XVI. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU
“İSLAM VE İRŞAD”
10-11 Ekim 2022 / ŞANLIURFA
 
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 2007 yılından beri her sene Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bir sempozyum düzenlenmektedir. Bu sempozyumların son dört tanesi uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Sempozyumda sunulan tebliğler yayımlandığı gibi, konu bütünlüğü dikkate alınarak geliştirilen bazı metinler ayrıca kitap olarak da neşredilmektedir. 2022 yılında düzenlenecek olan XVI. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunun ana teması İslam ve İrşad olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 
SEMPOZYUMUN ÇERÇEVESİ
İnsanın ahsen-i takvim mertebesine yükselmesine imkân tanıyan akıl ve irade aynı zamanda hayatını idame ettirebilmesi için onu muhtaç bir varlık haline de getirir. Diğer canlılar sevk-i ilahi ile hayatlarını idame ettirebilirken insan ancak bir eğitim sürecine tabi olduğu takdirde bunu başarabilir. İster formal ister informal olsun insan aileden başlayarak kesp ettiği bilgi ve becerisiyle bir kişilik kazanır; elde ettiği bu kişilik onun bütün hayatını etkiler.
Kur’ân-ı Kerîm’in ifadelerinden açıkça anlaşılacağı üzere insanın müşahedat alemi hakkında aklıyla ulaşabileceği bilgilerin dışında, Yüce Allah zaman zaman peygamberler göndererek onların bilgi dünyalarına farklı bir boyut kazandırarak gayb alemi hakkında da bilgi vermiştir. Peygamberlerin öncelikli hedefleri insanın manevi cephesini beslemek olsa da sahip oldukları özellikler sosyal hayatın hemen her alanında örnek olmalarını netice vermiştir. Kuşkusuz Peygamberlerin temel görevlerinden birisi de tebliğ ve irşaddır.   
İslamiyet’in ana kaynağı Kur’ân-ı Kerîm olup onun bir açıklaması ve hatta anlaşılması için varlığı zorunlu olan kaynak da sünnettir. Sünnetin aslî fonksiyonu ise irşaddır. Hz. Peygamber Kur’an’ı tebliğ etmekle yetinmemiş, aynı zamanda onu yaşamış ve tefsir etmiştir.
Asr-ı saadette Hz. Peygamber tarafından icra edilen irşad vazifesi sahabe dönemi ve takip eden asırlarda da devam etmiştir. Bir süre sonra camilerde ihdas edilen vaaz kürsüleri ve camilerden başlayıp bilahare kurumlaşan medreseler vasıtasıyla irşad hizmeti eğitim öğretim hizmetinin yanında ve çoğu zaman da aynı kişiler tarafından devam ettirilmiştir.
İslam medeniyetinde irşad sadece sözlü olarak icra edilen bir vazife olmamış; kültür-sanat ve edebiyat ögeleri de aynı amaca hizmet etmiştir. Örneğin yeri geldiğinde hat sanatı da aynı rolü üstlenmiştir. Hattatlar çoğu defa hemen ezberlenebilecek ve topluma ışık tutacak ayet ve hadisleri anlam bütünlüğünü de dikkate almak suretiyle meşk ederek insanlara her an hatırlayabilmelerine imkân tanımıştır.  
Sempozyumun Amacı
Sempozyumun amacı, Hz. Peygamber döneminde başlayan bir uygulamanın ilkelerinden hareketle İslam Tarihi boyunca bu konuda ortaya konulmuş başarılı tecrübeleri gün yüzüne çıkarmak, günümüz imkân ve teknolojilerinden yararlanarak İslamî değerlerin anlatılmasını sağlamak, bu konuda farkındalık oluşturmaktır.
SEMPOZYUM ANA KONULARI
 1. İrşad Kapsamında Değerlendirilebilecek Kavramlar
 2. İrşad Kavramının Etimolojik ve Semantik Tahlili
 3. Nübüvvet ve İrşad
 4. Tebliğ ve İrşad İlişkisi
 5. İrşad- İhlas İlişkisi
 6. İrşad- Amel İlişkisi
 7. Mübelliğde Aranan Özellikler,
 8. Mürşid-i Kamil’in Vasıfları
 9. İrşad Faaliyetinde Kolaylaştırıcı ve Müjdeleyici Olma,
 10. İrşad Faaliyetinde Muhatabın Durumunu Dikkate Alma
 11. Tebliğ ve Temsil
 12. Asr-ı Saadetten Günümüze İrşad Müesseseleri
 13. İslam Medeniyetinde İrşad Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Mekanlar
 14. Emr-i Bil Maruf Nehy-i Ani’l-Münker
 15. Bir İrşad Faaliyeti Olarak Hisbe Teşkilatı
 16. Tarih Boyunca İrşad Faaliyeti Yürüten İlim Adamları
 17. Mürşidde Bulunması Gereken Vasıflar
 18. İrşadın Tesir Etmeme Sebepleri
 19. İrşad-Zaman İlişkisi
 20. Kur'an'da İrşad
 21. İslam'ın Yayılmasında İrşadın Etkisi
 22. Cami ve İrşad
 23. Tekke ve İrşad
 24. Sosyal Medya ve İrşad
 25. Kitle iletişim Araşları ve İrşad
 26. Gençlik ve İletişim Açısından İrşad
 27. Hayatını Halkın İrşadına Adayan Âlimler
Not: Sempozyumun ana çerçevesi içinde kalma koşuluyla yukarıda zikredilmeyen konularda da tebliğler önerilebilir.
SEMPOZYUM BAŞKANI
Prof. Dr. Celil ABUZAR Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
DÜZENLEME KURULU
 • Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK (Başkan)
 • Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE (Üye)
 • Doç. Dr. Ömer SABUNCU (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Orhan AYAZ (Üye)
 • Prof. Dr. Muhammed eş-Şatî, Lübnan/Beyrut, Kulliyetu'd-Da'veti'l-Camiîyye li'd-Dirasati'l-İslamiyye
 • Prof.Dr. Abdullah Sahravî, Cezair/Camiatu'l-Ulumi'l-İnsaniyye
 • Prof.Dr. Selahaddin Selim Arkadân Kuveyt/Camiatu'l-Halic li'l-ulûm ve'teknolıjya
 • Prof. Dr. Abderrazak MERZOUG,  Mağrıp / Université Cadi Ayyad
 • Doç. Dr. Daham İbrahim el-Hesneyanî, Irak/Musul, el-Camiatu'l-Hurra
   
