TANITIM
 
        Bölüm Hakkında : Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilim olarak tanımlanabilir.
Söz konusu meslekle ilgili olarak sulama ve drenaj, tarımsal hidroloji, tarımsal meteoroloji, topraksu yapıları, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması ve çevre kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.
Bölümde 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Bulunmaktadır. Lisans veYüksek Lisans eğitimi yapılmasına rağmen doktora programı bulunmamaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları, kendi alanlarında görev yapan kamu ve özel sektör kuruluşları ile yakın işbirliği yapmaktadır.
Bölümle ilgili ayrıntılı bilgiler www.harran.edu.tr /ziraat/index.htm adresinden ve 04143183671 nolu telefondan elde edilebilir.
 
       Bölüm Faaliyetleri
       Tarım İşletmelerinde toprak ve su kaynaklarından en ekonomik şekilde yararlanma ve bu kaynakların korunması, geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte, tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan, etkileri uzun süreli olan teknik önlemlerin tümü “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çalışmaları” nı oluşturmaktadır.
Tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi gibi tarımın etkinliğinde büyük rol oynayan sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir.
Bölümümüz öğretim elemanlarının her birisine ait odalar ve odalarda internet bağlantıları,5 adet bilgisayar, bir adet depo bulunmaktadır. Arazi denemeleri Döner Sermaye İşletmesine ait alanlarda yapılmaktadır.
 
        Verilen Ünvanlar
       Bölümümüzden lisans programından mezun olanlara Ziraat Mühendisi, Yüksek lisans programından mezun olanlara yüksek mühendis ünvanları verilmektedir.
 
       Eğitim Hedefleri
       Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun olanlar, Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi Başkanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde görev alabilmektedir. Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve iş imkanlarını haiz ziraat mühendislerinin yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.
 
       Servis Dersleri
       Bölümümüz tarafından diğer bölüm öğrencilerine aşağıdaki dersler verilmektedir.
Ölçme Bilgisi
Basit ölçme aletleri ile yapılan yatay ölçmeler, dik inme ve çıkma aletleri, küçük arazi parçalarının ölçüm yöntemleri (üçgenlere ayırma, ortogonal yöntem), plan çizimi, alan hesapları, aplikasyonlar, nivelman, nivelman işlerinde kullanılacak aletler, yatay mesafe ve yatay açı okumaları, yükseklik okumaları, profil ve yüzey nivelmanı, ölçümlerin kağıt üzerine geçirilmesi, plan üzerinden alan ölçmeleri, polar planimetreler.
Malzeme Bilgisi
Yapı malzeme çeşitleri; tap, tuğla, kiremit ve briketin özellikleri; bağlayıcı malzemelerden kireç, alçı ve çimentonun özellikleri; beton karışım hesapları ve özellikleri; harçların çeşitleri ve teknik özellikleri; çatı örtü malzemeleri; inşaatta kullanılan diğer yardımcı malzemeler; inşaatlarda kullanılan demir çeşitleri;tarımsal yapılarda gerekli malzeme hesabı; birim fiyat cetvelinin kullanılması; ihrazat hesapları
Akışkanlar Mekaniği
Akışkanların özellikleri ve tanımları, akışkanlarda basınç ölçmelerinin birimleri ve eşitlikleri, akış çeşitleri, süreklilik Euller, Bernoulli enerjisi ve doğrusal moment denklemleri ve bu denklemlerin uygulanması, laminar akış, Renold sayısı, türbulant akış ve akışa karşı olan direnç, sürtünme ve yersel kayıplar, hidrolik ve enerji eğim hatları.
Sulama ve Drenaj & Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama sistemlerinden yüzey, yağmurlama, damla sistemlerinin planlaması. Sulama suyunun toprak özellikleri ve bitki gelişimini etkileyen içeriği, sulama suyunda tuzluluk, suda sodyum iyonları ve toksik iyonların etkisi, sulama sularının analizi, sınıflandırılması ve değişik sınıflandırma şekillerinin yorumu, sulama ve drenajın toprak tuzlanma ve alkalileşmesine etkisi, sulama sonucunda toprakta oluşan tuz dengesi, sulamada yıkama suyu gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların ülkemizde yaygınlığı ve iyileştirilmesi.
 
Laboratuar ve Uygulama Olanakları :    
       Bölümümüzde genel olarak sulama ve toprak tuzluluğuna ilişkin denemeler ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu deneme ve çalışmalar ya fakültenin deneme alanlarında yada diğer kamu kuruluşları  veya saha çalışması şeklinde olmaktadır.