HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Program Bilgileri
 
Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde yabancı uyruklu öğrencilere Lisans eğitimi verilmektedir. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapılmasına rağmen yeterli Öğretim Üyesi bulunmadığından dolayı Doktora programı bulunmamaktadır. Bölüm Öğretim Elemanları, kendi alanlarında görev yapan kamu ve özel sektör kuruluşları ile yakın iş birliği yapmaktadır.

1) Amaçlar 
Yerküre üzerinde insanların ve diğer tüm canlıların kullanabilecekleri tatlı-su miktarları oldukça sınırlıdır. Bu doğal varlığa fiziksel, siyasal ve ekonomik nedenlerle ulaşamayan bir milyarın üzerinde insan bulunmaktadır. Sürekli azalan ve son derece kirlenen suyun; doğal kaynağında korunması, sulama işletmeciliğinin standart normlarda yönetilmesi, sulama hizmetlerinde suya ulaşa bilirliğin kolaylaştırılması tüm devletlerin ve sorumluluk sahibi olan uluslararası kuruluşların gündem maddelerinin başında yer almaktadır. Azalan ve kirlenen suyun yarattığı ekonomik, sosyal ve ekolojik yıkım, kendini her geçen gün şiddetini daha da fazla hissettirmektedir.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümümüz üstlendiği misyon gereği; GAP illerinde su kıtlığı sorununa çözüm ve öneriler sunmak, kaynakların kullanımını optimum seviyeye çekmek, su kalitesini artırmak, su kaynaklarının planlanması ve işletilmesine yönelik AR-GE projelerinde görev almak, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, özgüveni yüksek donanımlı Ziraat Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
2) Hedefler
 
Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilim olarak tanımlanabilir. Söz konusu meslekle ilgili olarak sulama ve drenaj, hidroloji, meteoroloji, toprak-su yapıları, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması ve çevre kontrolü ile ilgili sorunların çözümünde yüksek donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
 3) Program Öğrenme Çıktıları

 1. 
Temel bilim temel mühendislik ve genel ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olarak, tarımsal verileri elde etmek, analiz etmek, değerlendirmek, rapor etmek ve sunmak,
 2. Temel tarım becerilerini kazanmak,
 3. Tarım alanlarında yapılan çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama bilim dalındaki kavramlara ve prensiplere hâkim olma,
 4. Tarımsal Yapılar ve Sulama dalında ki problemlere hâkim olma düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olma,
 5. Hidroloji dalında su kaynaklarının kullanımında çevre sorunu yaratmadan optimum şekilde kullanma konusunda hâkim olma,
 6. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, su kaynaklarının korunmasına ve etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapma,
 7. Ziraat mühendisliği kapsamında insan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması konularında sürdürülebilir tarım çerçevesinde yeterli, duyarlılığa ve bilince sahip olmak,
 8. Sulama projelerinin tasarımı ve uygulamasını özgün olarak yürütme bilgi ve becerisine sahip olma,
 9. Büyük/küçük tarımsal tesislerin inşasında ve proje hazırlama uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olma,
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim beceresine sahip olma,
11.  Türkiye’de ve Dünyada yaşanan su sorunlarını yorumlayabilmek, çağın gereklerine uyumlu politikalar üretebilme,
12. Temel bilgi teknolojilerini tarım alanında etkili olarak kullanmak,
13. 
Yaşam boyu öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık bir vizyona sahip olma,
14. Toplumsal, kültürel, ahlaki, hukuki, mesleki ve etik değerlerin bilincinde olma,
15. Problemler üzerinde sorgulama, inceleme ve araştırma yapma, veri toplayıp analiz etmek, sonuçlar çıkarıp sunmak ve raporlama konularında donanımlı olma hedeflenmiş.

 

DUYURU

DANIŞMAN BİLGİLERİ

Bölümümüz öğrencilerin danışman bilgileri ve öğrenci görüşme gün ve saatleri için tıklayınız.
 Sınıfınıza ait Whatsapp grubuna katılmak için lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.