmaktadır. Her bir bölüm hocası kendisine ait internet bağlantılı odaya sahiptir.  Araştırma görevlileri de internet bağlantılı bilgisayarlı odaya sahiptirler. Bölüm yeterli sınıfın yanında iki tane slayt, tepegöz ve barkovizyon için donanmış olan iki seminer ve toplantı odasına sahiptir.
         Bölüm temel ve rutin toprak ve bitki analizlerini (tane dağılımı, tuzluluk-alkalilik analizleri, bitki besin elementleri, toprak suyu analizleri v.d.) yapabilme donanımına sahip iki tane labaratuvara sahiptir. Aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama labaratuvarı, en son tekniklerle, ilgili projelerin uygulanması için bölüm ve diğer ilgili kişilerin kullanımına sunulmaktadır.  
 
Bölümün Verdiği Dereceler
Bölüm, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eüitim imkanı sunmaktadır.
Lisans Programı
Bölümde lisans öğrencilerine Toprak Bilimi içinde yer alan farklı disiplinlerdeki konularda (uygulamalı ziraat, bitki, sulama ve zirai aletler, v.d.) temel ve özellikle toprakla yakından ilgili konularda (toprak verimliliği, bitki besleme, toprak kirliliği, etüt ve haritalama ve toprak genesisi ve sınıflandırılması, v.d.) da çok daha detaylı olmak şartıyla, bilgi ve becerileri kazanma amacı gütmektedir.  Eğitim süresi toplam dört yıldır. Yaklaşık 30 öğrenci ülke genelinde ÖSYM tarafından seçilmekte ve yerleştirilmektedir.
Yüksek Lisans Programı
         Bölüm Master ve Doktora programlarında öğrenci Kabul etmektedir.  Master ve Doktora programları, öğrencinin seçtiği spesifik konuda belirlenmiş belli kredi kurs alımını ve o konuda bir tez çalışmasını içermektedir. Öğrenci program bitiminde çalıştığı konuyu sözlü olarak savunmak durumundadır. Programın süresi Master için 2, Doktora için 4 yıldır.   
Eğitim ve Mesleki Amaçları
         Bölüm öğrencilerin bilimsel olarak yeterli bilgi ile donanıp, bunları özellikle sürdürülebilir tarım ve yaşam için en iyi şekilde ve yerinde kullanmalarını amaçlamaktadır. 
Bazı amaçları şu şekilde sıralayabiliriz:
-         Araştırma yapabilme, bilimsel verileri değerlendirme ve onları en iyi şekilde sunma becerisi kazandırmak,
-         Toprak ve bitki teknolojileri arasındaki ilişki konusunda bilgilenmek ve ilişkiyi en iyi şekilde anlamak
-         Değişen topluma özellikle meslek açısından kolay adapte olabilmesini sağlamak,
-         Öğrencilerin, toplumla barışık ve ona saygılı, ahlaklı bir perspektif kazanmalarını sağlamak. 
 
ARAŞTIRMA VE LABARATUVARLAR OLANAKLARI
       Bölümün uygulama ve eğitim amaçlı labaratuvar ve ekipmanları aşağıdadır:
 
Analitik Kimya Labaratuvarı
       Toprak ve bitki örneklerinin alımı hazırlanmaları ve onların gravimetric, volumetric, colorimetrik ve spektrofotometrik olan bazı kalitatif ve kantitatif kimyasal analizler için gerekli ekipman uygulama labaratuvarında yeralmaktadır.  
 
Aletsel Analiz Labaratuvarı
         Toprak ve bitki örneklerinin kalitatif ve kantitatif analizlerini gerekli ekipmanlar kullanarak sedimentolojik ve spektrofotometrik olarak analizlerine olanak sağlayan ortam mevcuttur. Bulunan bazı temel ekipmanlar: atomik absorpsiyon flame emisyon spectrofotometre, UV-VIS spectrofotometre.
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA)
       Bölümümüz CBS ve UA laboratuvarına sahip olup, laboratuvarımız, bu konularla ilgili yapılması muhtemel bütün çalışmaların hayata geçirilmesinde tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Yapılan çalışmalar veya laboratuar hakkında geniş bilgi için web adresi:
http://www.harran.edu.tr/academic/faculty/soil science/cbslab
 
DEVAM EDEN PROJELER
 
1. Harran Ovasındaki Sulamadan Sonra Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılmasıyla Toprak Kullanımındaki Degişikliklerin Belirlenmesi(Başbakanlık Gap Bölgesi Tarafından Desteklenmektedir)
 
2. Toprak Özelliklerinin Demir Ve Çinko İçerikleri Ve Bunların Bugday Üretimi Üzerine Etkileri(Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir)
 
3. Türkiye’nin Doğu Ve Güneydogu Anadolu Bölgesi İle Suriyenin Kuzeyinde Fırat Nehri Boyunca Olan Çalışmalar
 
4. Türkiye’nin Güney Bölgesinin Uç Noktasında Bulunan Hatay Bölgesindeki Asi Nehri.(Igcp 449 Tarafından Desteklenmektedir.)
 
5. Türkiye’nin Güney Bölgesinin Uç Noktasında Bulunan Hatay Bölgesinde  Karasu Nehri (Igcp 449 Ve Harran Üniversitesi Geliştirme Fonu Tarafından Desteklenmektedir.)
 
6. Şanlıurfa’nın Karacadağ  Bölgesinde Çeltik Tarımı Yapılan Toprakların Fiziksel Özellikleri.(Harran Üniversitesi Geliştirme Fonu (Hübak 464)Tarafından Desteklenmektedir.)
 
7. Harran Ovasında Tuzlulaşma Görülen Topraklarda Sulama Sonrası Bazı Fiziksel Özelliklerin Değişimi (Harran Üniversitesi Geliştirme Fonu (Hübak 479)Tarafından Desteklenmektedir.)
 
8.  Değişik Bakteri İzolatları İle Aşılanan Soya Bitkisinde Tuzluluğun Nitrojen Fiksasyonu Ve Besin Elementleri Alınımına Etkisi.(Harran Üniversitesi Geliştirme Fonu Tarafından Desteklenmektedir.(Hübak 485)
 
9.  Leonardit ve elementel kükürtün tuzlu ve tuzlu-alkali topraklarda yetiştirilen fiğ ve buğday gelişimi ve bitkilerinin besin elementleri alımı ile toprakların fiziko-kimyasal özellikleri üzerine etkileri(Harran Üniversitesi Geliştirme Fonu Tarafından Desteklenmektedir Proje No: 534)
 
10- Yapraktan püskürtülen Kinetin ve İndol Asetik Asidin Tuzlu Ortamda
Yetiþtirilen Mısır Bitkisinin Gelişmesi, Bazı Fizyolojik Parametreler
ile Bazı Besin Elementleri Alımı Üzerine etkileri (TÜBİTAK tarafından Kariyer Projesi olarak Desteklenmiştir Proje No: 104O528)