BİLİM KURULU ÜYELER
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Âlim YILDIZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Celil ABUZAR, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat SERDAR Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abderreazak MERZOUG Mağrib/Marakiş, Camiatu'l-Kadi Iyaz
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Âdem APAK, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet KOÇ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abderrazak MERZOUG,  Mağrıp / Université Cadi Ayyad
Doç. Dr. Abdullah SAHRAOUİ Cezayir- Setif 2 Üniversitesi
Doç. Dr. Abdurrahman ENSARİ, Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali AKAY, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Atilla YARGICI, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Kasım ŞULUL, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mouhamad al-Hair, Nijer, Uluslararası al-Vifak Üniversitesi
Prof. Dr. Mouhamad Tawfik al-Shati Lübnan/Beyrut, Kulliyetu'd-Da'veti'l-Camiîyye li'd-Dirasati'l-İslamiyye
Prof. Dr. Muammer CENGİL, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Muammer ERBAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Salah Eddine Salime ARKADAN Kuveyt, Haliç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman AKKUŞ, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Şehmus DEMİR, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi.
Prof. Dr. Ziya KAZICI, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Muhammed eş-Şatî, Lübnan/Beyrut, Kulliyetu'd-Da'veti'l-Camiîyye li'd-Dirasati'l-İslamiyye
Prof.Dr. Abdullah Sahravî, Cezair/Camiatu'l-Ulumi'l-İnsaniyye
Prof.Dr. Selahaddin Selim Arkadân Kuveyt/Camiatu'l-Halic li'l-ulûm ve'teknolıjya
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet ÖZ, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ali TENİK, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Bayram KANARYA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Cevher ŞULUL, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Daham Ibraheem al-HASNEYÂNÎ Irak/Musul, el-Camiatu’l-Hurra
Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Emine KESKİNER, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Doç. Dr. Fikret ÖZÇELİK, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Gül GÜLER, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin KURT, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Mahmut KELPETİN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ, Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ömer SABUNCU, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Recep DEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Salih AYDEMİR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Veysel KASAR, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Zeki TAN, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi A. Zakaria TEVFİK, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim ARSLAN, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÜTÜKOĞLU, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine BAĞMANCI, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAKMAK, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Askeri KÜÇÜKKAYA, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÇİFTÇİ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih KAYAN, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Latif ALTUN, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan AYAZ, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZDEMİR, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan SHAİKHOMER, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami ŞEKEROĞLU, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KAHYAOĞLU, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 
SEMPOZYUM TAKVİMİ
 • Sempozyum Tarihi                                                   : 10-11 Ekim 2022
 • Tebliğ Özetlerinin Son Gönderim Tarihi                 : 30 Ağustos 2022
 • Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi               : 10 Eylül 2022
 • Tam metnin son gönderme tarihi                              : 3 Ekim 2022
 • Sempozyum Programının İlanı                                 : 3 Ekim 2022
 • Sempozyum Metinlerinin Basılması                        : 31 Aralık 2022
SEMPOZYUM DİLİ
 • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
SEMPOZYUM YERİ
 • Harran Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi Amfileri
KATILIM ŞARTLARI
 • Tebliğ özetleri Türkçe, Arapça veya İngilizce olmalıdır.
 • Tebliğler 250-350 kelime arasında bir özet ve 200-300 kelime aralığında sonuç ihtiva etmelidir.
 • Metinler ISNAD2 Atıf sistemine uygun yazılmalıdır.
 • Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri en az 3 en fazla 5 anahtar kelime içermelidir
 • Tebliğ özetleri, katılım formu kullanılarak mevlidinebisempozyumu@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir.
 • Tebliğ metinleri bilimsel, özgün ve 4.000-7.000 kelime arasında olmalıdır.
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
 • Arş. Gör Fatih AKYOLCU (0552 503 01 63)
 • Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ YALÇIN (0553 395 18 86)
ULAŞIM VE KONAKLAMA
Ulaşım ve konaklama katılımcılar tarafından ayarlanacaktır.
KATILIM BEDELİ
Katılım Bedeli 150.00 TL’dir.
Özetleri kabul edilen katılımcıların katılım bedelini 16 Eylül 2022 tarihine kadar İş bankası Mahmut ÖZTÜRK TR90 0006 4000 0016 7050 0274 02 İBAN hesabına yatırmaları gerekmektedir.
BAZI HUSUSLAR
Sempozyum Uluslararası şartını sadece doçentlik başvuruları açısından karşılamaktadır. Akademik Teşvik şartlarını karşılamamaktadır.
                         

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA

 

ACİL DURUM TELEFONLARI

Acil Durum 7/24: 0533 156 97 26
Osmanbey Nizamiye: 0414 318 36 47