Mimarlığın görevi insan ortamlarının yaratılmasıdır. Hem insani değerlerin bir ifadesi hem de insan aktivitesi için bir bağlamdır. Tasarım süreci boyunca mimarlık, yerleşik formun organizasyonunun altında yer alan birbiriyle ilişkili çevresel, davranışsal ve kültürel konulara hitap eder. Mimarlık öğrencisi, insanlar için tutarlı bir çevre tasarlarken bu temel sorunların fiziksel önemine duyarlılığı, hayal gücünü ve aklımı yönlendirmeye çağrılır. Kapsamlı bir yaratıcı süreç olarak mimari tasarım, mimarlık bölümünün odak noktasıdır.

Mimarlık bölümünün amaçları, mimarlığın hem sanat hem de meslek olarak entelektüel bir disiplin olduğu görüşünü yansıtmaktadır. Bu nedenle, program aşağıdaki hedeflere dayanmaktadır:

1. Sanatsal duyarlılığı ve yaratıcı güçleri teşvik etmek,
2. Entelektüel büyümeyi ve özgün ve değişen sorunlara yaratıcı ve sorumlu çözümler geliştirme kapasitesini güçlendirmek, 
3. Öğrencinin, mimarlık ve yaşam boyu öğrenmenin yetkin uygulamaları için gerekli olan bireysel yetenekleri kazanmasına yardımcı olmak.

Bölüm mimarlık eğitimine temel politika olarak çoğulcu bir yaklaşım benimser. Öğrencilerin geniş bir yelpazede çağdaş tasarım yaklaşımları ile tanışma fırsatları vardır. Tasarım ve görselleştirme alanı, gerekli stüdyoları, seçenek stüdyolarını, tasarım mantığına ve becerilerine odaklanan seçmeli dersleri ve tasarım düşüncesini ve temsilini destekleyen dersleri kapsar.