TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Dicle Üniversitesine bağlı olarak 1 Aralık 1976 yılında kurulan ve 3837 sayılı kanunla 1992 yılında Harran Üniversitesine bağlanan Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümüne 2 Mart 1981 yılında 30 öğrenci ön kayıtla alınmış eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Bölümün Amacı

Nitelikli teknik eleman yetiştirmek, bölge koşullarında temel ve uygulamalı ıslah ve yetiştirme tekniği araştırmaları yapmak, özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteği sağlamak, üreticilere tarımsal yönden önemli konularda bilgilendirmek bölümün amaçları arasındadır. Bölüm öğrencilerinin eğitiminde; Bilimsel düşünebilme, Bilimsel verileri toplama ve analiz etme, Teorik bilgileri uygulamaya aktarma, Sosyal yönden sorumluluk kazanabilme becerileri geliştirilmektedir.

Alt Bilim Dalları, Bina ve Derslikler
Tarla Bitkileri Bölümü, “Çayır-mer’a ve yem bitkileri”, “Endüstri bitkileri”, “Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller”, alt bilim dallarına sahip olup bu doğrultuda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Osmanbey Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi Merkez binasında ve araştırma arazisinde sürdürmektir. Dersler Fakülte bünyesinde bulunan dersliklerde ve uygulama laboratuarlarında gelişmiş ders araç ve teknikleri ile yürütülmektedir.

Verilen Unvanlar
Tarla Bitkileri Bölümü, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim vermektedir.
Lisans eğitimi; tarla bitkileri yetiştirme teknikleri ile genel ve özel ilkeleri, bitki fizyolojisi, bitki ıslahının genel ve özel prensipleri gibi konuları içermektedir. Lisans eğitim süresi 4 yıldır. Bölümden Lisans düzeyinde mezun olanlar Ziraat Mühendisi Unvanı almaktadır.
Yüksek lisans eğitimi; 2 yarıyıl ders ve 2-4 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 4-6 yarıyıldır. Çalışma sonucunda öğrenciler bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunmaktadır. Bölümden Yüksek lisans düzeyinde mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı almaktadır.
Doktora eğitimi; 2-5 yarıyıl ders 5-8 yarıyıl tez çalışması olmak üzere toplam 8-10 yarıyıldır. Öğrenci bir doktora tezi hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunmaktadır. Bölümden doktora düzeyinde mezun olanlar Bilim Doktoru unvanı almaktadır.

Mezunların İş İmkanları
Tarım Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda, Tohumculuk ve tarımsal üretim işletmeleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda ve kendi tarımsal işletmelerinde çalışabilmektedir.

Mezuniyet Balosu
Her yıl mezun olan bölüm öğrencileri için bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla mezuniyet balosu düzenlenmektedir.
 
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuarı
Çırçırlama teknolojisi,
Uçucu yağ analizleri,
Sabit yağ analizleri,
Renk maddelerinin tayini,
Çimlendirme ve çıkış testleri,
Tohumluk hazırlama,
Bitki morfolojisi ve verim bileşenlerine ilişkin analizler,
Diğer araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuarı
Moleküler genetik,
Sitogentik,
Stres fizyolojisi çalışmaları yürütülmektedir.
 
Uygulama Arazisi ve Alet Ekipman Varlığı
Tarla bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, sera, tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.
 
Mesleki Uygulama Çalışmaları
Tarla Bitkileri Bölümü öğrencileri, 2. ve 3. sınıf güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları teorik dersleri arazi, laboratuar ve sera çalışmalarında uygulama imkanı bulmaktadır. Öğrenciler altıncı yarıyıl sonunda fakültemize ait uygulama-araştırma alanı ve laboratuarlarda 45 iş günü staj yapmaktadırlar.
Ayrıca 7. ve 8. yarıyıllarda bitirme ödevi kapsamında öğrenciler uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak çalışmalarının sonuçlarını “Geleneksel Tarla Bitkileri Bölümü Öğrenci Sempozyumu” nda sunmaktadırlar.

Akademik Kadro
Bölümde 6 Profesör, 5 Doçent, 3 Doktor, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 Öğretim Elemanı ile 1 idari personel görev yapmaktadır. Akademik kadro uzmanlık alanlarına göre aşağıda verilmiştir:
 
    Prof. Dr. Tahir POLAT (Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Bölüm Başkanı)
    Prof.Dr. Ahmet  YILMAZ (Endüstri Bitkileri)
    Prof.Dr. İrfan ÖZBERK (Serin İklim Tahıllar)
    Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM (Sıcak İklim Tahılları)
    Prof. Dr. Abdulhabip ÖZEL (Tıbbi Aromatik Bitkiler)
    Prof.Dr. Osman ÇOPUR (Endüstri Bitkileri)
    Doç. Dr. Abdullah KAHRİMAN (Yemeklik Dane Baklagiller)
    Doç. Dr. Vedat BEYYAVAŞ (Endüstri Bitkileri) (Bölüm Başkan Yardımcısı)
    Doç. Dr. Hasan HALİLOĞLU (Endüstri Bitkileri)
    Doç. Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM (Tahıllar Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı)
    Doç. Dr. Ayşe Gülşah BENGİSU YAVUZER (Yem Bitkileri ve Islahı)
     
Dr. Öğr. Üyesi Nefise Eren ÜNSAL (Serin iklim Tahılları)
    Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKANT (Yem Bitkileri)
    Dr. Öğr. Üyesi Kaan ERDEN (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)
      
Arş. Gör. Ceren ODABAŞIOĞLU (Endüstri Bitkileri)
    

 
KOMİSYONLAR
 
 Eğitim Öğretim Komisyonu
 
Prof.Dr. Tahir POLAT
Prof.Dr. Abdulhabip ÖZEL
Doç.Dr. Abdullah KAHRİMAN
 
Staj Komisyonu (Staj Yönetmeliği Linki eklenecek)

Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKANT
Dr. Öğr. Üyesi  Kaan ERDEN
 
Mezuniyet Komisyonu
 
     1-Prof.Dr. İrfan ÖZBERK
     2-Prof.Dr. Osman ÇOPUR
     
 
Bologna Eş Güdüm Komisyonu
 
 Prof.Dr. İrfan ÖZBERK

 
 Erasmus Koordinatörü
 

 
 Farabi Koordinatörü
 
Doç.Dr. Gülşah Bengisu YAVUZER
 
Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM
Dr. Öğr. Üyesi  Nefise Eren ÜNSAL
Doç.Dr. Hasan HALİLOĞLU
 
    
MESLEKİ UYGULAMA DERSİNDE 

Teknik Geziler
45 günlük staj çalışmasının 5 günü öğrenciler tarafından talep olursa teknik gezi faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve görgülerini artırmak amacıyla Eğitim-öğretim dönemi içerisinde il ve il dışına teknik geziler düzenlenmektedir.
 
   

 
TEKNİK GEZİ